Home

Blåbetong gammastrålning

Blåbetong har en gammastrålning på ca 0,25-1,2 μSv/h beroende på var skiffern brutits, hur stor inblandningen av skiffer är och hur mycket av materialet strålningen kommer ifrån. Exempelvis är strålningsintensiteten mindre från en tunn vägg än en tjock vägg av blåbetong med samma radiumkoncentration En mätning av gammastrålningen från t ex en vägg kan avslöja om den innehåller blåbetong. Om miljödosekvivalentraten är över 0,3 µSv/h intill en vägg är det troligt att väggen är av blåbetong och kommer att avge radon Gammastrålning från blåbetong. Skapad: den 2 maj 2005. Uppdaterad: den 8 september 2005 Gammastrålningsnivån får inte överstiga 0,5 uSv/h i rum där personer vistas mer än tillfälligt. Det kan finnas en viss, liten riskökning för barnleukemi orsakad av gammastrålning från blåbetong. Det framgår av en forskningsrapport som gavs ut. Om gammastrålning i så låga nivåer ger några hälsoeffekter är mycket osäkert. SSI anser att det huvudsakliga problemet med blåbetong är radonet.---SSI anser inte att det är motiverat att vidta några åtgärder för att sänka gammastrålningen från blåbetongen. Om man ändå vill minska gammastrålningen krävs tunga byggnadsmaterial Miljöchef: Risker med blåbetong överdrivna. I Sverige drabbas årligen 70 barn av leukemi och utifrån studien sett kan man då bara knyta enstaka fall samman med gammastrålningen i blåbetongen - även om det inte till 100 procent kan skyllas på gammastrålningen i materialet

Blåbetongen avger, förutom radongas, även gammastrålning. Med en gammamätare kan man särskilja blåbetongen från andra byggnadsmaterial genom de förhöjda strålningsvärdena. Själva materialet är gråblåa block, men det kan vara svårt att avgöra med blotta ögat om det är blåbetong eller inte Gammastrålning. Myndigheterna har bestämt att högsta tillåtna gammastrålning i nya byggnader i rum där personer vistas mer än tillfälligt inte får vara högre än 0,3 µSv/h (mikrosievert per timme). Detta för att förhindra att nya byggnader uppförs av material med hög gammastrålning Blåbetong användes under perioden 1929-1978 vid byggandet av både enfamiljshus och flerfamiljshus, vilka därmed har förhöjda radonhalter i inomhusluften. Strålning från marken Halterna av dessa ämnen varierar i berggrunden och jordlagren vilket gör att strålningen varierar från plats till plats Om blåbetong har använts i inner- och ytterväggar samt bjälklag i huset kan det, enligt Strålsäkerhetsmyndigheten, orsaka radonhalter på upp till 1 000 Becquerel per kubikmeter. Rekommendationen är att värdet inte bör överstiga 200 Becquerel för att uppnå en god inomhusmiljö, vid högre värden än så bör åtgärder sättas in Radon och gammastrålning . 1. Vad är radon? Radon är en radioaktiv gas som ingår i sönderfallskedjan för uran och som bl.a. förekommer i berggrunden, jordarterna, grundvattnet och i vissa byggnadsmaterial (s.k. blåbetong)

Blåbetong RadonAssistan

Radonkällor i inomhusluften - Strålsäkerhetsmyndighete

Gammamätning används för att avgöra om det finns blåbetong, var den finns och om den producerar lite eller mycket radon.Gammastrålningen bildas när radium sönderfaller till radon. Ju högre strålningsintensitet desto högre radiuminnehåll och större radonproduktion Gammastrålningen går däremot inte att skärma av. - Det här ger ytterligare en bekräftelse på att husen i blåbetong ska man helst bli av med från marknaden båda sidor av innerväggar av Blåbetong och kan då reducera radonhalten i rummen, förutsatt att god ventilation finns. Eventuell gammastrålning påverkas dock inte, men normalt är strålningsnivåerna från Blåbetong i Sverige så låga (< 0,3 , μSv/h) att det inte utgör någon fara ur medicinsk synpunkt enligt sakkunniga

