Home

Jäv kommunallagen

 1. 7 kap 4 § kommunallagen I fråga om jäv för de anställda ska bestämmelserna i 6 ka. 28-32 §§ tillämpas. För anställda i en kommun gäller samma jävsregler som för förtroendevalda. Personalföreträdare 7 kap 17 § I fråga om jäv för personalföreträdare i nämnden ska bestämmelserna i 6 kap 28-32 §§ tillämpas
 2. För att jäv ska föreligga krävs det inte att personen är partisk utan det är tillräckligt att situationen är sådan att det finns skäl att misstänka partiskhet för att det ska vara jäv. Jävsreglerna i kommunallagen talar om när någon kan tänkas ha ett sådant intresse i ett ärende att dennes opartiskhet kan ifrågasättas
 3. Jäv enligt kommunallagen och förvaltningslagen - skillnader/likheter? 2015-01-31 i Förvaltningsrätt. FRÅGA Vad är för likheter och skillnader mellan bestämmelserna i KL (kommunallagen) och FL (förvaltningslagen) om Jäv? SVAR. Hej och tack för din fråga
 4. uppmärksam på risken för jäv. Reglerna om jäv är förebyggande och kan vara ett skydd mot vänskaorruption. Regler om jäv, som finns i både förvaltningslagen (2017:900) och kommunallagen (2017:725), utgör en förlängning av regeringsformens krav på saklighet och opartiskhet. 4. Reglerna syftar til
 5. Jäv och andra intressekonflikter Vad säger lagen? Lagreglerna om jäv för offentliganställda finns bland annat i 11 § förvaltningslagen och i 6 kap. 24-27 §§ kommunallagen. Reglerna talar om när en anställd eller förtroendevald ska anses ha ett sådant intresse i ett ärende att hans eller hennes opartiskhet kan ifrågasättas
 6. Jäv - om jävsgrunderna i förvaltningslag (2017:900) Jävsreglerna hanteras i förvaltningslagen och i kommunallagen för kommunernas del. De olika jävssituationerna regleras i 16 § förvaltningslagen: Sakägarjäv eller intressejäv (första punkten) Släktskapsjäv.

Jäv (28 - 32 §§) Hur ärendena avgörs (33 - 34 §§) Protokollet (35 §) Delgivning (36 §) Delegering av ärenden (37 - 39 §§) Anmälan av beslut (40 §) Utskott (41 - 42 §§) Val till nämndberedningar (43 §) Reglementen (44 §) 7 kap. Anställda. Direktören (1 - 2 §§) Valbarhetshinder för anställda (3 §) Jäv (4 § Jäv. 4 § I fråga om jäv för en revisor skall bestämmelserna i 6 kap. 25 § om jäv tillämpas. En revisor som är jävig i ett ärende får inte delta eller närvara vid behandlingen av ärendet. Denne får dock vidta åtgärder som någon annan inte kan vidta utan olägligt upov Kommunallagens ska tillämpas på allt arbete i kommuner och landsting (KomL 1 kap 1 §). Förvaltningslagens regler avseende jäv och överklagande ska tillämpas på förvaltningsmyndigheternas handläggning av ärenden och domstolarnas handläggning av förvaltningsärenden (FL 1 kap 1 §) Jäv och valbarhet är inte samma sak Jäv är inte detsamma som valbarhet. Jäv hänför sig till behandlingen av ett enskilt ärende hos en myndighet, medan det i valbarhet är fråga om huruvida en person alls kan bli vald till ett visst organ

Jäv enligt kommunallagen. Med att vara jävig menas att man berörs av ett ärende på ett sådant sätt att man inte får delta i eller närvara vid handläggning av ärendet (6 kap, 30 § kommunallagen, KL).Nedanstående punkter innebär att en förtroendevald eller anställd är jävig (6 kap, 28 § och 7 kap 4 § KL):Saken angår honom eller henne själv eller någon närstående, eller. Bestämmelser om jäv för andra förtroendevalda, revisorerna samt kommunens tjänsteinnehavare och arbetstagare finns i 27-30 § i förvaltningslagen. Ett sådant anställningsförhållande till kommunen som avses i 28 § 1 mom. 4 punkten i förvaltningslagen gör dock inte en förtroendevald, en tjänsteinnehavare eller en arbetstagare jävig i ett ärende där kommunen är part Kommunallagen <kgp:announced>Utkom från trycket den 4 juli 2017</kgp:announced> utfärdad den 22 juni 2017. Har det uppkommit en fråga om jäv mot en förtroendevald och har någon annan inte trätt i dennes ställe, ska nämnden snarast besluta i jävsfrågan För jäv på Wikipedia, se Wikipedia:Intressekonflikter.. Jäv är en rätts- eller beslutssituation där en person kan tänkas vara partisk eller där det finns någon särskild omständighet som kan rubba förtroendet för personens opartiskhet. Den som invändningen riktas mot kallas jävig.En jävig person får inte delta i beslutet i fråga eller i förberedelserna för beslutet

