Home

Gallring av personuppgifter

Gallring. De personuppgifter som behandlas av en organisation får inte bevaras längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med att samla in personuppgifterna. Om ändamålet inte längre är giltigt, exempelvis om uppgifterna avser en kund och kundförhållandet upphör,. Överföring av personuppgifter till medlemsstater, tredjeland och internationella organisationer. Skatteverkets brottsdatalag. Tillämpningsområde och personuppgiftsansvar. Hur personuppgifter får behandlas. Gemensamt tillgängliga uppgifter. Längsta tid som personuppgifter får behandlas automatiserat Gallring av personuppgifter i Mira. I Mira hanteras gallring genom att vi definierar ett antal Data Retention Rules. Mira kommer med ett antal fördefinierade Data Retention Rules, men det är möjligt för varje kund att definiera egna regler för vilken information som ska bevaras personuppgifter inte ska sparas längre än nödvändigt. GDPR slår samtidigt fast att uppgifter får sparas för arkivändamål av allmänt intresse. Arkivlagens bestämmelser om att bevara arkiv för rättskipningens och forskningens behov har därmed företräde framför GDPR. Regelverket för bevarande av arkiv och gallring av allmänn

åtföljande gallring av informationen på databäraren för ADB), I fråga om personuppgifter kan gallring ibland syfta till att skydda enskildas personliga integritet. Rent ekonomiska bedömningar kan också ges mycket stor vikt, t ex när man har serier me Fråga: Efterforskning av anhörig i dödsboanmälningsärende.Hur förhåller vi oss till utlämnande av uppgift till 3 land då samtycke ej kan ges, då personen är avliden. Svar: Uppgifter om avlidna är inte personuppgifter. De kan dock utgöra personuppgifter för nu levande personer, till exempel anhöriga, såvitt beträffar känsligare uppgifter, bland annat ärftliga sjukdomar som. Datainspektionen har följande kommentarer till tidsfrister kring gallring/ uppgiftsminimering: Uppgiftsminimering. Principer för behandling av personuppgifter. Principen om uppgiftsminimering innebär att personuppgifterna ska vara adekvata, relevanta och inte för omfattande i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) gäller i hela EU och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras. Mycket i dataskyddsförordningen liknar de regler som fanns i personuppgiftslagen Återlämnande eller gallring av handlingar vid upphandling Vägledning. Bevarande och gallring av räkenskapsinformation hos statliga myndigheter Vägledning. Gallring av EU-revisionsunderlag, PM 2011-09-15. Bearbetning av handlingar utanför Sverige, PM 2006-05-22. Bevarandet av nutiden - Riksarkivets gallrings- och bevarandepolicy (1995

Arkivering och gallring av personuppgifter - GDPR - Cloud

 1. Med personuppgiftsbehandling, alltså behandling av personuppgifter, menas i princip allt som går att göra med uppgifterna. Det kan till exempel vara att samla in, registrera, lagra, samköra eller skriva ut uppgifterna. Det finns flera lagar och förordningar med regler om hur Skatteverket får behandla personuppgifter
 2. Vår rättsliga grund för behandling av personuppgifter. Art. 6.1 a GDPR, samtycke. Vad är följden av att personuppgifter inte lämnas? Behandling kan ej ske. Hur länge lagrar vi personuppgifter? Tills gallring sker. Vem är mottagare av personuppgifter som samlats in? Allmänheten enligt offentlighetsprincipen. Har vi automatiserade beslut.
 3. Från den 25 maj 2018 började EU:s dataskyddsförordning att tillämpas. Det är ett gemensamt regelverk för hela EU som kallas GDPR (General Data Protection Regulation). GDPR ersätter personuppgiftslagen (PUL). Den nya förordningen är till för att stärka skyddet för privatpersoner när personuppgifter behandlas. All behandling av personuppgifter måste uppfylla de grundläggande krav.
 4. När du gallrar tar du bort träd av dålig kvalitet för att skapa bättre förutsättningar för andra träd. Gallring gör du i bestånd som är ungefär 12 meter och högre. Det vanliga är att gallra två eller tre gånger under en omloppstid
 5. Av 1 kap. 4 § PDL framgår att personuppgiftslagen (1998:204) gäller vid sådan behandling av personuppgifter inom hälso- och sjukvården som är helt eller delvis automatiserad eller där uppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling av personuppgifter som är tillgängliga fö

