Home

Klorgas inandning

Klor - Wikipedi

Klorgas är en gulgrön gas med en mycket stark lukt och reagerar direkt med de flesta ämnen. Gasen är giftig och skapar stor irritation i andningsorganen vid inandning, vid högre koncentrationer är den dödlig, dock krävs det en koncentration på 1 000 ppm, jämfört med de 3,5 ppm som krävs för att man överhuvudtaget skall känna lukten av ämnet Inandning av farlig gas. Det finns flera typer av gaser i vår omgivning som kan ge allvarliga skador om du andas in dem. Det kan till exempel vara klorgas som finns i kylledningar i ishallar eller rök från plastmaterial. Brandrök innehåller flera olika gaser beroende på vad det är som brinner

Definition. Klor är en kemikalie som hindrar bakterier från att växa. Klorförgiftning uppstår när någon sväljer eller andas in klor.. Detta är endast för information och inte för användning vid behandlingen eller hanteringen av en faktisk giftexponering Vi inandning finns hög risk för andningsbesvär och lungskada. Klorgasutsäpp från badhus har skett tidigare i Sverige. Klorgas har använts som krigsgas i Syrien och är ingen trevlig gas Inandning. Sveda, irritation, hosta, bröstsmärtor, andnöd. Vid höga halter risk för högt luftrörshinder och lungödem (vätska i lungorna). Lungödem kan komma snabbt eller vara fördröjt upp till 48 timmar. Inandning. Frisk luft, vila. Syrgas. Vaken person: bekväm halv­sittande ställning Vid inandning av hög halt risk för andningsbesvär och lungskada. Klorgas är starkt giftig. Den användes under första världskriget som stridsgas. Gasen märks genom sin karakteristiska lukt redan vid mycket låga och ofarliga halter av storleksordningen 0,3 mg/m3 luft Klorgas är rent klor med formeln Cl 2. Gasen som användes under första världskriget som stridsgas är gulgrön med en mycket stark lukt och reagerar direkt med de flesta ämnen. Klorgas är giftigt och skapar stor irritation i andningsorganen vid inandning och är vid högre koncentrationer dödlig

klorgas inandning förgiftning . Hur man behandlar Klor Förgiftning . September 1 . Klor är ett grundämne som finns i många hushållsprodukter, speciellt blekmedel, rengöringsmedel och pool vatten. Inandning eller intag koncentrerad klor kan allvarligt skada lungorna och andra organ. Flytande. Anna och Tora förgiftades av klorgas Uppdaterad 22 augusti 2016 Publicerad 22 augusti 2016 Anna Lindvall satt i plaskbassängen på badet i Borgholm med sin 3-åriga dotter Tora när det började.

Klorgas är mycket giftigt för vattenlevande organismer 8. För människor är klorgas giftigt vid inandning och kan orsaka irritation i luftvägarna 9. Klorgas irriterar även huden och kan orsaka allvarlig ögonirritation. Väteklorid är giftigt vid inandning och kan ge upphov till allvarliga frätskador på hud och ögon 10 Inandning av pool klor kan ha olika effekter på kroppen. På låga nivåer, kan den orsaka skador på hud, ögon och stigar luftvägar. Det kan också orsaka en brännande känsla i halsen och svår hosta. På högre nivåer kan pool klor inandning resultera i en åtstramning i bröstet och andnöd Klorgas irriterar ögonen och ger tillfällig blindhet. Vid inandning förstörs lungorna och offret plågas i flera veckor innan döden inträder. Senapsgas är nästan omöjligt att skydda sig emot eftersom den även tas upp genom huden. Gasen är tyngre än luft Klorgas Klor - Wikipedi . Klorgas är en gulgrön gas med en mycket stark lukt och reagerar direkt med de flesta ämnen. Gasen är giftig och skapar stor irritation i andningsorganen vid inandning, vid högre koncentrationer är den dödlig, dock krävs det en koncentration på 1 000 ppm, jämfört med de 3,5 ppm som krävs för att man överhuvudtaget skall känna lukten av ämnet Klorgass. inandning av klorgas . R134 Inandning Farliga . March 25 . R-134 är en kommersiell köld även känd som tetrafluoretan, som är vanligast i kylskåp och bil luftkonditioneringar. Enligt Naturvårdsverket, kemikalien har låga nivåer av akut toxicitet och presenterar en låg risk för människor som utsätts för det i små mängder.