Blåbetong har i stor utsträckning använts som byggnadsmaterial, främst för väggar men även för bjälklag. Det förekommer också att kross av blåbetong använts som fyllning i bjälklag. Innehållet av uran i blåbetongen innebär att lättbetongen avger gammastrålning och gasen radon som bildas när uranet sönderfaller som kan minska gammastrålningen från betong, och på hur man får en överblick av strålnings - förhållandena i ett område. 6 (26) INLEDNING I berggrunden och i jordlagren finns de naturligt radioaktiva ämnena uran och torium samt den radioaktiva isotopen kalium-40 Mätning av gammastrålning från blåbetong PDS-100G Detektor CsI(Tl), 1 x 0,5, temperaturkompenserad Energiområde från 35 keV - 1,8 MeV MCA 1024 kanaler Känslighet 1 puls/(min*kBq/m³) Mätområde 0,01 μSv/h - 100 μSv/h Omgivningsförhållande

Gammastrålning från blåbetong - På konsumentens sida - Eforu

 1. Blåbetong innehåller högre halter av radium än andra byggnadsmaterial, och blåbetongen avger därför betydelsefulla mängder radon till inomhusluften. Blåbetong har framför allt använts i väggar, men det förekommer även bjälklag med blåbetong. Genom att mäta gammastrålning kan blåbetong snabbt lokaliseras i en byggnad
 2. Varför mäter man inte radonhalten i betong i samband med nybyggnation istället för efteråt? Michael. Vi människor utsätts för en hel del strålning, exempelvis gammastrålning och radongas. Det kan vara joniserande strålning från omgivningen (rymden, marken, byggnader, mm) och sådant vi stoppar i oss (mat, mediciner, tobak, mm)
 3. Gammastrålningen mäts med hjälp av en gammamätare som man håller mot väggen. Det är en effektiv metod eftersom man får resultatet direkt och det är det lättaste sättet att avgöra om det är blåbetong men även dess strålningsgrad
 4. Vid mätning av gammastrålning från byggnadsmaterial kan eventuell förekomst av blåbetong snabbt konstateras. När gammastrålningen från väggar och bjälklag har mätts gör vi en beräkning av hur mycket radon som kommer ifrån väggarna vid en viss ventilation
 5. Med anledning av gårdagens artikel om farorna med byggmaterialet blåbetong, kommer nu en dementi från Statens strålskyddsinstitut, som varit en av samarbetspartnerna i studien som presenterades häromdagen. I studien framgick att det var hela 40 procent större risk för barn att drabbas av leukemi vid utsättning av kraftig gammastrålning
 6. SGR är det optimala instrumentet för avsökning och bedömning av Gammastrålning (exempelvis blåbetong). Med instrumentet får du följande fördelar: Stor och känslig detektor som medför snabb mätning; Enkel meny anpassad för mätning av byggnadsmaterial; Lätt och fältmässi

Blåbetong består av alunskiffer med innehåll av uran som avger gammastrålning och radon. Materialet har använts främst som mellanväggar, men även som bjälklag och bjälklagsfyllning i hus byggda mellan 1929-1975 SGR är det optimala instrumentet för avsökning och bedömning av Gammastrålning (exempelvis blåbetong). Med instrumentet får du följande fördelar: Stor och känslig detektor som medför snabb mätning Enkel meny anpassad för mätning av byggnadsmaterial Lätt och fältmässig Tack var instrumentets höga prestanda kan du spara tid och genomföra mätningar effektivt Normalt värde i en bostad utan blåbetong i byggnadsmaterial är 0,05-0,15 µSv/h. Gräns- och riktvärden för gammastrålning 0,3 µSv/h Högsta gammastrålning i nya byggnader; Boverkets författningssamling BFS 2006:12, BBR12. Normala ej förhöjda bakgrundsstrålningsvärden i rumsmitt är 0,05-0,15 µSv/h

Gammastrålning kan skada kroppens celler och blåbetong kan avge viss gammastrålning. Vanligtvis är det i mycket låg grad, men är det högre än 0,3 mikrosievert i timmen innebär det att även radonhalten bör mätas. ACKREDITERAD. Radonmätning i villa. Radtrak²® - Mätning för ansökan om radonbidrag Mätning av gammastrålning från blåbetong SGR - SCINTILLATION GAMMA METER Detektor NaI(Tl), ø 51mm x 51 mm Integrationstid 0,2 s till 120 s Mätområde 10 nSv/h till 250 uSv/h, upplösning 0,1 nSv/h Energiområde från 50 keV till 3000 keV Alarmvärde nedre alarmnivån 50 / 100 / 200 / 500 / 1000 / 2000 nSv/h. Över x10 nedre. Displa

