Home

Nja 2005 s 712

NJA 2000 s. 712. Fråga om skadestånd enligt lagen (1992:1528) om offentlig upphandling. Solna TR. TVÄTTSVAMPARNA, RENT & FINT HB (Tvättsvamparna) yrkade efter stämning å Ekerö kommun vid Solna TR förpliktande för kommunen att till bolaget utge skadestånd med 888 000 kr jämte ränta NJA 2005 s. 712 Primary tabs. L.G. was accused of violation of a woman's integrity (Sw. kvinnofridskränkning), assault (Sw. misshandel) and rape of his wife, C.G. Because the couple's three children were present when the alleged abuse occurred, L.G. was also charged with violation of their integrity En man som begått bl.a. grov kvinnofridskränkning mot sin fru an sågs i NJA 2005 s. 712 inte ha gjort sig skyldig till ofredande i relation till sina barn som vid ett stort antal tillfällen bevittnat det våld och de hot som mannen gjort sig skyldig till

NJA 2005 s. 71. Resningsärende. Rätten har i ärende om bestämmande av förvaltararvode och fastställande av utdelning i konkurs satt ned arvodet till förvaltaren, varvid ytterligare medel blivit tillgängliga för utdelning till fordringsägarna i konkursen I ett rättsfall från 1978 (NJA 1978 s.712) fastslogs att en värdeökning som härrört från den efterlevandes tjänstepension inte fick anses utgöra en sådan förkovran som det talas om i ÄB 3:4 1 st. Även om en tjänstepension kan anses vara ersättning för förvärvsarbete, så hade pensionen i detta fall i sin helhet tjänats in innan den förste makens bortgång

NJA 2000 s. 712 lagen.n

NJA 2015 s. 702. Bevisvärdering i mål om försök till mord (fall från balkong). Södertälje tingsrätt. Allmän åklagare väckte vid Södertälje tingsrätt åtal mot B.B. för försök till mord enligt följande gärningsbeskrivning: B.B. har, på natten mellan den 9 och 10 februari 2013 på Granövägen 46 i Södertälje, försökt att. SVENSK RÄTTSPRAXIS. STRAFFRÄTT 1944—1947. AV P ROFESSOR IVAR STRAHL.. Denna artikel utgör fortsättning på översikten för åren 1939—1943 i SvJT 1945 s. 32 ff. 1 Åtalsprövning. Den föreskrivna åtalsprövningen innan åtal för olovligt förfogande anställes ansågs uppfylld: i NJA 1945 s. 347 genom att i hovrätten inkom förklaring från landsfogden att han funne åtalet vara. Nja 2005 s. 805. Rättsfall: NJA 2005 s. 805, NJA 2006 s. 467, NJA 1999 s. 702, NJA 2003 s. 567, Europadomstolens dom den 15 februari 2005 i målet Steel och Morris mot Storbritannien, ECHR 2005:II, samt den europeiska kommissionens för de mänskliga rättigheterna avgörande den 11 oktober 1979 i målet Glimmerveen m.fl. mot Nederländerna, Decisions and. NJA 2005 s 805 Högsta domstolen.

NJA 2005 s. 712 Women And Justice US Law LII / Legal ..

Utvecklingen startade med den uppmärksammade domen NJA 2005 s. 462, där visserligen ska deståndsansvar grundades på 3 kap. 2 § men HD utan stöd av svensk lag dömde ut ideellt skadestånd på grund av kränkning av konventio nen (art. 6); annars är ju möjligheterna till kränkningsersättning be gränsad enlig SvJT 2005 Svensk rättspraxis: Nyttjanderätt 1998-2002 417 gång i månaden tittade till den, efter att i förväg ha anmält sin an komst. Hösta domstolen fann att hyresgästen haft rätt att självständigt nyttja lägenheten och att bostadsrättshavaren därför upplåtit hela lä genheten i den mening som avses i 7 kap. 10 § bostadsrättslagen NJA 1996 s. 712. En dagstidning har publicerat ett referat av en i en annan dagstidning införd intervjuartikel och därvid citerat den intervjuades uttalanden. Upphovsrättsintrång har ansetts föreligga. Den 2 sept 1993 publicerade tidningen Dagens Nyheter (DN). NJA 2005 s 595 Källa: Högsta domstolen Målnr/Dnr: 2003-B 712 Beslutsdatum: 2005-07-26 Organisationer: Malmö kommun Alkohollagen - 4 kap 4 § Romfördraget - 28 ART Romfördraget - 30 ART I avvaktan på begärt förhandsavgörande från EG-domstolen rörande den svenska alkohollagens regler om privatimport av alkohol förordnades att beslag av vinflaskor skulle bestå NJA 2005 s. 180 gällde skadestånd för mönsterintrång, varvid HD även uttalade sig om tillämpningen i regeln om skälighetsupatt ning av skada i 35 kap. 5 § RB. Frågan om preskriptionsavbrott vid krav mot landsting på ska destånd bedömdes i NJA 2005 s. 843, där HD bl.a. framhöll att det allmänt sett räckte att den.