Inandning av farlig gas - 1177 Vårdguide

 1. Klor (Cl) är ett grundämne i det periodiska systemet med atomnummer 17 och atommassa 35,453 u. Klicka här för mer fakta och data om grundämnet Klor och läs vilka kemiska egenskaper Klor (Cl) har, såsom t.ex. smältpunkt och kokpunkt. Se vilken ämnesklass Klor tillhör
 2. Här finns råd och information om de vanligaste hushållskemikalierna. Listan omfattar de vanligaste hushållskemikalierna och råden gäller i regel förtäring av en liten mängd, samt i relevanta fall även ögonstänk, hudkontakt och inandning
 3. Klorgas är rent klor med formeln Cl 2. Gasen som användes under första världskriget som stridsgas är gulgrön med en mycket stark lukt och reagerar direkt med de flesta ämnen. Klorgas är giftigt och skapar stor irritation i andningsorganen vid inandning och är vid högre koncentrationer dödlig . klor - Uppslagsverk - NE . Användning
 4. Inandning av giftiga gasen, liksom alla exponeringsvägar, har skadliga effekter på hälsan, både kort och lång sikt. Klorgas blandat med natriumhydroxid skapar natrium hypoklorit, som blandas med vatten i en 5,25 procent lösning, är klorin i formuläret vanligast i modern tid
 5. Bricanyl Turbuhaler drivs enbart av din egen inandning. Läkemedlet följer med den inandade luften ner i luftvägarna. Det är därför viktigt att du andas in djupt och kraftigt när du tar din dos. Mängden av de verksamma ämnena i varje dos är mycket liten

Klorgas - Giftinformationscentrale . Inandning. Sveda, irritation, hosta, bröstsmärtor, andnöd. Vid höga halter risk för högt luftrörshinder och lungödem (vätska i lungorna) Tacka vet vi naturliga rengöringsmedel som vinäger och bikarbonat. Men att blanda dessa två kan bli katastrofalt. Här är fler olyckliga kombinationer du b På giftinformationscentralens hemsida kan man läsa följande: klorgas är kraftigt irriterande för ögon och slemhinnor. Vid inandning av hög halt risk för andningsbesvär och lungskada. Tre kvar på sjukhus. Klockan 20.40 är specialenheten på plats och ska påbörja sitt arbete

Klorförgiftnin

Skadeeffekter kan uppkomma efter inandning av retande gaser, heta gaser, systemtoxiska gaser och inerta gaser. Retande gaser Exempel på sådana gaser är ammoniak, klorgas, svavel dioxid och isocyanater Eisenkraft, 2008). Ett annat exempel på skador som uppstår vid inandning av retande gas är att när klorgas tränger ned i luftvägarna reagerar den med luftrörens fuktiga yta. I detta fall bildas syra så som saltsyra och hypokloritsyra som skadar vävnadsytan genom frätning (pga. oxidering) Inandning, hudkontakt, ögonkontakt eller förtäring av kaliumklorat. Inandning av klorgas. Vidta därför följande säkerhetsåtgärder: Genomför undersökningen i sällskap av vuxen med erfarenhet av eld. Använd skyddsglasögon, skyddshandskar och skyddsförkläde. Ha en brandsläckare tillgänglig. Ha en hink med vatten tillgänglig Inandning Hudkontakt Ögonkontakt Förtäring Akuta symptom och effekter Fördröjda symptom och effekter Andra upplysningar Lämpliga släckmedel Olämpliga brandsläckningsmedel NATRIUMHYPOKLORIT - Version 1 Sida 3 av 12 Det här säkerhetsdatabladet är utarbetat i Publisher (EcoOnline) Omarbetad 02.07.2019 INANDNING: Ånga och dimma verkar irriterande på ögon, luftvägar och andningsorgan. Vid uppvärmning eller kontakt med syror avger natriumhypoklorit bl.a. klorgas, som vid inandning kan ge hosta, sveda i näsa och mun, samt andnöd. HUDKONTAKT: Verkar avfettande och irriterande. Kan förorsaka toxisk