Med ett undantag: alunskifferbaserad lättbetong, så kallad blåbetong. Jämfört med andra bergarter innehåller alunskiffer förhöjda halter uran och blålättbetongen avger både gammastrålning och radon. Blåbetong kan finnas både i ytter-, innerväggar och bjälklag ÄVEN GAMMASTRÅLNING Radonhalten från blåbetongväggar går att åtgärda antingen genom mer ventilation eller genom att riva väggarna. Betongen kan också finnas i bjälklag. Radonsanering för markradon består mycket i att täta till exempel rörgenomföringar så att radonet inte kommer in i huset Blåbetong är lätt och flyter och den kan till och med sågas isär. Den har bra värmeisolerande egenskaper men det finns dock ett problem. Alunskiffer innehåller mycket mer uran än andra bergarter. Blåbetongen har alltså högre gammastrålning än andra vanliga byggnadsmaterial i Sverige

Blåbetong avger gammastrålning och när uranet sönderfaller bildas radongas som kan orsaka lungcancer. Tillverkningen av blåbetong upphörde 1975 men produkten användes fram till 1980. Cirka 300 000 svenska hus är byggda med blåbetong i väggarna, ibland också i bjälklagen Gammastrålning från blåbetong Från 1929 och fram till mitten av 70-talet byggdes många villor och hyreshus med lättbetong framställt av radioaktivt alunskiffer, så kallad blåbetong. Misstänker du att det finns blåbetong i en huskonstruktion, kan vi komma ut till dig och snabbt avgöra om så är fallet

mätning av gammastrålning och har enheten sievert (Sv). Miljödosekvivalenten är den energi per kilogram som absorberas på 1 cm djup i kroppen, multiplicerad med en kvalitetsfaktor som korrigerar för skillnader i biologisk verkan av olika typer av strålning. Vid mätning är det ofta miljödosekvivalent per tidsenhet i enhete Gammastrålning: Blåbetong avger också gammastrålning vilken kan avläsas med hjälp av en gammamätare, som hålls direkt mot väggen. En gammamätare underlättar för operatören att avgöra om det finns blåbetong i byggnaden, om man inte vill borra i väggarna

Gammastrålningen kan ge oss en fingervisning om hur mycket byggmaterial bidrar med till radongasen i inomhusluften. Det finns inga bevis om att gammastrålningen i sig är farlig. Däremot finns en ryktesspridning på nätet. Är du orolig, ta då kontakt med Strålskyddsmyndigheten, ssm.se. Vi har 400 Bq/m3 i huset och lite blåbetong Blåbetong: Skrivet av: Mamma v.17: Vi har hittat ett hus som vi vill ha. problemet är att vi har upptäckt att det är byggt av blåbetong vilket utsöndrar radon och gammastrålning Det enklaste sättet att mäta om det finns blåbetong är att mäta gammastrålning från väggar och bjälklag. Blåbetong heter egentligen alunskifferbaserad lättbetong och är den största källan till radon i byggnadsmaterial. Radon i hushållsvatten

Alunskiffer, som är en sedimentär bergart, har använts för att tillverka så kallad blåbetong. Blåbetongen användes under perioden 1929-1978 vid byggandet av både enfamiljshus och flerfamiljshus, vilka därmed har förhöjda radonhalter i inomhusluften Blåbetong har i stor utsträckning använts som byggnadsmaterial, främst för väggar men även för bjälklag. Det förekommer också att kross av blåbetong använts som fyllning i bjälklag. Innehållet av uran i blåbetongen innebär att lättbetongen avger gammastrålning och ädelgasen radon bildas när uranet sönderfaller

Gränser för gammastrålning i blåbetonghus Byggahus

Snabbfakta Blåbetong Radon. Gammastrålning är en typ av strålning som har förmågan att skada kroppens celler. Byggnadsmaterialet blå lättbetong avger gammastrålning, dock i så låg grad att den vanligtvis inte är hälsofarlig. Men om värdet är högre än 0,3 mikrosievert i timmen (0,3 µSv/h) bör även radonhalten i inomhusluften. Dessutom har gammastrålning så stor genomträngningsförmåga, att 3.5 Undersökning av blåbetong. 1. I provburken Blåbetong 17 finns blåbetong från ett hus byggt på 1960-talet. Mät på provet, helst 30 minuter eller mer. Energikalibrera. Subtrahera bakgrund Blåbetong avger radon som kan ventileras bort men betongen avger också gammastrålning som kan ge leukemi m.m. Detta gå inte att ventilera bort. Köp inte huset!!! Skrivet av Mamma v. 34: TACK ! Gammastrålning - blåbetong radon, radon, husköp, markradon, radon nyproduktion, långtidsmätning radon, egenkontroll radon, ventilation, egenkontroll, kontroll av.