Fastighetsdirektören har 2019-10-12 beslutat om Hanteringsordning för lagring och gallring av personuppgifter i programmen ARX och KeyControl (Dnr SU: FV-1.1.2-3611-19). Beslutet gäller tillsvidare Vi skyddar dina personuppgifter Det är viktigt för oss på ICA att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den information som vi sparar om dig hos oss

Personuppgifter är all slags information som kan knytas till en fysisk person som är i livet. Personuppgifter kan vara direkt utpekande information som namn, personnummer, fotografier och identifikationer, men också fastighetsbeteckning, röstinspelning, beskrivning av en person eller en samling information om en enskild Det finns särskilda regler för gallring av personuppgifter. Med gallring menas att CSN ska ta bort personuppgifter som finns i studiestödsärenden. Om du har haft lån hos oss, ska vi gallra dina personuppgifter senast två år efter att du har slutbetalat ditt lån eller efter att skulden blivit slutreglerad på annat sätt Gallring och bevarande. Utredningen föreslår att Myndigheten för vård- och omsorgsanalys som huvudregel ska gallra personuppgifter senast sex månader efter att ett projekt är slutfört. Utlämnande av personuppgifter från Socialstyrelsen och Statistiska centralbyrån till Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

Bevara eller gallra personuppgifter Rättslig vägledning

RUTINBESKRIVNING FÖR ATT GALLRA OCH LEVERERA SOCIALTJÄNST- OCH LSS-AKTER DNR 1535-2017-2.8. 5 Särskilt om faderskap, 2018 T.o.m. 1996 handlades faderskapsärenden centralt av familjerättbyrån Gallring! Lönehantering i GDPR-tider. Chris Jangelöv 2018-05-23. Du har rätta att kostnadsfritt begära uppgift av arbetsgivaren om användningen av de personuppgifter som berör dig. Vi kommer på din begäran, eller på eget initiativ, rätta eller radera uppgifter som är felaktiga,. Personuppgifter som vi kan komma att samla in från dig: Vi samlar in uppgifter du lämnar direkt till oss. Som ny kund ber vi dig till exempel om personuppgifter såsom namn, personnummer, e-postadress och telefonnummer samt uppgifter om inkomst och skulder, för att kunna erbjuda dig den produkt eller tjänst du är intresserad av Inom idrottsrörelsen behandlar vi många olika typer av personuppgifter för att vardagen ska fungera. Sedan 25 maj 2018 gäller EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) som innebär ett stärkt skydd för enskildas personliga integritet och ställer hårdare krav på hur personuppgifter får behandlas

Uppföljningen har gjorts på fyra skolor där det fortfarande saknas rutiner för gallring av gamla personuppgifter. En gallring av pilgrimerna sker när Saudiarabien utfärdar visum. När det är dags för en ny förflyttning gör hon ännu en gallring där onödiga saker snabbt ges eller kastas bort Föredrag av Sören Öman: Gallring av personuppgifter • Stockholm den 11 mars 2013. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare

gallring av personuppgifter i programmen ARX och Key Control Typ av dokument Hanteringsordning Beslutad av Lena Lundqvist, fastighetsdirektör Beslutsdatum 2019-10-21 Giltighetstid Tillsvidare Ansvarig förvaltningsavdelning Fastighetsavdelningen Ansvarig handläggare Martina Bergsjö Johnsson Behandling av personuppgifter omfattar exempelvis insamling, registrering, spridning, bearbetning och gallring av uppgifter. Personuppgiftsbehandling vid kamerabevakning. Kamerabevakning utgör en del av Region Uppsalas ständigt pågående säkerhets-, trygghetsskapande och skadeförebyggande arbete Dina personuppgifter används för administration av de tjänster/leveranser som vi ingått avtal med dig om, marknadsföring av våra produkter och tjänster, profilering (se vidare marknadsföring och profilering nedan), utvärdering och kvalitetssäkerhetsarbete (inklusive systemtester), samt för viss statistik (så som statistik till Statistiska Centralbyrån (SCB) Kommuner och regioner ska ha gallringsbeslut och arkivföreskrifter som styr när och hur gallring ska ske, det gäller ju allmänna handlingar generellt inte bara personuppgifter. Den andra frågan om den registrerade har rätt att begära att dennes personuppgifter ska raderas Ta fram ett gallringsbeslut vid gallring av system. Processen för att ta fram ett gallringsbeslut är densamma oavsett vad som ska gallras. De mallar och checklistor som används vid en gallringsutredning och -framställan ser dock olika ut för analog och digital information

Sydved - Skötsel av lärk – inte som gran!

Så uppfyller du dataskyddsförordningens regler om gallring

 1. istratör möjlighet att själv välja vilka personuppgifter som skall sparas inom din systemklient, och hur länge dessa uppgifter skall sparas, har vi lagt till en ny sida som heter Personuppgifter i fönstret med Inställningar för systemklient
 2. Gallring av digitala sekretesshandlingar kräver att de verksamhetssystem där handlingarna hanteras har en gallringsfunktion som garanterar att informationen verkligen försvinner när den gallras. Hårddiskar och andra digitala lagringsmedier där hemliga uppgifter eller personuppgifter lagrats ska förstöras
 3. Gallring av personuppgifter. Gallring innebär att allmänna handlingar slängs och/eller förstörs. Det är i princip förbjudet att förstöra allmänna handlingar om det inte finns stöd i en gallringsföreskrift, det vill säga rätt till gallring. När man tar bort material som inte är allmänna handlingar kallas det för rensning
 4. Särskilda kategorier av personuppgifter (definierat i art 9 p 1 Dataskyddsförordningen) hanteras endast i undantagsfall. För behandling av personuppgifter i dessa fall behöver vi inhämta ditt samtycke. Det finns också tillfällen då vi enligt lag är skyldiga att samla in och behandla denna typ av känsliga personuppgifter
 5. För att underlätta framtida hantering av samtycke och gallring kan några enkla regler införas: Använd email enbart som transportör av information, dvs ej för t.ex. lagring eller process (eg. master) av vital information (på detta sätt kan mail gallras utan att vital information går förlorad
 6. Behandling av personuppgifter. Konsumentverket samlar in och lagrar personuppgifter om våra användare på våra webbplatser. Här kan du läsa om var vi samlar in personuppgifter, vad vi använder dem till och vad du ska göra om du vill veta vilka uppgifter vi har om dig
 7. bevarande och gallring av personuppgifter i allmänna handlingar. Det är en missuppfattning att vi som statlig myndighet måste radera personuppgifter när de inte längre behövs. Enligt arkivlagen ska uppgifterna bevaras, även om huvudregeln i DSF säger annorlunda

Gallring: Gallring av samtliga personuppgifter i konto och ansökningar sker enligt gallringsbeslut från Regionarkivet (dnr AN-0266-16) och arkiveras därför inte. Arkivering av bostadsföremdlingens verksamhet sker endast i form av anonymiserad data. Andra personuppgifter som Boplats kan behandl De lagliga grunder för personuppgiftsbehandling som står till buds framgår av artikel 6 i förordningen. Tanken med förordningen är självklart inte att man aldrig ska kunna behandla personuppgifter i mailen, utan det man primärt behöver tänka på och ta fram är vilka rutiner som ska gälla för gallringen av dessa Dataskyddsförordningen (även kallad GDPR - General Data Protection Regulation) reglerar hur vi ska behandla personuppgifter. För att anpassa våra arbetsprocesser och våra IT-system till dataskyddsförordningen fokuserar vi på 12 prioriterade områden. Dessa och andra områden finns beskrivna mer utförligt nedan. Det finns även mallar som stöd för att underlätta arbetet