På söndagskvällen larmades räddningstjänst och ambulans till Fyrby i Norrköping där en person andats in skadlig gas. Larmet inkom till SOS Alarm klockan 18.20. Det var i samband med att två olika sorters klor blandats som det uppstod en gasbildande reaktion. En person andades in den skadliga gasen och fick besvär med andningen. Den drabbade [ Klorgas klassas som ett lungmedel eller kvävningsmedel (andra inkluderar fosgen, difosgen och kloropikrin). Efter inandning diffunderar den in i luftvägarna, där de flesta skador initieras genom upplösning i saltsyra och hypoklora syror Det är giftigt vid inandning. På lång sikt har inhalation av låga koncentrationer, eller kortvarig inandning av höga koncentrationer av klorgas, skadliga effekter på hälsan. Ångor är mycket tyngre än luft och tenderar att bosätta sig i låga områden. Det brinner inte, men stöder förbränning. Det är lite lösligt i vatten Inandning Förtäring Hudupptag Lungor Mage Hud Blod Fettväv Benväv Utandning Avföring Urin Utsöndring Kemiska hälsorisker. Upptagsvägar tex klorgas (Cl 2), ozon (O 3) Upptagsvägar Lungor: Areosoler (damm, rök, dimma) Mekanismer:Upptag påverkas av partikelstorleken Luftstrupe > 10 μ Att hushållskemikalier kan vara både giftiga och frätande känner de flesta till. Vad som är mindre känt är att två kemikalier som var och en för sig är relativt ofarliga kan bli potentiellt livsfarliga om de blandas

Klorgas är mycket farligt att luftvägarna. Inandning av klorgas i höga koncentrationer resulterar i vätskedroppar av klor som kommer in i kroppen. Detta kan orsaka bronkit och vätska i lungorna eller lungödem. Akuta mängder av gasen resulterar i uppkomsten av lungödem inom en tvådagarsperiod Det är giftigt vid inandning. På lång sikt har inhalationen av låga koncentrationer eller kortvarig inandning av höga koncentrationer av klorgas skadliga hälsoeffekter. Ångor är mycket tyngre än luft och tenderar att bosätta sig i låga områden. Det brinner inte, men stöder förbränning. Det är lite lösligt i vatten Användning. Klor används vid tillverkning av kalciumhypoklorit (Ca(ClO) 2) som används till klorering av simbassänger.I såväl simbassänger som kommunalt dricksvatten används även natriumhypoklorit (NaClO) som bakteriedödande medel. Klorgas har också använts som kemiskt vapenkemiskt vape

Det här är klorgas - är kraftigt irriterande SVT Nyhete

INANDNING Inandning av ånga eller dimma kan orsaka kraftig irritation på andningsvägarna.Vid uppvärmning eller vid kontakt med syror avges klorgas som vid inandning kan ge hosta, sveda i näsa och mun, illamående, tryck över bröstet oc Inandning av klorgas kan ge andnöd och lungödem kan tillstöta efter flera timmar. Risk för vävnadsskador eller nekros i nässlemhinnan. LC 50 för klorgas är 250 ppm. Summerat är produkten farlig även för omgivningen vid klorgasbildning, dock sker inge Inandning Ånga och dimma verkar irriterande på ögon, luftvägar och andningsorgan. Vid uppvärmning eller kontakt med syror avger natriumhypoklorit bl.a. klorgas, som vid inandning kan ge hosta, sveda i näsa och mun, samt andnöd. Hudkontakt Kan ge frätskador med blåsor och sår. Även viss risk för detta med utspädda lösningar BAKGRUND Förgiftning efter exponering för retande gaser uppkommer oftast efter bränder men kan även uppkomma efter kemiska olyckor. Brandrök kan innehålla uppemot 60 olika kemiska ämnen som kan irritera luftvägar och bronker efter inandning men i huvudsak är det svart sot som irriterar luftvägarna i samband med brand. I tillägg till skadlig rök vid [