Vad är radonhus - Radon gränsvärde och nivå

Ingen av Mitthems 4500 lägenheter i Sundsvall innehåller farliga halter av radon eller gammastrålning orsakade av blåbetong, det garanterar Mitthems vd. En tapet som tar bort radon - det låter nästan för bra för att vara sant. Men det finns en produkt som minskar radonhalter drastiskt Blåbetong ökar cancerrisken hos barn. Publicerad: - Resultatet visade en 40 procent ökad risk för leukemi, som vi menar kan hänföras till gammastrålningen i de här husen,. är gammastrålning som kan orsaka cellförändringar. Gammastrålning är den mest genomträngande formen av radioaktiv strålning. Blå lättbetong (blåbetong), som tillverkades mellan 1929 och 1975, var ett vanligt byggnadsmaterial för väggar och bjälklag. Blå lättbetong avger både gammastrålning och radongas

Jul- och nyårshälsning - RadonAssistans

Instrument för att mäta gammastrålning från väggar av blåbetong. Vi använder Gammadatas SGR. Och SPP2 från Saphymo, Frankrike. Båda instrumenten är sekundsnabba vilket innebär att en väggyta kan mätas av mycket fort Ingen av Mitthems 4500 lägenheter i Sundsvall innehåller farliga halter av radon eller gammastrålning orsakade av blåbetong, det garanterar Mitthems vd Hans Selling Blåbetong eller blågrå lättbetong har fått sin benämning av sin färg. De flesta känner till att blåbetong (blå lättbetong) avger radon. Blåbetong mäts genom att man mäter gammastrålning från byggmaterialet Gammastrålning, mögel och mögelgift. Gammastrålning har länge varit känt inom områden som behandling av cancer och avdödande av mögel samt oskadliggörande av mögelgift t.ex. i olika grödor. Det krävs dock förhållandevis hög strålningsdos för att uppnå tillräcklig effekt. I lägre doser blir gammastrålning istället.

Miljöchef: Risker med blåbetong överdrivna LindeNytt

Blåbetong har ett högre radiuminnehåll och delas in i olika strålningsklasser beroende på hur mycket radium det innehåller; låg-, medel- och högstrålande. Ju högre strålningsklass desto mer radon produceras. Gammastrålning från hydrofortanken är en indikation på radon i vattnet Vi har ett gäng härligt klantiga hantverkare hemma just nu som installerar ventilation i kåken, problemet är bara att väggarna är i blåbetong och dom måste kyla med vatten när dom borrar = stänk överallt nästan. Idioterna/hantverkarna täcker iofs för med plast men det verkar inte funka bra för do.. Blåbetong i äldre stengus. Helsingborg har cirka 8 000 småhus som är byggda under den tid då blåbetong användes (1929 - 1980). Blåbetong som avger höga halter radon är sällsynt i Helsingborg men det finns några områden från 50- och 60-talet med stenhus där blåbetong använts i större omfattning Blåbetong är en alunskifferbaserad lättbetong som förr användes i exempelvis husväggar och stommar. Den blåaktiga lättbetongen avger både radongas och gammastrålning. -Blåbetong ska inte ligga bland Jord, sten och betong, utan i fraktionen som heter Isolering och blåbetong, eftersom det tillhör farligt avfall Med en gammamätare som mäter gammastrålning från atomers sönderfall kan man indikera om byggnadsmaterial innehåller radioaktiva ämnen, till exempel när hus är byggda med blåbetong. Bild från hus med källare uppförd av blåbetong. Kontaktformulär. Har du frågor eller funderingar så tveka inte att ta kontakt med oss