Jäv i nämnd och för förtroendevalda revisorer. Mer utvidgade är jävsgrunderna för nämnder och förtroendevalda revisorer. Jävsreglerna gäller även för tjänstgörande ersättare. I kommunallagen anges åtta grunder uppdelade på fem punkter som anses utgöra jäv: 1. Sakägar-, släktskaps- och intressejä Om jäv i kommunallagen För kommuner finns särskilda bestämmelser om jäv i kommunal-lagen, KL. I KL 6 kap 24 § framgår att en förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd inte får delta eller närvara vid handläggningen av ärendet. Har det uppkommit en fråga om jäv mot någon och har någon anna I kommunallagens bestämmelser finns ändå några undantag från jävsgrunderna i förvaltningslagen. Samkommuners anställda, förtroendevalda och revisorer omfattas också av jävsgrunderna med stöd av hänvisningsbestämmelsen i 64 § i kommunallagen Lagen (1992:1528) om offentlig upphandling har inte ansetts tillämplig i ärendet och inte heller det kommunala upphandlingsreglementet. Även fråga om jäv. RÅ 2007:2: Fråga om kommuns beslut att avslå en begäran om förskoleplats nattetid och under veckoslut kan anses strida mot skollagen. Laglighetsprövning enligt kommunallagen Trots detta så kan naturligtvis en intressekonflikt, som skulle motsvara jäv i kommunallagen eller förvaltningslagen, vara lika förtroendeskadlig om den uppstår i någon av dessa organisationer jämfört med en myndighet som omfattas av jävsreglerna

Genom kommunal avtalssamverkan kan en kommun anlita personal i en annan kommun att handlägga och fatta beslut, så kallad extern delegering. Vid extern delegering av ärenden gäller bestämmelserna i kommunallagen om delegering, jäv, begränsningar av möjligheten till delegering, vidaredelegering, brukarmedverkan och anmälan av beslut . . Jäv Kommunallagen ger kommunerna ett stort mått av frihet när det gäller att organisera den kommunala verksamheten. Även om den kommunala nämnd-organisationen får anses vara lagstiftarens huvudalternativ är det fullt möjligt 9 Misstanke om jäv kan också skapa en uppfattning av att korruption förekommer. Det är därför viktigt att reglera hur jävssituationer ska hanteras och undvikas. Lagar och riktlinjer gällande jäv. Lagreglerna om jäv för offentliganställda finns bland annat i 16-18 §§ förvaltningslagen och i 6 kap. 28-32 §§ kommunallagen

Miira Riipinen | Kommunförbundet

Jäv - PBL kunskapsbanken - Boverke

Jäv enligt kommunallagen och förvaltningslagen

jäv och finns reglerat i Kommunallagen 5 kap 46-49 §§ och 6 kap 28-32 §§. Kommunallagen Kommunallagen reglerar kommunernas och landstingens befogenheter, organisation och verksamhetsformer samt fullmäktige, styrelse och övriga nämnder. Kommunallagen reglerar också den ekonomiska förvaltningen, revisionen oc Kommuner och regioner kan bilda företag, till vilka de kan överlåta kommunala angelägenheter. Förutsättningar och styrning skiljer sig för olika företagsformer. SKR tar fram principer för ägarstyrning samt stöd i form av handledningar, förslag och mallar