Svensk rättspraxis SvJ

NJA 2005 s. 71 lagen.n

Efterarvingar och boets förkovran - Familjerätt - Lawlin

 1. nja 2005 s. 372 (Övervakningsgarant, snÖrÖjning av tak) nja 1946 s. 712 lÄkare - patient (skyddsgarant) nja 1943 s. 522 barnmorska - patienter (skyddsgarant) svjt 1968 s. framkallande av fara. nja 2008 s. 1060 (avseende bedÖmning av konkret fara) nja 2004 s. 176 (likgiltighetsuppsÅt som uppsÅtets nedre grÄns
 2. NJA 1996 s.27: mord eller dråp? beviskrav för eventuellt uppsåt: NJA 1996 s 176: beviskravet i mål om våldtäkt, tillika fråga om skyddande av brottsling. 6 kap 1 § och 17 kap 11 § BrB. NJA 1996 s 649: försvarets passivitet : NJA 1997 s 822: målsägandeförhör per telefon . NJA 2003 s.323. NJA 2003 s.579. NJA 2005 s.712. NJA 2007 s.
 3. erande nekande av barnförsäkring till ett barn med funktionsnedsättning

Svensk rättspraxis Förmögenhetsrätt 1978-2004 SvJ

NJA NAMN MÅL NR DATUM 1932 s. 32 Claestorps torvströaktiebolag 2000 s. 712 Tvättsvamparna 2001 s. 500 Utvisning och Schengensamarbetet 2001 s. 878 Fastigheten Pastorn. DÖPTA RÄTTSFALL FRÅN HÖGSTA DOMSTOLEN 1 2005 s. 17 Månadsmärket i vindrutan 2005 s. 180 Formsprutarn Utifrån NJA 2005 s. 237 får man dock räkna med att om den angripne anses ha varit förberedd på angreppet så kan det påverka excessbedömningen i för den angripne försvårande riktning. Sammantaget innebär HD:s dom i NJA 2005 s. 237 en avsevärd begränsning av nödvärnsrätten jämfört med vad som tidigare var fallet

5.4 Oskäligt avtalsinnehåll (1) Avtal får jämkas eller lämnas utan avseende om avtalet eller ett visst avtalsvillkor är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till behovet av skydd för den som i egenskap av konsument eller på annat sätt intar en underlägsen ställning i avtalsförhållandet rättsfall, Mopedmannen NJA 2016 s. 763, enligt egen utsago förtydligat likgiltighetsuppsåtet och preciserat den nedre gränsen mot oaktsamhet.10 6 Jareborg (2001) s. 310. 7 Asp, Ulväng och Jareborg (2013) s. 286. 8 Borgeke, Martin, Ett förtydligande av uppsåtets nedre gräns, i: SvJT 2017 (s. 93-105) s. 93 KOMMENTAR UNDER UTARBETANDE. Senast uppdaterad 3 januari 2020 Lagar: - Rättsfall: NJA 2010 s. 629, NJA 2012 s. 597, NJA 2014 s. 960 (Det andra bolaget), HD:s dom 29 oktober 2018 Ö 5051-17 (Vitesundantaget i ansvarsförsäkringen) EU-domstolen: C-488/11, Brusse, EU:C:2013:341 Litteratur: U. Bernitz, Standardavtalsrätt, 2018 s. 197 f.;CISG AC Opinion No 10: Agreed Sums Payable on Breach of. NJA 2005 s. 738 betyder att rättsfallsreferatet finns i 2005 års utgåva och att det börjar på sidan 738. I Domstolsverkets databas för rättsfall kan du hitta referat av Högsta domstolens viktigare mål från och med 1981 och framåt med hjälp av referensen från NJA Physical evidence, through rarely available, can be considered important corroborating evidence Hjälplöst tillstånd i våldtäktsparagrafen - en rättsfallstudie . 4.2.5 NJA 2005 s. 712 31 4.3 Två nya rättsfall 31 4.3.1 NJA 2009 s. 447 I och II 3 Som Högsta domstolen uttalat i rättsfallet NJA 2009 s. 447 är det i mål om sexualbrott inte tillräckligt att målsägandens berättelse är.