Gammastrålning eller γ-strålning är fotonstrålning, det vill säga joniserande strålning av fotoner. 124 relationer Mätmetod: Gammaspektrometer. Vid vår besiktning utförs mätning av gammastrålning för att klarlägga om alunskifferbaserad Iättbetong (även kallad blåbetong) ingår som byggnadsmaterial i bostaden. Gammastrålningen mäts t.ex. genom att gammamätaren hålls direkt mot väggen, mätningen görs normalt mitt på väggen

gammastrålning). Hälsorisker Radondöttrar fastnar till en del i luftvägarna, där de sönderfaller och sänder ut bland annat alfastrålning. inblandning, så kallad blåbetong, som kan medföra förhöjd radonhalt i inomhusluften. Sådan lättbetong tillverkades i Byggnader som uppförts med blåbetong avger gammastrålning och bidra till höga radongashalter. Med en gammastrålningsmätning så är det möjligt att bedöma ifall det finns alunskifferbaserad lättbetong med hög uranhalt (s.k. blåbetong) i en byggnad, mätningen nyttjas ofta i utredningssyfte vid radonundersökningar eller inför rivning vid ombyggnationer

Vid försäljning av hus är det bra att planera för en Radonmätning i god tid för att hinna med en långtidsmätning inom tiden för mätsäsongen. Många husköpare frågar efter resultat. Mätpaket för blåbetong-mätning från Radonova Laboratories AB. Paket för mätning av gammastrålning från blåbetong i flerbostadshus. I paketet ingår mätdetektorer, blankett för mätplatsdata, rapport och analys

Blåbetong - vad är det? - Rade

Blåbetong är en alunskifferbaserad lättbetong som förr användes i exempelvis husväggar och stommar. Den blåaktiga lättbetongen avger både radongas och gammastrålning om blåbetong finns. Om gammastrålningen från en yttervägg överstiger 0,3 µS/h bör man göra en radonmätning inomhus. Gammastrålningsinstrument För att minska radonavgången från en blåbetongvägg kan man tapetsera med en plastad tapet och måla med t.ex akrylatfärg Blåbetongen avger, förutom radongas, även gammastrålning. Vet ni att ni har blåbetong eller misstänker ni bara? Man kan mäta med gamma-mätare om det är blåbetong i konstruktionen, det ser man direkt . Blåbetonginläggfeb 2008Prisreducering på grund av blåbetonginläggnov 2006Lättbetong eller blåbetong Blåbetong är inget enhetligt byggnadsmaterial. Hur mycket radon som avgår från blåbetongen beror både på radiumhalten i blåbetongen och på ytbeläggningen på blåbetongen. En hög gammastrålning från blåbetongen indikerar en hög radiumhalt Gammastrålning matt i gSv/h 0,05 gSv/h 0,07 gsv/h Kommentarer: Ingen blåbetong eller annat byggnadsmaterial med förhöjd strålning påträffades i fastigheten. OSÄKERHET 1 UPPSKATTNING AV ÅRSMEDELVÄRDET Radonhalten varierar på grund av väderlek och boendevanor

Protokollsblankett för mätning av gammastrålning. 5 1. Inledning Sammanfattning och läsanvisning Denna vägledning ger stöd för kommunernas arbete med radonfrågan. Blåbetong har använts vid byggandet av ca 300 000 bostäder i Sverige(9) och tillverkades mellan 1929 och 1975(8) MÄTNING AV GAMMASTRÅLNING Gammamätning eller radonmätning är ett sätt att avgöra om det finns markradon som tränger in i byggnaden eller om radonavgivande byggnadsmaterial finns i konstruktionen, till exempel blåbetong. Blå lättbetong är ett alunskifferbaserat byggnadsmaterial som tillverkades i Sverige mellan åren 1929 och 1975 MÄTNING AV GAMMASTRÅLNING (μSv/h = Mikrosievert per timme) Gammamätning eller radonmätning är ett sätt att avgöra om det finns markradon som tränger in i byggnaden eller om radonavgivande byggnadsmaterial finns i konstruktionen, till exempel blåbetong. Blå lättbetong är ett alunskifferbaserat byggnadsmaterial som tillverkades i Sverig Blåbetongväggar, Gammastrålning. Hur byggda mellan 1960-75 Tor 24 jan 2013 21:50 Läst 1449 gånger Totalt 3 svar. Fröken­W. Visa endast Tor 24 jan 2013 21:50.