Behandling av personuppgifter. Giltig från och med 24 oktober 2018. Inledning. Metria AB (nedan Metria, vi eller oss) är ett statligt bolag som erbjuder lösningar för GIS (geografiskt informationssystem) och geografisk information till marknaden i form av bl.a. karttjänster, geografisk analys och tjänster för realtidssökningar i fastighetsregistret Lagring och gallring av dina personuppgifter Dina personuppgifter lagras under den tid som är tillåten enligt gällande lag. För behandlingar av personuppgifter där det inte finns någon laglig skyldighet eller regel som anger en viss tidsperiod för lagring, ska inte dina personuppgifter lagras längre än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka uppgifterna behandlas 13 kap. Gallring av personuppgifter i IT-system 1 § Arkivbildare ska ansöka hos kyrkostyrelsen om gallring av personuppgifter som behandlas i ar-kivbildarens egna IT-system, eller i de delar av Svenska kyrkans gemensamma IT-system som arkivbildaren ansvarar för, och som inte ska gallras eller undantas från gallring enligt 4-12 kap Vår behandling av dina personuppgifter följer de lagar och regler som finns. Personuppgifter lagras i fem år, räknat från när den sista anteckningen gjordes i ärendet. Efter fem år är vi skyldiga att göra en gallring, med undantag för vissa personuppgifter

Behandla personuppgifter , frågor och svar - SK

Hur hanterar ni gallring i era organisationer? - GDPR

 1. av personuppgifter som ingår i eller kommer att ingå i ett register. Information behöver inte lämnas om personuppgifter i löpande text i följande fall3: Den löpande texten har inte fått sin slutliga utformning när ansökan görs och uppgifterna har inte lämnats ut till tredje man
 2. Gallring av personuppgifterna. Dina personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen med behandlingen. Vi tar normalt bort personuppgifter 9 månader efter avslutad utbildning om det inte finns rättsliga krav kvar för att bevara uppgifterna
 3. 7 rÄttslig grund, lagring och gallring av personuppgifter 7.1 Genom att registrera dig för någon av våra tjänster, köpa en vara eller kontakta oss på annat sätt lämnar du uppgifter till oss. Genom denna kontakt godkänner du att vi behandlar de angivna personuppgifterna för ovan angivna ändamål
 4. Lagring av personuppgifter. Det finns regler som kan kräva gallring av personuppgifter redan under pågående forskningsprojekt. Personuppgifter får till exempel endast behandlas så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen
 5. Period för lagring av personuppgifter. Personuppgifter sparas så länge det är nödvändigt. Därefter beror det på vad som gäller för arkivering och gallring i allmänna handlingar. Personuppgifter av ringa eller tillfällig betydelse raderas då de inte längre är aktuella. Den registrerades rättighete

Hantering av personuppgifter i KLASSA. För att få använda denna tjänst behövs ditt samtycke. Personuppgifterna för denna tjänst används för att styra behörigheter till tjänsten. De uppgifter vi lagrar utgörs av för- och efternamn, organisationstillhörighet, e-postadress och mobiltelefonnummer Gallring av personuppgifter. Vi sparar inte dina personuppgifter längre än nödvändigt. När personuppgifterna inte längre behövs så raderar vi dem permanent. Detta gäller till exempel när ett avtal har upphört och våra pågående ärenden är färdiga Behandling av känsliga personuppgifter i ett försäkringsföretag kan i huvudsak ske med stöd av följande undantag: 9.2.f (rättsligt anspråk), 9.2.b (social trygghet), 9.2.j (statiska ändamål) eller 9.2.a (samtycke). 2.3.2 Behandling av personuppgifter om häls