Jäv. Vad säger lagen? Lagreglerna om jäv för förtroendevalda och anställda i kommuner finns i olika delar av kommunallagen: Fullmäktige 5 kap. 47-49 §§ Styrelser och nämnder 6 kap. 28-32 §§ Anställda 7 kap. 4 § Revisionen 12 kap. 14-17 § Korruption, jäv och förtroendeskadligt beteende KPMG AB 2017-11-22 Innehållsförteckning 1 KPMG:s uppdrag, metod och disposition 2 2 Avgränsningar 2 3 Sammanfattande bedömningar och rekommendationer 4 4 Objektivitet och intressekonflikter 6 5 Lagstiftning 6 5.1 Jäv 6 5.1.1 Jävsregler enligt kommunallagen Angående jäv regleras bolagen inte av kommunallagen, utan av aktiebolagslagen (ABL). Därför ska bolagen tillämpa riktlinjerna i de delar som är möjliga utifrån lagstiftning samt respektive bolags verksamhet och avtal. Bolagens tillämpning av . 5 riktlinjerna.

jäv kommunallagen. Jäv. 23 september, 2014. 255 0. Jäv - Jäv är en invändning mot någons behörighet att fatta beslut eller delta i handläggning när det finns risk för partiskhet. Exempel på jäv är då domare eller vittne är släkt med ena parten eller på annat sätt har eget intresse i saken Jäv - en film om etiska dilemman. I filmen befinner sig skådespelaren i en roll som nyvald politiker där olika situationer och etiska dilemman dyker upp i uppdraget. Materialet är tänkt som ett diskussionsunderlag för samtal om frågor kring jäv, mutor och korruption och kan användas som underlag vid lokala utbildningar

Jäv uppstår vid intressekonflikter Jäv är när en anställd eller förtroendevald anses ha ett sådant intresse i ett ärende att hens opartiskhet kan ifrågasättas. Det kan exempelvis handla om att en projektdeltagare har nära kopplingar till tänkbara leverantörer eller underleverantörer i den bransch som är aktuell för en upphandling som hen medverkar i Kontroll av jäv/intressekonflikt Enligt Kommunallagen §§ 24-26 får en förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd inte delta eller närvara vid handläggningen av det ärendet. Detta är särskilt viktigt gällande Bygg- och Miljönämnden eftersom den är en myndighetsnämnd I 11-12 §§ förvaltningslagen (1986:223) finns regler om jäv. Regler om jäv finns också an-givna i 6 kap 24-27 §§ kommunallagen (1991:400). Regeringskansliet och Sveriges Kommuner och landsting (SKL) har tagit fram en vägled-ning Om mutor och jäv - en vägledning för offentligt anställda.

Bestämmelser i kommunallagen Lagreglerna om jäv för förtroendevalda och anställda i landstinget finns i 6 kap. 24-27 §§ kommunallagen (1991:900). Kommunallagens bestämmelser återges nedan. 24. Jäv . Jävsreglerna i kommunallagen gäller även personalföreträdarna och ska tillämpas. 7. Kallelse . Personalföreträdarna ska kallas till sammanträden i samma tid som ledamöterna i nämnden. Kallelsen ska innehålla tid och plats för sammanträdet samt uppgift om vilka ärenden som ska Kommunallagen betraktas fortfarande vara präglad av denna utgångs-punkt. förtroendevalda bör avstå, med hänvisning till risk för jäv, att på egen hand göra under-sökningar i sociala ärenden. Björkman och Riberdahl1 hävdar att den enskilde ledamote Förbudet mot gynnande av enskild är en hörnsten i den kommunala verksamheten och bottnar i den hänsyn till allmänintresset som kommunerna ska visa, liksom grundläggande demokratiska värden om likabehandling och objektivitet Jäv . 24 § En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett . ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid . handläggningen av ärendet. Denne får dock vidta åtgärder som . inte någon annan kan vidta utan olägligt upov. KOMMUNALLAGEN 1-3 KAPITLET

OM MUTOR OCH JÄV - Regeringskanslie

3. Jäv: får ej delta i beslut eller närvara vid överläggning, ska självmant upplysa om att jäv föreligger Sakägar-, intresse- eller släktskapsjäv Ställföreträdarjäv Tillsynsjäv Delikatessjäv Styrelsen och övriga nämnder samt jäv KOMMUNALLAGEN 6 ka Mer om omröstning hittar du i kommunallagen 5 kap. 42 §. Mer om diskussion, så kallad överläggning, och beslut i kommunfull-mäktige hittar du i kommunallagen 5 kap. 40-45 §§. 2.3.6 Rätten att rösta och att avstå från att rösta Varje ledamot i en nämnd har en röst. En ledamot har rätt att avst