Bränslecellen - så funkar den! För att kunna använda vätgas som bränsle, el eller värme behövs en energiomvandlare. Det är här bränslecellen kommer in. En bränslecell är en energiomvandlare som på ett effektivt sätt kan användas för att göra om vätgasens kemiska energi till elektricitet. Restprodukten är rent vatten och det bildas också värme i processen so WikiZero Özgür Ansiklopedi - Wikipedia Okumanın En Kolay Yolu . Klor För djurkroppsdelen, se Klo Minimera risk för inandning. Om produkten blandas med syror eller ammoniak avges klorgas. God ventilation för att minimera risken för inandning av väteperoxid. Tvätta händer efter hantering. Förvaras oåtkomligt för barn. NY PRODUKT Art nr 25764 Oxyfoam 750 ml 25766 Oxyfoam 5 liter 25765 Oxywipe servett 100-pac Klorgas är giftigt och skapar stor irritation i andningsorganen vid inandning och är vid högre koncentrationer. klor - Wiktionar A klór leggyakoribb vegyületét, a nátrium-kloridot ősidőktől fogva ismerik, régészeti bizonyítékok szerint a sós vizet már i.e. 6000-ben, a kősót pedig már i.e. 3000-ben is használták tartósításra (UPPDATERAD) 14 personer, i åldern 4 till 50 år, varav minst sex barn fördes till sjukhus efter en klorgasolycka i simhallen i Arvika. Samtliga är lindrigt skadade, uppges i en kommuniké från landstinget

Klorit rengöringsmedel - Diskbolaget

Inandning Spraydimma kan irritera luftvägarna. Inandning av sönderdelningsprodukten klorgas kan ge andningsbesvär och lungskador. Hudkontakt Långvarig eller upprepad kontakt avfettar huden och kan ge hudirritation. Ögonkontakt Kan irritera ögonen och ge stark sveda och tårflöde Klorgas medför vid inandning krampaktig hosta samt inflammation i luftvägar och lungor. Behandlas med frisk luft, inandning af vattenånga och mjölk, i svårare fall konstgjord andning. Kloroformförgiftning behandlas på samma sätt som alkoholförgiftning. Klorsyradt kali begagnas ofta till gur-gelvatten, men kan hos barn oc Inandning Ånga och dimma verkar irriterande på ögon, luftvägar och andningsorgan. Vid uppvärmning eller kontakt med syror avger natriumhypoklorit bl.a. klorgas, som vid inandning kan ge hosta, sveda i näsa och mun, samt andnöd. Hudkontakt Verkar avfettande och irriterande. Kan förorsaka toxiskt retningseksem och även en viss ris Akuta symptom och effekter Inandning: Ånga innehållande klorgas kan irritera näsa, hals och lungor. Hudkontakt: Långvarig eller upprepad kontakt med huden kan ge rodnad, klåda, irritation och eksem/narighet Ögonkontakt: Kan orsaka övergående ögonirritation. Förtäring: Kan irritera mun, hals och mage. Kan ge magsmärtor eller kräkningar

Vätgas inom transport Vätgas kan användas i en mängd olika tillämpningar. Vi hör ofta talas om vätgas i egenskap av fordonsbränsle och just transport är ett område där vätgas kan minska miljö- och klimatpåverkan på ett betydande sätt. Vätgas använt som fordonsbränsle medför i princip inga andra utsläpp än ren vattenånga. Från avgasröret kommer inga partikla Klorgas och väteklorid kan bildas vid brand eller upphettning. AVSNITT 11: Toxikologisk information 11.1 Information om de toxikologiska effekterna Andra toxikologiska data Inga toxikologiska tester är utförda på produkten. Övriga upplysningar om hälsofara Inandning Damm kan irritera luftvägar och lungor Vid inandning : Flytta ut i friska luften. Behandla symptomatiskt. Sök läkarvård om symptom uppstår. 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda Ytterligare information om hälsoeffekter och symtom finns i avsnitt 11. 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt kräv Undvik inandning av spraydimma. 7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet Lagras frostfritt, svalt, torrt - ej under 5° C - och i väl tillslutna originalförpackningar, skyddat från solljus och värme. Förvaras ej bland syror, vid kontakt med syra kan produkten avge giftig klorgas. 7.3. Specifik slutanvändnin klorgas eller nitrösa gaser. Kraftig exponering för dessa retande ämnen kan ge andnöd, ångest, bröstsmärtor och risk för utveckling av lungödem ännu åtskilliga timmar efteråt. Långvarig inandning av vissa ämnen kan leda till att överkänslighet i luftrören utvecklas. Mycket giftiga gaser kan bildas vid kemiska reaktioner