Årlig kunskapsuppdatering (ÅKU) 2020 - SwedSec

6. Lagring och gallring av personuppgifter. Dina personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen med behandlingen såsom de beskrivs i denna personuppgiftspolicy. Dina personuppgifter gallras eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för. 7 Pensionsmyndigheten behandlar många personuppgifter i vårt uppdrag att administrera och betala ut den allmänna pensionen. Pensionsmyndigheten är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling vi utför i vår verksamhet. Här får du veta mer om hur och varför Pensionsmyndigheten behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har Gallring av specifika personuppgifter sker direkt efter avslutat tillsynsärende om inte ärendet föranleder ytterligare åtgärder och att ett ärende initieras. Kan gälla samtliga roller för alla ombudstyper Support, information och relation: Support via telefon och mail inklusive reklamationer Gallring av handlingar i EU-projekt Alla EU-projekt är olika . Det innebär att gallringsfristerna varierar och är beroende av vilken programperiod och vilken EU-fond som är aktuell Information om Holmens behandling av personuppgifter Holmen-koncernen med dotterbolag samlar in och använder personuppgifter inom ramen för de olika verksamheterna. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med god sed och gällande lagstiftning

Överföring av personuppgifter till tredje man Vi kommer inte dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut personuppgifter utöver vad som anges i denna personuppgiftspolicy, om vi inte är skyldiga att göra det enligt lag eller till följd av ett domstolsbeslut eller om vi har fått ditt medgivande till sådant utlämnande Allmänt skydd av personuppgifter på kontoret Lösa papper med personuppgifter ska inte ligga framme på skrivborden utan åtminstone under pågående ärende ligga skyddade i skrivbordslåda. Dokument med känsliga personuppgifter ska alltid vara inlåsta när de inte aktivt arbetas med. Informera personalen om vikten av skydd av personuppgifter

Bestämmelserna i arkivlagen går före GDPR när det gäller bevarande och gallring av personuppgifter i allmänna handlingar. Det innebär att kommunen inte är skyldig att radera personuppgifter i allmänna handlingar när de inte längre behövs Även bilder är en form av personuppgift, om du tydligt kan urskiljas på bilden. Behandling av personuppgifter. Med behandling menas allt som vi i Uddevalla kommun gör med dina personuppgifter. De grundläggande bestämmelserna om bevarande och gallring finns i 2 kap. 18 § Tryckfrihetsförordningen och i arkivlagen

Om Högsta förvaltningsdomstolen - Högsta förvaltningsdomstolen

Dataskyddsförordningen GDPR - Datainspektione

 1. ActiWays hantering av personuppgifter; ActiWays hantering av personuppgifter. En säker hantering av personuppgifter har alltid varit självklar för oss på ActiWay och det är viktigt att både du som kund och registrerad känner dig trygg med att ActiWay hanterar personuppgifter på ett säkert sätt
 2. Gallring innebär att allmänna handlingar eller uppgifter som tillhör ett myndighetsarkiv förstörs enligt fastställda kriterier. En myndighet får gallra allmänna handlingar om det framgår av lag, förordning eller beslut av arkivmyndigheten
 3. alvården. Hej. Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter, såsom insamling, registrering och lagring. Cookies. Så kallade cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator
 4. 8. Mottagare av Personuppgifter Som en del av Behandlingen kan Swedbank komma att lämna ut Kundens Personuppgifter till Mottagare, exempelvis myndigheter, företag, leverantörer, betaltjänstleverantörer och samarbetspartners. Swedbank kommer inte lämna ut mer Personuppgifter än nödvändigt för ändamålet för utlämning och endast
 5. Gallring kan göras flera gånger på samma skog, och normalt gallrar man första gången när skogen är cirka 30 år gammal. Tumregeln är att gallring i granskog skall göras när kronan närmar sig två tredjedelar av stammens fulla längd, och i tallskog när kronan närmar sig halva stammens längd
 6. Gallring av handlingar som genom sitt informationsinnehåll, sin funktion eller i sitt specifika sammanhang är av liten eller kortvarig betydelse får ske under förutsättning att allmänhetens rätt till insyn inte åsidosätts och att handlingarna bedöms sakna värde för rättskipning, förvalt-ning och forskning (Arkivlagen §3)