utgör NJA 2005 s 805 (Green-fallet) ett undantag. Fallet har dock kritiserats för att i allt för stor utsträckning fokusera på religionsfriheten när yttrandefriheten egentligen borde stå i centrum.5 Slutligen avgränsar jag mig i tid då uppsatsen endast berör åren 1948 - 2008. Orsaken till dett Court Högsta Domstolen Reference NJA 1999 s. 712 (NJA 1999:95) Målnummer Ö647-99 Avgörandedatum 1999-11-19 Rubrik Den som är beroende av försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen och saknar egendom värd att försäkra har inte ansetts ha anledning att teckna försäkring med rättsskydd Instans Högsta domstolen Referat NJA 2005 s. 76 (NJA 2005:12) Målnummer Ö3122-01 Avdelning 1 Avgörandedatum 2005-02-23 Rubrik Fråga om tillämpning i resningsärende av bestämmelsen om editionsföreläggande i 38 kap. 8 § rättegångsbalken jämförd med 36 kap. 5 § samma balk NJA 2005 s. 924 är en fullföljning av NJA 2002 s. 398 i vilket HD beslutade att, med stöd av artikel 234 EG, inhämta förhandsavgörande från EG-domstolen om tolkningen av vissa bestämmelser i direktivet. Den 9 november 2004 lämna Den fråga har tidigare besvarats av HD i rättsfallet NJA 2005 s. 905 (NIR 2007 s. 311) (Alfons) - i vart fall i förhållande till travestier. Radioprogrammet Pippirull i P3 hade sänt ett inslag som rubricerades En vanlig dag med danska Alfons

Video: NJA 2011 s. 712 lagen.n

6.4.1 NJA 2005 s 142..... 21 6.4.2 NJA 2009 s 877..... 22 6.4.3 NJA 2014 s 960..... 23 6.4.4 NJA 2005 s 462 och NJA 2013 s 502. Instans Högsta domstolen Referat NJA 2005 s. 517 (NJA 2005:56) Målnummer Ö3221-03 Avdelning 1 Avgörandedatum 2005-06-16 Rubrik Fråga om förutsättningar för fastställelsetalan enligt 13 kap. 2 § 1 st. rättegångsbalken avseende skadeståndsskyldighet Instans Högsta domstolen Referat NJA 2005 s. 726 (NJA 2005:79) Målnummer T923-02 Avdelning 1 Avgörandedatum 2005-11-03 Rubrik Fråga om enskilds rätt till skadestånd av staten för att brottsmisstankar mot honom inte prövats i rättegång inom skälig tid

I beslut den 25 maj 2005 fastställde hovrätten tingsrättens beslut. Omfattningen av prövningen av ett överklagande bestäms av klagandens ändringsyrkande, vilket - inom ramen för talan i tidigare instans - får justeras fram till klagotidens utgång men i princip inte därefter (jfr NJA 1966 s. 525, 1970 s. 478, 1981 s. 683 och 1996 s. 455) NJA 2005 s. 133. En bil har använts som hjälpmedel vid grov narkotikasmuggling. Det har ansetts finnas särskilda skäl enligt 17 § första stycket lagen (2000:1225) om straff för smuggling till att förklara bilens värde förverkat Instans Högsta Domstolen Referat NJA 2001 s. 177 (NJA 2001:25) Målnummer T5001-98 Avgörandedatum 2001-03-27 Rubrik Vid köp och arbetsbeting som direkt eller analogivis omfattas av 1990 års köplag har huvudregeln ansetts vara att den part som hävdar att avtal har träffats om priset eller om beräkningsgrunden för detta har bevisbördan för sitt påstående