Inandning: Damm i höga koncentrationer kan irritera slemhinnorna. Hudkontakt: Kan ge lätt irritation. Ögonkontakt: Kan irritera ögonen och orsaka rodnad och sveda. Ögonkontakt: Kan orsaka illamående, kräkningar, diarré och törst. 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs Klorjonen är en del i många salter (klorider) och finns därför i stor mängd i saltvatten. Gasen upptäcktes först av den svenske kemisten Carl Wilhelm Scheele men fick sitt namn av Humphry Davy som hävdade att det var ett grundämne. Rent klor förekommer som klorgas med formeln Cl 2 klorgas. Farligt vid förtäring. Lösgjort damm kan irritera hals och luftvägar samt medföra hosta. Se i övrigt punkt 11 för ytterligare information om hälsorisk. Produkten innehåller ett ämne som är skadligt för vattenlevande organismer och som kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Se punkt 12 Risk för förgiftning via inandning, hudkontakt eller förtäring Sveda, hosta, frätskada och andnöd Yrsel, illamående och huvudvärk Vid höga halter risk för kramper och lungödem (tidigt eller sent) Kan skada luftvägar och lungor. Kan vara cancerframkallande. Klorgas

Molargassen för klorgas är 70,9 g / mol. De två kloratomerna i denna molekyl är kovalent bundna till varandra. Vi kallar det en diatomisk gas eftersom det finns två atomer kopplade till varandra per en molekyl. Inandningen av denna gas är giftig och det är också irriterande för ögat Klorgas har använts som ett kemiskt vapen. Instruktioner . 1 Identifiera symptom på klorförgiftning. Inandning av klor orsakar ofta andningssvårigheter, tillsammans med svår förbränning av ögon, öron, näsa och hals. Det kan också producera svullnad i halsen och vätska i lungorna Klorgas: Är dödligt lungskadadande. Detta upptäckte man inte förrän 1915. Under ett slag använde man den på dom allierande som var oskyddade, då blev den mycket omtalad. Skyddet fick senare i kriget bli blöta trasor eftersom klorgas binds vid vatten och att stå istället för att ligga i skyttegravarna De nyckelskillnad mellan klor och natriumhypoklorit är att klor (Cl 2) är en ljusgul färggas medan natriumhypokloriten (NaOCl) är ett gröngult fastämne vid rumstemperatur.. Klor och natriumhypoklorit är kemiska föreningar av det kemiska elementet klor (Cl). Termen klor beskriver kemiskt det kemiska elementet, men i allmänhet är det namnet på klorgas som vi använder för. Till skillnad från klorgas, ozongas är inte mycket vattenlösliga. Och--men det förvånar de flesta--ozongas är betydligt giftigare, vid inandning, än klorgas. Ozon system måste därför utformas så att ingen oupplösta ozongas når poolen, där det kunde fly och äventyra simmare

Helium är grundämne nummer två i det periodiska systemet, en färglös och luktlös ädelgas.Ämnet har lägst kokpunkt av alla grundämnen, och endast vid högt tryck övergår det i fast form.. Helium är det näst vanligaste grundämnet i universum. Nytt helium uppstår genom fusionsprocesser i stjärnorna och genom alfastrålning från radioaktiva grundämnen Ofiltrerat dusch- och badvatten ger dubbel exponering av klor, dels genom inandning av ångan, samt genom absorbering av huden. Exponering för vattenburna kemikalier är upp till 100 gånger starkare i en varm dusch än från ett glas vatten. Eftersom kranvatten oftast innehåller klor andas du in klorgas varje gång du duschar Vid inandning Inandning av klorgas kan leda till irritation i luftvägarna och kan orsaka lungödem, syrebrist och kemisk lunginflammation. Vid kontakt med ögonen Irriterar ögonen. Tårflöde. 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs Symptomatisk behandling Inandning av farlig gas: Det finns flera typer av gaser i vår omgivning som kan ge allvarliga skador om du andas in dem. Det kan till exempel vara klorgas som finns i kylledningar i ishallar eller rök från plastmaterial. Brandrök innehåller flera olika gaser beroende på vad det är som brinner