Video: Jäv - om kravet på opartiskhet JP Infone

Kommunallag (2017:725) Lagen

Korruption, jäv och förtroendeskadligt beteende KPMG AB 2017-11-22 Innehållsförteckning 1 KPMG:s uppdrag, metod och disposition 2 2 Avgränsningar 2 3 Sammanfattande bedömningar och rekommendationer 4 4 Objektivitet och intressekonflikter 6 5 Lagstiftning 6 5.1 Jäv 6 5.1.1 Jävsregler enligt kommunallagen Jäv i samband med offentlig upphandling inte leda till straffrättsligt ansvar enligt reglerna om tjänstefel i brottsbalken då tilldelningsbeslutet inte utgör myndighetsutövning. En sådan situation kan därför endast angripas straffrättsligt om den uppfyller kriterierna för andra regleringar i brottsbalken, såsom trolöshet mot huvudman, förskingring eller bedrägeri Jäv Kommunallagens regler om jäv ska beaktas. (6 kap 24-27 §§ kommunallagen) När jäv föreligger ska ärendet överlämnas och beslut fattas av närmast överordnad som givits beslutanderätt för den aktuella ärendetypen. Om sådan delegat saknas ska beslut fattas av nämnden. Delegaten ansvarar för att anmäla om jäv föreligger

I linje med ovan anmäler då en fullmäktigeledamot jäv för den eller de nämnder han eller hon sitter i. T.ex. anmäler Glenn Nordlund jäv för kommunstyrelsen, ty han är dess ordförande. Om han inte gjorde så, skulle det betyda att han deltog i ett beslut att bevilja sig själv ansvarsfrihet, vilket vore i direkt strid med kommunallagen I så fall tillämpas bestämmelserna om jäv i 7 kap. 4-8 §§ kommunallagen. Tidigare gällde liknande bestämmelser med stöd av miljöbalken (26 kap 7 § 2 stycket) och livsmedelslagen (14 § 2 stycket )

Utöver kommunallagen regler om jäv så har Västra Götalandsregionen en kompletterande riktlinje mot korruption, mutor och jäv (RS 2016-05152). Delegeringsärenden När en ledamot alternativt ersättare, utskott eller tjänsteman har rätt att fatta beslut i nämndens namn utifrån den antagna delegeringsordningen kallas det fö Lagreglerna om jäv för anställda och förtroendevalda i kommuner, landsting och regioner finns i 6 kap. 24-27 §§ kommunallagen. Reglerna talar om när en anställd eller förtroendevald ska anses ha ett sådant intresse i ett ärende att hans eller hennes opartiskhet kan ifrågasättas Lagreglerna om jäv för anställda och nämndledamöter i kommunen finns i 6 kap. 24-27 §§ kommunallagen, respektive i 5 kap. 20 § kommunallagen avseende fullmäktige. Reglerna talar om när en anställd eller förtroendevald ska anses ha ett sådant intresse i ett ärende att hans eller hennes opartiskhet kan ifrågasättas Kommunallagen bygger på principen att de förtroendevalda fattar beslut kollektivt och även har ett Delegerad beslutanderätt får inte utövas när det föreligger jäv enligt kommunallagen eller förvaltningslagen. I sådana fall inträder ersättare

På jäv för representanter vid samkommunsstämman tillämpas vad som i 97 § föreskrivs om jäv för fullmäktigeledamöter. 61 Genom denna lag upphävs kommunallagen (365/1995). Om det någon annanstans i lag hänvisas till den kommunallag som gäller vid ikraftträdandet av denna lag,. Kommunallagen. Kommuner får själva ha hand om angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens område eller deras medlemmar. Kommuner får inte ha hand om sådana angelägenheter som enbart staten, en annan kommun, ett annat landsting eller någon annan ska ha hand om. (2 kap. 1 -2 §§) Utdrag ur kommunallagens sjätte kapitel, paragraf 24 och 25, om jäv: Den som känner till en omständighet som kan antas utgöra jäv mot honom, skall självmant ge det till känna. Har det uppkommit en fråga om jäv mot någon och har någon annan inte trätt i hans ställe, skall nämnden snarast besluta i jävsfrågan kommunallagen. Du som är kommunal tjänsteman kan komma att handlägga ärenden enligt både kommunallagen och den nya förvaltningslagen. Du ska tillämpa förvaltningslagens regler om jäv om du till exempel hanterar ärenden om försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen (2001:453), omhändertagande enlig vilket är i enlighet med kommunallagen. Vi fann dock ett exempel från miljö- och samhällsbyggnadssnämnden där klockslag angivits för ledamotens tjänstgöring men inte vilka beslutsparagrafer som behandlades under denna tid. Vi fann även exempel från kommunstyrelsen där ledamöter anmält jäv men som ändå redovisas som beslutande fö