Information om radon och gammastrålning, radon i huset

Blåbetong avger gammastrålning i olika grad. Dricksvattnet. Höga halter av radon kan förekomma i dricksvatten, främst från djupborrade brunnar. Radonet i vattnet avgår till luften vid exempelvis duschning eller diskning, och detta bidrar till att radonhalten i luften ökar Det är rekommenderat att man först gör en mätning av gammastrålning i flerbostadshus och sedan ett urval av Radonmätning på arbetsplatser eftersom antalet lägenheter som behöver radonmätas beror på förekomsten av blåbetong I Halmstads kommun är det byggnadsmaterialet, s k blå lättbetong, som är den vanligaste orsaken till höga halter inomhus. Blå lättbetong tillverkades mellan 1929 och 1975 av alunskiffer. Jämfört med andra bergarter innehåller alunskiffer förhöjda halter av uran och avger därför både gammastrålning och radon Blåbetong är en sorts lättbetong som liknar stelnad smutsig tvättsvamp och består av såväl fossilt kol som uran - det sistnämnda avger gammastrålning och radon.Framkallar illamående och efter tid allvarlig sjukdom

Radon bildas i sönderfallsserien från uran

Radon och strålning - SG

Frekvensen av mögel i hus verkar öka vilket kontinuerligt undersöks. Samtidigt är hälsoaspekterna också av vikt att granska. Möglet kräver vissa förhållanden för sin optimala tillväxt. Fukt, temperatur, näring, syre, koldioxid, ljus, konkurrensförhållanden och PH-värde är några exempel på inverkande tillväxtfaktorer. Mindre känt är att gammastrålning, radon och annan typ. Blåbetong avger gammastrålning i olika grad. En mätning av gammastrålningen visar om det finns risk för att byggnadsmaterialet bidrar till förhöjda radonhalter. Dricksvattnet. Höga halter av radon kan förekomma i dricksvatten, främst från djupborrade brunnar Radon i blåbetong. Tips. Strålningen som mäts mot väggen från byggmaterial är gammastrålning och mäts i enheten mikrosievert per timme, µSv/h. Värdena från blå lättbetong varierar normalt mellan 0,3-1,2 µSv/h där värden i den högre delen av intervallet kan ge höga värden i inomhusluften

Blåbetong i hus - fakta och åtgärder Byggahus

En del av ämnena avger mycket kraftig gammastrålning under några hundra år, bland annat cesium-137 med en halveringstid på 30 år. Andra ämnen, till exempel plutonium, har svagare strålning men är mycket skadliga under hundratusentals år, även i små mängder Blåbetong. Uppsala - Stockholm. GAMMAMÄTNING. Är ett snabbt sätt att se om en byggnad innehåller byggnadsmaterial som avger radongas. BLÅBETONGMÄTNING. Genom avanserad aparatur mäter vi om gammastrålningen är hög, medel, låg. Svar på plats! RADONMÄTNING Om du anlitar en besiktningsman för en överlåtelsebesiktning bör denne kontrollera om det finns blåbetong i huset, dess eventuella gammastrålning och var i så fall blåbetongen finns. När du bygger nytt

SSI dementerar studie om blåbetong och sambandet med

Radon och gammastrålning - Mark och Miljökontroll AB i

Man kan mäta gammastrålning från konstgödsel, Seltin, havssalt, stenar, osv. Radondöttrar. En tunn metalltråd är uppspänd mellan två isolatorer. Tråden är några meter lång. På tråden ligger en högspänning på 5-10 kV, med minus på tråden. Uppställningen står i minst en halv timme i oventilerat rum Visserligen finns byggnader från första hälften av 1900-talet med exempelvis blåbetong och andra byggmaterial som avger radon, men i merparten hus med höga radonhalter är markradon orsaken. Har man FTX så bör man kanske inte köra med stort undertryck utan balansera till- och frånluftsfödena Det är framför allt blåbetong som avger radon. Om radonet kommer från marken, kan man först och främst täta läckor. 0,5 μSv/h Högsta gammastrålning i nya byggnader (BFS 1993:57, med ändringar till och med BFS 2001:19, BBR 10) 100 Bq/l Radonhalt i dricksvatten Radon ökar risken för lungcancer, särskilt hos rökare. Här kan du läsa om hur du minskar exponeringen i bostaden och varför rökning förstärker radoneffekten BLÅ LÄTTBETONG (BLÅBETONG), som är ett vanligt byggnadsmaterial för väggar och bjälklag i hus byggda mellan 1929 och 1975, ger också ifrån sig radongas. Materialet avger även gammastrålning som i höga doser kan orsaka cellförändringar. PROBLEMET MED RADON är att det följer med inandnings