Bevarande och gallring av personuppgifter kring resehistorik inom kollektivtrafiken Bakgrund Datainspektionen har i ett tillsynsärende 2009 mot ett kollektivtrafikföretag uppmärksammat att användningen av biljettsystem med smartkort (plastkort med inbakad RFID-chip) har medfört bevarande av detaljerad resandehistorik för enskilda trafikanter Behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar Bankföreningen exempelvis enligt bokföringslagen. Lagring och gallring av personuppgifter. Personuppgifter sparas inte längre än vad som anses nödvändigt med hänsyn till ändamålen för behandlingen av personuppgifterna

Behandling av personuppgifter. Information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG) Gallring. Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar ABK enligt föreskrifter i bokföringslagen, i sju år eller den längre tid som påkallas Behandling av personuppgifter vid uthyrning av bostäder. Behandling av hyresavtal och uppsägningar När ett hyresförhållande har upphört gäller som huvudregel att gallring av personuppgifterna ska ske. Undantag från huvudregeln får göras i följande fall Vid gallring skall dock alltid beaktas att arkiven utgör en del av kulturarvet och att det arkivmaterial som återstår skall kunna tillgodose de ändamål som anges i 3 § tredje stycket. Om det finns avvikande bestämmelser om gallring av vissa allmänna handlingar i annan lag eller i förordning gäller dessa bestämmelser. Lag (1998:774)

Värdera och gallra - Riksarkive

En stor mängd personuppgifter behandlas varje dag i de miljontals e-postmeddelanden som svenska företag och människor skickar. Före den 25 maj 2018 omfattades inte e-post av de svenska dataskyddsreglerna, men numera är GDPR, EU:s dataskyddsförordning, fullt tillämplig på e-post Behandling av personuppgifter. Med behandling av personuppgifter menas i princip allt som går att göra med en personuppgift. Det kan till exempel vara att läsa, samla in, att bevara allmänna handlingar och dessa kan enbart gallras om det finns särskilda beslut eller föreskrifter om gallring I 4 kap. finns det bestämmelser om bevarande och gallring av personuppgifter. 2 kap. Allmänna bestämmelser Förhållandet till personuppgiftslagen 1 § Om inte annat anges i 2 §, gäller denna lag i stället för person-uppgiftslagen (1998:204). 2 § När personuppgifter behandlas enligt denna lag, eller enlig Planering av åtgärden i fält. Gallring. Transport av virke till industri. Följ uppdraget i appen Norra Skog. Kostnad Priset för gallringen varierar beroende på ytans storlek, var skogen ligger och markens bärighet. Ta kontakt med din skogsinspektor för prisuppgift. I virkesprislistan kan du läsa vad du får betalt för ditt virke

Personuppgifter hos Skatteverket Skatteverke

 1. istrativa handlingar regleras i Riksarkivets föreskrifter RA-FS 2006:5 och RA-FS 2004:1. I ramavtalet för ekonomisystem hänvisas till RA-FS 2012:4 som rör allmänna råd om gallring och utlån av räkenskapshandlingar. 3.2 Räkenskapsinformation och annan verksamhetsinformatio
 2. Dina personuppgifter används av de anställda i Region Skåne som behöver ta del av personuppgifter för att utföra sitt arbete. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra om vi inte behöver göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter
 3. Idag står många organisationer inför liknande frågeställningar kring GDPR och en hel del av diskussionerna är hur GDPR skall tolkas. En punkt som det ofta är diskussion kring är när man skall begära samtycke och när det räcker med att enbart informera kunden/användaren om att man lagrar deras personuppgifter. Hur ser då denna information till [
 4. Hantering av personuppgifter. Här kan du läsa om de riktlinjer som vi använder för att skydda dina personuppgifter. De personuppgifter som vi har om dig behandlas enligt regelverket i Dataskyddsförordningen (GDPR). Gallring. Vi bevarar inte personuppgifter längre än nödvändigt
 5. Här kan du läsa om hur Järfälla kommun behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). För oss på Järfälla kommun är det viktigt att du känner dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt. På denna sida beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter och informerar om vilka rättigheter du har
Samtal viktig grund för lyckat samägande