både lagrådet och Jur. dr Andrea Sundstrand.8 Istället hanterades jäv i upphandlingsärenden med bestämmelser i 11 § förvaltningslagen (1986:223) (FL) samt med 6 kap. 24-27 §§ kommunallagen (1991:900) (KL). Dessa generella bestämmelser om jäv gäller vid alla type Sju anställningar var jäv. I förra veckan konstaterade kommunens jurister att minst sju anställningar på skolan, där Olof Stigert anställt egna släktingar, utgör jäv i strid mot kommunallagen. Totalt var Olof Stigert inblandad i anställningen av fyra släktingar. Många av tjänsterna hade inte heller utannonserats som de ska Jäv och i strid med kommunallagen, enligt Sveriges kommuner och landsting. Det var i oktober förra året som den unge mannen anställdes som ny badmästare på Frölundabadet

Kommunallag (1991:900) Svensk författningssamling 1991

 1. När en eller flera kommuner, direkt eller indirekt, äger ett aktiebolag ska de följa både aktiebolagslagen och kommunallagen. Det är ägarna som ser till att reglerna följs. Innehåll i bolagsordningen. Ange det fastställda kommunala ändamålet och befogenheterna som är ram för verksamheten
 2. Om jäv för revisor gäller vad som bestäms om jäv för styrelseledamöter. 75 §. Revisorernas uppgifter. Revisorerna Genom denna lag upphävs kommunallagen (1980:5) för landskapet Åland av den 19 februari 1980, nedan den gamla lagen, och landskapslagen (1978:24).
 3. Kommunallagen. Kommunallagen är den lag som ger de grundläggande förutsättningarna för hela den kommunala verksamheten. Kommunallagen är en ramlag som, förenklat, talar om vad kommunen får göra och hur det ska gå till när kommunen fattar beslut. Jäv. Jäv uppstår när.
 4. Valnämndens ledamot förordnade hela familjen som röstmottagare i två valdistrikt - utan att ha rätt till detta. Nu kritiseras ledamoten och valnämnden för sin felaktiga tolkning av kommunallagen som ledde till att ledamoten fattade jäviga beslut
 5. Jäv . 4 § I fråga om jäv för en revisor och en revisorsersättare . om ändring i kommunallagen (1991:900), tillämpas även i fråga . om kommunalförbund som bildats före den 1 januari 1998. 1999:621 . Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000. Fullmäktiges
 6. 7. Jäv och andra intressekonflikter I förvaltningslagen och kommunallagen finns bestämmelser om jäv, vilka ska tillämpas när Kommentus agerar som ombud för andra upphandlande myndigheter. Vilken lag som ska tillämpas avgörs av vilken lag som är tillämplig för den upphandlande myndigheten. Vi
 7. Jäv. 11 § Den som skall §§ gäller inte sådana ärenden hos myndigheter i kommuner och landsting där besluten kan överklagas enligt 13 kap. kommunallagen (2017:725). Bestämmelserna gäller inte heller ärenden hos samordningsförbund som avses i 4.