Gammastrålning i väggar risk - Forum för vetenskap och

Blåbetong är en sorts lättbetong tillverkad av kalksten och alunskiffer. Alunskiffret som ger blåbetongen dess karakteristiska färg är dessvärre uranrikt och avger gammastrålning och radongas. Blåbetong tillverkades fram till 1975 då farorna uppdagades Gammastrålning, den högsta av strålningsklasserna. Lik de andra strålningarna är även denna en positiv joniserad strålning. Ganska svårstoppad och kan jämföras med röntgenstrålning. Halveringstid, problem att blåbetong finns i de två berörda fastigheterna Många husköpare idag är oroliga över förhöjd gammastrålning ifrån väggar (även bjälklag) som är byggda i blåbetong. I Stockholm är det vanligast med låg till medelklassad blåbetong från Öland och.. Vid en sådan radonbesiktning mäts även gammastrålningen ifrån byggmaterialet. Mellan 1929 och 1978 användes den uranrika bergarten alunskiffer för att tillverka det som vanligtvis benämns blåbetong. Man beräknar att det finns 400 000 bostäder med blåbetong

blandning, så kallad blåbetong, som ger radonpro­ blem i inomhusluften. Sådan lättbetong tillverkades i Sverige fram till år 1975 och förekom på marknaden ytterligare några år därefter. Av alla fabriker som tillverkat lättbetong i Sverige är det bara vissa som blandade alunskiffer i materia­ let Alunskifferbaserad blågrå lättbetong (blåbetong) var vanligt som byggnadsmaterial mellan åren 1929 - 1975 och förekommer i ca 10 % av våra bostäder. Blåbetongen innehåller olika mycket radium beroende på var i landet materialet hämtats ifrån. Genom att mäta gammastrålningen i bostaden kan byggnadsmaterialet klassas i radonhänseende Kostnadsfria luftcheckar Vi hjälper dig ta kontroll över luften. Är du villaägare får du våra luftcheckar för 0 kr. Luftcheck 1 för villaägare Radonbesiktning 0 kr Det här gäller dig som redan vet att du har förhöjda radonhalter. Du har ett giltigt mätprotokoll på huset och ska åtgärda problemet. Då kommer vi ut till dig och.. För gammastrålning i befintliga bostäder finns inte några gränsvärden. För väggar av s.k. blåbetong ligger värdena vanligen över 0,3 Sv/h (mikrosievert per timme). Då förhöjda gammavärden har uppmätts anser Miljökontoret att en radongasmätning bör göras. Alt

 • Balansbudget mall.
 • Slagsmålsklubben 2017.
 • 2 månaders bebis dreglar.
 • Skene bilcenter ab omdöme.
 • Luleå centralstation adress.
 • Physiotherapeut luxemburg gehalt.
 • Apple wireless keyboard serial number.
 • Lönestatistik chefer.
 • Avlidna gällivare rasit.
 • Hong kong börsen öppettider.
 • Byggföretag stockholm.
 • Nerf skott billigt.
 • Albanische frauen mentalität.
 • Rebecca solnit the mother of all questions.
 • Geografifrågor för barn.
 • Fahrrad verleihen leipzig.
 • Btc to usd.
 • Red riding hood rollista.
 • Öja ff.
 • If i stay full movie.
 • 90er party vechta vorverkaufsstellen.
 • Biltema cykelhjälm.
 • Bora bora resa.
 • Android espresso test recorder.
 • Windows 10 calculator.
 • Psykiatriska diagnoser icd 10.
 • Daylight saving time sweden 2017.
 • Gestifute transfermarkt.
 • Biträdande verksamhetschef lön.
 • Salana åhus.
 • Lediga tränarjobb fotboll.
 • Linjerat papper mall.
 • Gulliga kuponger till pojkvän.
 • Sopro meißen möbellager.
 • Eddie izzard darth vader.
 • Blue mountain state stream english.
 • North korean news reporter.
 • Kejsare justinian.
 • Vindkraft bränsle.
 • Dokumentärer om psykopater netflix.