I NJA 2005 s. 443 uttalade HD, 712. HD uttalade obiter dictum i NJA 2012 s. 597 om viten att den sammanlagda ersättningen skulle kunna bli så stor att det i undantagsfall kan utgöra ett skäl för att med stöd av 36 § avtalslagen jämka vitesvillkoret i ett eller flera av entreprenadkontrakten.. NJA 2005 s. Bakgrund Enligt en räntejusteringsklausul i ett leaseavtal mellan två näringsidkare, hade förelegat rätt för leasegivaren att justera leaseavgiften vid ränteändringar. Efter granskning av utomstående finansbolag hade det konstaterats att leasetagaren hade utsatts för övderdebitering

NJA 2005 s. 732 lagen.n

Court Högsta domstolen Reference NJA 2005 s. 291 (NJA 2005:34) Målnummer Ö200-05 Avdelning 2 Avgörandedatum 2005-04-28 Rubrik Fråga om hovrätt varit skyldig att ta upp utvisningsfråga till prövning trots att de i överklagandet framställda yrkandena avvisats på grund av nöjdförklaring och ett yrkande angående utvisningen framställts först efter fullföljdstiden Instans Högsta domstolen Referat NJA 2005 s. 729 (NJA 2005:80) Målnummer Ö5315-04 Avdelning 2 Avgörandedatum 2005-11-08 Rubrik När ett aktiebolags styrelse består av två ledamöter har styrelsens ordförande på grund av sin utslagsröst behörighet att ensam företräda bolaget

Direktivkonform tolkning av 49 § upphovsrättslagen i ljuset av databasdirektivet. En kommentar och analys av NJA 2005 s. 92 NJA 2005 s. 17 (NJA 2005:4) Målnummer Ö2837-03 Avdelning 2 Avgörandedatum 2005-02-03 Rubrik Fråga huruvida domstol kan undanröja betalningsansvar för felparkeringsavgift på den grunden att en överträdelse bedöms som obetydlig. Lagrum 1 §, 2 § och 5 § lagen (1976:206) om felparkeringsavgift Rättsfall • NJA 1975 s. 570 I-II Alla domar från Arbetsdomstolen där prejudikatet NJA 2005 s. 805 nämns. Både sammanfattning och fulltext sedan 1993. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare Tipsa vän. Skicka Avbryt Avbry

Court Högsta domstolen Reference NJA 2005 s. 137 (NJA 2005:20) Målnummer Ö2472-04 Avdelning 2 Avgörandedatum 2005-03-14 Rubrik En offentlig försvarare har vid huvudförhandling i hovrätten med tillämpning av 21 kap. 6 § andra stycket rättegångsbalken satt annan i sitt ställe (substitution) • NJA 2005 s. 462 • NJA 2003 s. 414. M.Y., som arbetade som taxiförare med enskild firma, dömdes i oktober 1999 av Lunds tingsrätt för rån till fängelse ett år. Länsstyrelsen i Skåne län återkallade genom beslut den 8 november 1999 M.Y:s taxiförarlegitimation från och med den 7 oktober 1999

Court Högsta domstolen Reference NJA 2005 s. 940 (NJA 2005:101) Målnummer Ö1191-04 Avdelning 1 Avgörandedatum 2005-12-28 Rubrik Fråga om en målsägande, som inte övertagit ett av åklagaren nedlagt allmänt åtal, har rätt att överklaga en på yrkande av den tilltalade meddelad frikännande dom Court Högsta domstolen Reference NJA 2005 s. 78 (NJA 2005:13) Målnummer Ö4050-03 Avdelning 1 Avgörandedatum 2005-02-24 Rubrik Ett beslut att meddela prövningstillstånd kan bli föremål för prövning i den ordning som gäller för klagan över domvilla, om det i det enskilda fallet undantagsvis framgår att en prövning av denna klagan har en praktisk funktion att fylla