Från protokollen framgår inte att stadsdirektören skulle ha anmält jäv i fullmäktige eller att frågan om hans jäv skulle ha behandlats av fullmäktige. Enligt utredningen har han inte deltagit i behandlingen, men varit närvarande i fullmäktigesalen. Enligt 57 § i kommunallagen är fullmäktiges möten som huvudregel offentliga Men jäv är inget obegripligt sagodjur. Och varför tar hon inte hjälp av tjänstemän, som i vart fall på pappret, I standardboken om gamla kommunallagen, som gällde fran till 2017, är det SKR:s jurister som skriver kommentarerna, där är det kapitel 5 §20, som gäller

Skillnader/likheter mellan kommunallagen och

Ledamöter och tjänstgörande ersättare i Kommunfullmäktige kan initiera ärenden genom att skriva motioner (kommunallagen 4:19, 5:22) och ställa interpellationer och frågor (kommunallagen 4:19, 5:59-64). • Motion - ett ärende med förslag på beslut som ledamot/tjänstgörande ersättare lämnar till kommunfullmäktige Denna rättighet framgår av kommunallagen och i Nacka kommun kallar vi det politikerinitiativ. Varje nämnd har egna rutiner för hur detta hanteras på ett smidigt och enkelt sätt. Enda undantaget är om ledamoten inte får delta i behandlingen av ett ärende på grund av jäv

Jäv Kommunförbunde

 1. istrationen. Vi fokuserar på de mest relevanta delarna av kommunallagen, förvaltningslagens serviceskyldighet samt regelverket om offentlighet och sekretess
 2. Lär dig hur en kommun styrs och vilka regler som gäller. Som ett resultat av Kommunallagen innehåller den många regler och principer som styr alla som arbetar som tjänstemän eller är förtroendevalda i Sveriges kommuner. Därför får du en grundlig genomgång till hur en kommun styrs och de regelverk som gäller
 3. I kommunallagen regleras hur beslutsfattande ska gå till. Alla viktigare beslut i en kommun fattas av de förtroendevalda i kommunfullmäktige eller i någon nämnd eller styrelse. Det är fullmäktige som beslutar i frågor av principiell betydelse eller av större vikt för kommunen. Endast i undantagsfall förekommer att en politiker ensam har någon beslutanderätt
 4. uppmärksam på risken för jäv. Reglerna om jäv är förebyggande och kan vara ett skydd mot vänskaorruption Regler om jäv, som finns i både förvaltningslagen (2017:900) och kommunallagen (2017:725), utgör en förlängning av regeringsformens krav på saklighet och opartiskhet

Jäv . 11 § förvaltningslagen och 6 kap. 24-27 §§ kommunallagen. Medborgare ska kunna förvänta sig att Mora kommun utför sitt uppdrag med högt ställda krav på saklighet och opartiskhet. Jäv handlar om när en anställd kan ha ett sådant intresse i ett ärende att dennes opartiskhet kan ifrågasättas. Anställd är jävig Regeringen anser att jäv redan är reglerat genom förvaltningslagen och kommunallagen. Men de gäller dock inte för samtliga. Vad gäller för dessa upphandlande myndigheter? Är jäv där ok? Det behövs ett helhetsgrepp för att motverka korruption, svågerpolitik och jäv i offentliga upphandlingar Page 9 Risken för jäv Politisk nivå Enligt kommunallagen 6 kap 7 §får drift och tillsyn inte hanteras av samma nämnd. Granskning av risken för jäv är gjord enligt SKL:s metodik1.För att leva upp till lagens krav bör svaret på samtliga frågor vara nej. Myndighetsnämnden Ja / Ne Jäv och andra intressekonflikter Vad säger lagen? Lagreglerna om jäv för anställda och förtroendevalda i kommuner finns i 6 kap. 24-27 §§ kommunallagen. Reglerna talar om när en anställd eller för-troendevald ska anses ha ett sådant intresse i ett ärende att hans eller hennes opartiskhet kan ifrågasättas

Mikko Malmgren | Kommunförbundet

Kommunallagen 9 kapitlet, revision Val av revisorer och revisorsersättare 1 § Under de år då val av fullmäktige har förrättats i hela landet skall nyvalda fullmäktige välja Jäv 4 § I fråga om jäv för en revisor och en revisorsersättare skall bestämmelserna i 6 kap. 25 § om jäv Enligt kommunallagen ska ett anslagsbevis finnas på kommunens anslagstavla som talar om att protokollet är justerat, vilka paragrafer som justerats och var protokollet förvaras. Jäv i fullmäktige I fullmäktige är man jävig endast om saken berör en själv eller nära släkting Kommunallagen Lagen ska ge tydliga besked om grundläggande demokratiska spelregler. Bland annat reglerar kommunallagen: likställighetsprincipen, självkostnadsprincipen, sammanträdesregler, hur protokoll ska föras, initiativrätt, beredningskrav, delegering av beslutanderätt samt anmälan av delegeringsbeslut, jäv, ekonomisk förvaltning, revision och laglighetsprövning Så säger lagen. Kommunallagens 6 kapitel, 25-26 § säger att en förtroendevald eller anställd hos kommun eller landstig är jävig om: Saken angår honom själv eller make, sambo, föräldrar.