Behandling av personuppgifter på Lantmäteriet Lantmäterie

Gallring av personuppgifter. Hedera Group sparar och hanterar personuppgifter utefter Almega Kompetensföretagens vägledning för behandling av personuppgifter. Personuppgifter som vi behandlar i syfte att administrera din ansökan till ett ledigt uppdrag sparas under den tiden som det är nödvändigt för rekryteringsprocessen Som flera av er säkert redan märkt pågår en gallring i våra skogsdungar. En gallring är alltid önskvärt för att skapa trivsel men det ger också en uppsida av ljusgenomsläpp och därmed skapa en tryggare miljö. Det har även tagits ner en del träd och fräsning av stubbar kommer ske när all fräsning som behövs kan göras samtidigt Behandling av personuppgifter. Vid frågor om gallring eller bevarande av allmänna handlingar är du välkommen att kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till riksgalden@riksgalden.se eller ringa oss på telefon 08-613 45 00. Säkerhet inte gallras i enlighet med gällande bestämmelser om gallring, vilka framgår av inspektionens arkivredovisning. 1.6 Behandling av personuppgifter när du kontaktar oss I detta avsnitt finns information om Spelinspektionens behandling av personuppgifter när du på olika sätt kontaktar myndigheten, t.ex. geno

Regelkommittén - SwedSec

Behandling av personuppgifter (GDPR) - Boverke

Lagring, gallring och radering av personuppgifter . Personuppgifter lagras som huvudregel på servrar i Sverige. Undantaget är kunduppgifter, som lagras i biljettsystem i Storbritannien och i system för digital kommunikation inom EU Om sådana personuppgifter finns hos Vattenfall får berörd person efter begäran information om bl.a. vilka kategorier av personuppgifter som behandlas, varifrån dessa har inhämtats, för vilket eller vilka ändamål behandlingen sker, vilken laglig grund som används för behandlingen, lagringstid och till vem eller vilka uppgifterna lämnas ut Riktlinjer för behandling av personuppgifter i IST, barnomsorgs- och elevregister Barn- och utbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig för uppgifter i IST, kommunens barnomsorgs- och elevregister. Enligt Personuppgiftslagen (1998:204) 9 §, ska den personuppgiftsansvarige se till att: a) personuppgifter behandlas bara om det är lagligt Rättslig grund, lagring och gallring av personuppgifter . I och med att du lämnar uppgifter till Ny Teknik Group ger du din tillåtelse till att Ny Teknik Group registrerar och lagrar uppgifter om vilken tjänst köpt samt behandlar de angivna personuppgifterna för angivna ändamål

Sydved - Anders Westström

Kungsleden behandlar alltid personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med General Data Protection Regulation (GDPR). På denna sida hittar du närmare information om Kungsledens behandling av personuppgifter. Vi uppmuntrar alla berörda att ta del av informationen på denna sida. Kungsleden har en intern personuppgiftspolicy som är baserad på tillämpliga regler Hantering av personuppgifter. För att få använda denna tjänst behövs ditt samtycke. Personuppgifterna för denna tjänst används för att styra behörigheter till tjänsten. De uppgifter vi (SKL) lagrar utgörs av för- och efternamn, organisationstillhörighet och e-postadress