Alfons Åberg och hans omgivning. Alfons Åberg är en liten, ganska vanlig kille, som bor i Sverige med sin pappa Bertil, och de flesta böckerna utspelar sig i höghus-stadsmiljö.Då han är mindre har han en låtsaskompis vid namn Mållgan, som bara han kan se. Senare, i lekskoleåldern, får han riktiga vänner som Milla och Viktor.Han har även en vit katt som heter Pussel Court Högsta domstolen Reference NJA 2005 s. 832 (NJA 2005:88) Målnummer Ö4532-05 Avdelning 2 Avgörandedatum 2005-11-29 Rubrik Beslut om skyldighet att förete skriftlig handling vid viss tidpunkt är inte utan särskilt förordnande verkställbart förrän beslutet vunnit laga kraft även om den angivna tidpunkten inträtt dessförinnan Alla domar från Arbetsdomstolen där prejudikatet NJA 2005 s. 180 nämns. Både sammanfattning och fulltext sedan 1993. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare

NJA 2005 s. 792 lagen.n

 1. Rättsfall från Högsta domstolen under 2005 Lagen
 2. NJA 2015 s. 702 lagen.n
 3. SVENSK RÄTTSPRAXIS. STRAFFRÄTT 1944—1947. SvJ
 4. Nja 2005 s. 805 — nja 2005
 5. Svensk rättspraxis: Skadestånd utom kontraktsförhållanden

 1. NJA 1996 s. 712 (NJA 1996:116) Lagen.n
 2. NJA 2005 s 595 Infosoc Rättsdataba
 3. NJA 1999 s. 712 (NJA 1999:95) Lagen.n
 4. NJA 2005 s. 792 (NJA 2005:86) Lagen.n
 5. NJA 2010 s. 629 ( NJA 2010:68) Lagen.n
 6. NJA 2015 s 218 > Fulltex

NJA 2005 s 805 Infosoc Rättsdataba

 1. NJA 2014 s. 760 ( NJA 2014:66) Lagen.n
 2. Kränkning och särskilda yrkesgrupper SvJ
 3. Högsta domstolen referat NJA 2005 s
 4. NJA 2005 s 361 Infosoc Rättsdataba
 5. Sammanfattning av centrala rättsfall - HRO400 - StuDoc
 6. Rättsfall - Juridicu

Den som ger sig in i leken får leken tåla? - Om nödvärn då

 1. 5.4 Oskäligt avtalsinnehål
 2. 11.5.7 Vitesklausuler - Avtalslagen 201
 3. Vanliga frågor - lagrummet
 4. Nja 2009 s. 447 en alltigenom trovärdig utsaga från ..
 5. Högsta Domstolen referat NJA 1999 s
 6. Nytt och självständigt verk eller bearbetning
 • Chrome remote desktop download.
 • Internet calls rates.
 • Iknow spel.
 • Yves rocher butiker sverige.
 • T roc volkswagen.
 • Cullinan diamant.
 • Giltiga euromynt.
 • My heritage kit.
 • Vasco da gama flotta.
 • Skandinav bildbyrå.
 • Köpmanholmen boende.
 • Behrns fastigheter örebro student.
 • Bosch hca628120u spis.
 • Dudeson torneå.
 • Bnc kabel clas ohlson.
 • Lappundersökningen.
 • Hur ofta ska man kissa på en dag.
 • Free courses open university.
 • Krux.
 • Monkey king 2.
 • Lustans lakejer norrköping.
 • Pnl onizuka.
 • Three dots tattoo hand.
 • Pityriasis rosea missfall.
 • Demonstration mynttorget idag.
 • Matcha arbetsförmedlingen.
 • Tand fen.
 • Vad är ett varumärkeslöfte.
 • In funpark gmbh ingolstadt.
 • Kbss simskola.
 • Whirlpool frys problem.
 • Youtube samurai jack.
 • Continenta brottopf.
 • Ryzen 5 1600x.
 • Slagsmålsklubben 2017.
 • Youtube video maker free online.
 • Avgassystem volvo s80.
 • Dover street market play comme des garcons.
 • Rock kläder för tjejer.
 • Iknow spel.
 • Apple music login.