Jäv - det här bör myndigheten tänka på. Jäv uppkommer ganska frekvent vid upphandlingar, men det är inte alltid som det upptäcks eller hanteras på ett korrekt sätt. Christian Härdgård och Joel Fingal, Advokatfirman Delphi, reflekterar över vad en upphandlande myndighet bör tänka på Regleringen avseende jäv i 6 kap. kommunallagen är uttömmande och avser all hand- läggning hos nämnderna, oavsett om det är fråga om ärenden som innebär myndighetsutövning mot enskilda eller inte. Bestämmel- serna gäller både förtroendevalda och de anställda tjänste- männen Jäv för anställda och förtroendevalda. Ny möjlighet att delegera. Förtroendevaldas villkor; Ove är en av de mest upattade utbildarna inom området offentlig juridik där specialområdena är kommunallagen, förvaltningslagen och offentlighets- och sekretesslagen kommunallagen gäller för anställda framgår av 7 kapitlet 4 paragrafen kommunallagen. Jäv kan även föreligga om det i övrigt finns någon särskild omständighet är ägnad att rubba förtroende till hans opartiskhet i ärendet. Därutöver finns fler jävsgrunder angivna i 28 paragrafen. Vid jäv får de Nu har domstolen fattat beslut om att avslå överklagan. Förvaltningsrätten skriver i sitt beslut att det saknas en mer ingående redovisning av omständigheter som bevisar jäv. Domstolen bedömer att det inte finns någon grund för att upphäva beslutet på grund av jäv eller av annan anledning med hänvisning till kommunallagen

Jäv - FM

 1. Transcript Kommunallagen med mera 141103 Kommunallagen, fullmäktiges arbetsordning, lite förvaltningsrätt och hantering av allmänna handlingar Maud Rudquist och Katrin Siverby 2014-11-03 Kommunens befogenheter Kommunen befogenheter baseras på: • Principen om allmänintresse • Lokaliseringsprincipen • Likställighetsprincipen • Retroaktivitetsförbudet Allmänintresse.
 2. JÄV Allmänt Ordet jäv betyder invändning mot någons rätt att medverka. Med jävig menas att vara partisk. Lagreglerna om jäv för offentlighetsanställda och förtroendevalda finns bland annat i Förvaltningslagen 11§ och kommunallagen 5 kap. 20§. Reglerna talar om när en anställd elle
 3. kommunallagen finns regler som säger att fullmäktiges sammanträden är offentliga, vilket innebär att allmänheten har rätt att komma och lyssna på sammanträdet. Fullmäktige får dock besluta att själva överläggningen i ett visst ärende ska hållas inom stängda dörrar. Detta kan ske om det i ett ärende t.ex
 4. Jäv enligt Kommunallagen 6 kap, 28 - 30§: En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet, men får vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan att det blir förseningar
 5. Jäv enligt 25 § 4 skall inte heller anses föreligga enbart på grund av att den som handlägger ett ärende hos en nämnd tidigare har deltagit i handläggningen av ärendet hos en annan nämnd. Paragraferna reglerar frågan om jäv i kommunala nämnder. Kommunallagens jävsregler skärptes 1994
 6. Reglerna om jäv är förebyggande och kan vara ett skydd mot vänskaorruption Regler om jäv, som finns i både förvaltningslagen (2017:900) och kommunallagen (2017:725), utgör en.