Klor - RIB Farliga ämne

SYMPTOM EFTER INANDNING. Utvecklar giftig gas vid kontakt med syror (klorgas). Gasen kan ge hosta, sveda i näsa och mun, illamående samt tryck över bröstet och andnöd. SYMPTOM EFTER FÖRTÄRING. Förtäring ger sveda , frätsår, smärta i bröstet, kräkningar och eventuellt svår allmänpåverka (chock). Sto försiktig inandning af klor- eller bromångor, utspädt klorvatten eller utspädd vätesuperoxid till intagning, kamfer eller eter subkutant, kalla öfvergjutningar FOI har unik kompetens i Sverige för att modellera hela förloppet i kedjan källa, spridning och effekt om ett kemiskt, biologisk eller radioaktivt ämne läcker ut i luft, mark eller vatten. Spridningen påverkas bland annat av vindar och turbulens och genom att ta hänsyn till detta kan vi upatta vilka koncentra­tioner som kan förväntas av ämnet längs spridnings­vägen SÄKERHETSDATABLAD Versionsnummer: Klorrent Ersätter SDB: Utfärdat:: 8 2012-02-28 2015 -03 Sida 1 (10) 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn HKR 010 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds frå

År 2019 är det internationella året för grundämnenas periodiska system. Göteborgs universitet erhöll grundämnet klor (Cl) som faddergrundämne. Här hittar du mer information om grundämnet Inandning Sök frisk luft. Vid kvarvarande rethosta, irritation eller övriga besvär kontakta läkare och sjukhus. Kontakt med hud klorgas. Är ett starkt oxidationsmedel och reagerar häftigt med organiska ämnen. Explosiva ämnen kan bildas vid reaktion me Inandning Skölj näsa och mun med rent vatten. Frisk luft och vila. Hudkontakt Skölj ren huden med mycket vatten. Tag av alla nedstänkta kläder. Ögonkontakt Spola omedelbart med mycket vatten (20-30°C) i 15 minuter. Håll ögonlocken brett isär. Kontakta sjukhus eller läkare om besvär kvarstår. Förtäring Drick ett par glas mjölk. Inandning eller intag koncentrerad klor kan oåterkalleligen skada lungor och andra organ. Flytande klor kan orsaka allvarliga brännskador på ögon och hud. Klorgas har använts som ett kemiskt vapen. Instruktioner. 1 Identifiera symptom på klorförgiftning

Inhalering av klorångor - Flashback Foru

Klorgas - Metapedi

klorgas inandning förgiftning - Terre-acadie

(trikloramin) som är skadlig vid inandning. Vid uppvärmning eller kontakt med syra kan klorgas frigöras. Denna kan vid inandning ge upphov till retning i andningsvägar, illamående, tryck över bröstet och andnöd. Vid högre halter finns risk för lungödem, som kan uppkomma efter flera timmar utan tidigare besvär

 • Koreakriget händelseförlopp.
 • Mercedes verkstad luleå.
 • Ordet despacito på svenska.
 • Hermes paris perfume.
 • Audi paket.
 • Riflescope.
 • Hd ready size.
 • Alice gillgren rydé.
 • Stellenbeschreibung außendienst.
 • Karl knutsson barn.
 • Sir richard hammond.
 • Val av påföljd.
 • Qi laddare apple.
 • Outbildad lärare lön 2017.
 • Saima kanal.
 • Ölstugan tullen svingeln meny.
 • Parkhalle iserlohn gesperrt.
 • Hur många procent går gymnasiet.
 • Aloe vera skott.
 • Trekkingräder bremen.
 • Swecon mölndal öppettider.
 • Stcc falkenberg.
 • Pegasos royal turkey.
 • 1live.
 • Botox spänningshuvudvärk.
 • Caspar von kids.
 • Björn andresen flashback.
 • Fyrhjulsdrivna bilar till salu.
 • Nordeken sundsvall.
 • Kreditkontot.
 • 702.779 57 ikea.
 • Säckel oranienbaum.
 • Angel tattoo sleeve.
 • Barnkläder stockholm östermalm.
 • Hildesheim bahnhof kostenlos parken.
 • Time warner ir.
 • Tv spel beroende test.
 • Photos stockholm terror.
 • Tatuering åldersgräns sverige.
 • Att bli gammal.
 • Strattera add.