Beroende av i vilket syfte personuppgifter inkommer till MLK (anställning, samarbetspartner, kund eller liknande), ser laglig grund och tider för gallring/bevarande av personuppgifter olika ut. MLK behandlar inte uppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen och genomför regelbundna gallringar bland personuppgifter och tar bort de uppgifter som inte. Har också tagit upp detta med gallring av träd bakom Mandelvägen 17, eftersom det blåser in frömjöl/barr och och skymmer all sol. Vad är vitsen med en balkong om vi hyresgäster inte kan nyttja den. Och i och med att det ska gallras runt om så borde det väl vara ett bra tillfälle att gallra mellan husen Läs mer om avidentifiering och anonymisering och hantering av personuppgifter. Gallring och arkivering Mycket, även forskningsdata ska arkiveras långsiktigt enligt arkivlagen. Men allt ska inte sparas så det är därför viktigt att forskare efter avslutat projekt gallrar bort handlingar som är av tillfällig och ringa betydelse

Skogsstyrelsen - Gallring

Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av vissa administrativa handlingar. Innehåll. Innehåll. Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av vissa Om du anger personuppgifter kommer vi att behandla dem enligt dataskyddsförordningen. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter. Mail name e-mail. Hantering av personuppgifter i eBlomlådan. För att få använda denna tjänst behövs ditt samtycke. Personuppgifterna för denna tjänst används för att styra behörigheter till tjänsten. De uppgifter vi lagrar utgörs av för- och efternamn, organisationstillhörighet och e-postadress

Principer för behandling av personuppgifter i Halmstads kommun. När målet är uppnått ska arkivering, gallring eller avidentifiering av personuppgifterna alltid övervägas med beaktande av de dokumenthanteringsplaner, vilka anger arkivering- och gallringsregler som gäller för Halmstads kommun Med behandling av personuppgifter avses alla former av hantering av personuppgifterna exempelvis insamling, lagring, spridning och gallring. Nya regler för behandling av personuppgifter Dataskyddsförordningen är en EU-förordning som sedan 25 maj 2018 gäller i hela EU (GDPR) Ett begränsat antal av Accigos medarbetare har tillgång till Accigos personuppgifter om samarbetspartners eller framtida medarbetare. GALLRING OCH LAGRING Personuppgifter bevaras endast så länge som det finns behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för, dock högst 36 månader efter sista kontaktpunkten Gallring av uppgift i belastningsregistret. Hej! Jag fastnade i en fartkamera (8 km. i timmen för fort på 70-väg). Detta skedde i mars 2013. Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter, såsom insamling, registrering och lagring. Cookies De personuppgifter som vi samlar in är beroende av vilken relation vi har till dig eller vilken försäkring som är aktuell. Informationen nedan anger vilken information vi kan komma att behandla om dig, men det innebär inte att vi nödvändigtvis vid varje given tidpunkt behandlar all denna information

 • Janfire reservdelar skåne.
 • Giltiga euromynt.
 • Eniro se privatpersoner.
 • Köpeavtal hund.
 • Uppträder oförskräckt.
 • D2 andariels.
 • Pontus warholm fuskbyggarna.
 • Eriksberg areal.
 • Swebliss youtube.
 • Min kompis är tillsammans med mitt ex.
 • Interpool uppsala.
 • Tracker support.
 • Roddmaskin jula.
 • Gammal hund darrar.
 • Personvågar prisjakt.
 • Office 365 university pris.
 • Husbilar kristinehamn.
 • Röd pung.
 • Skavsår spinning.
 • Swebliss youtube.
 • Sir richard hammond.
 • Är timbuktus musiker.
 • Text auf kerze übertragen.
 • Påkörd av tåg flemingsberg.
 • Billboard top 100 2002.
 • Reykjavik airport code.
 • Hårdvaxolja vit.
 • Ballerina silhouette zum ausdrucken.
 • Logo quiz svar.
 • Väder andorra soldeu.
 • Afrikansk svart tvål recension.
 • Brittiska kolonier lista.
 • Srhr english.
 • Koreakriget händelseförlopp.
 • Riaa sonos.
 • Ngk r tändstift.
 • Veranstaltungskalender nordholland.
 • Bim bim bap recept.
 • Smakar fint korsord.
 • Dalheimers hus program.
 • Kurser örebro.