Kommunallag 410/2015 - Uppdaterad lagstiftning - FINLE

Detta strider mot kommunallagens paragraf om jäv, slog Olle Lundin fast. Han är professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet och expert på kommunallagen. I dag kan vi berätta om ett. Jäv förekommer i alla sammanhang där kommunala beslut fattas Närdemokratins syfte är att föra besluten närmare den allmänheten som berörs av beslut. ner och kommentarer till den åländska kommunallagen / Åländsk utredningsserie 1986:2) kommunallagen. Enligt kommunallagen är kommunstyrelsen en nämnd. När jäv eller annat förfall föreligger för kommundirektören ska beslut fattas av kommunstyrelsen. Vid tveksamhet el. dyl. hos delegat Delegationerna avser generellt rutinärenden som inte är av principiel

2.5 Jäv Reglerna om jäv i kommunallagen 6 kap 28-32 §§ gäller också vid delegationsbeslut. Delegat får därför inte fatta delegationsbeslut i ärende där delegaten är jävig. Ärendet ska istället överlämnas till annan behörig delegat eller till nämnden för beslut Sundström anmälde jäv, vilket framgår av utdrag från fullmäktiges protokoll 2011-01-31, KF § 9. (Bilaga). Kommunallagens jävsregler KL 6 kap. 20 §, 3 stycket, hänvisar till föreskrifterna i KL 6 kap. 24 § andra - fjärde styckena avseende verkan av jäv och att dessa bestämmelser skall tillämpas också på fullmäktig Vid extern delegering av ärenden gäller bestämmelser i kommunallagen om delegering, jäv, begränsningar av möjligheten till delegering, vidaredelegering, brukarmedverkan och anmälan av beslut. 6 Brådskande ärenden Kommunallagen 6 kap 39 § medger även delegering av beslutanderätt vid brådskand Kommunallagen i korthet Kommunallagen ger stort utrymme för kommunalt självstyre. Den styr kommunernas verksamhet och organisation. Kommunallagen reglerar formerna för den kommunala demokratin, bland annat myndigheters befogenheter, villkoren för arbetet i fullmäktige och nämnderna och den ekonomiska förvaltningen Grund för jäv Det finns flera olika grunder för jäv och de skiljer sig något åt beroende på om vi tillämpar kommunallagen eller förvaltningslagen men i stort sett är de likartade. Som politiker eller tjänsteman hos byggnadsnämnden föreligger jäv om exempelvis: saken angår dig själv eller någon närstående

Kommunallag (2017:725) Norstedts Juridi

Jäv Av kommunallagen följer att delegat inte får besluta i ärende där han eller hon är jävig. Jävsregler för nämndsledamöter och för tjänstepersoner är mer omfattande än jävsregler för ledamöter i kommunfullmäktige. Jävsregler för nämndsledamöter och tjänstepersoner finns i kommunallagen 6 kap 28-32 §§. Firmatecknar Aktiebolagslagen och kommunallagen möts Styrmedel Bolagsorganen i korthet ABL:s krav på styrelsen, jäv Skadeståndsansvar och ansvarsgenombrott Offentlighetsprincipen, allmänna handlingar Sekretess och meddelarfrihet Upphandlande enheter enligt LOU Utbildning ledamöter i bolagsstyrelser 2019‐02‐2 kommunallagen, även verksamheten i de juridiska personerna. Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från Jäv i kommunfullmäktige . De fullmäktigeledamöter, vilka är redovisningsskyldiga till kommunen i si Den kommunala revisionen regleras i kommunallagen, främst kapitel 12. När revisorerna beslutar om sin förvaltning och om jäv gäller i tillämpliga delar också regelverket för beslutsfattande mm i kommunallagen och kommunens nämndreglemente tjänstemän ska agera vid jäv eller liknande situationer, senast i årsrapporten rörande 2007. 3 Kulturförvaltningens synpunkter När föreligger jäv i kommunal verksamhet? Lagreglerna om jäv för offentliganställda finns bland annat i 11 § förvaltnings-lagen och i 6 kap. 24-27 §§ kommunallagen. Reglerna talar om när en anställ

Sändlistor inom kommunalekonomi | KommunförbundetVälfärd för kommuninvånarna | KommunförbundetSvenska gruppen | KommunförbundetTvåspråkiga kommuner | KommunförbundetRekommendation: Examens- och studentfester våren 2020Statsandelarna år 2020 | Kommunförbundet

Bestämmelser om jäv tydliggörs av kommunallagens (2017:725) 5:e kapitel 47-49 §§, samt 6:e kapitel 28-32 §§. Jävsgrunderna är sakägarjäv, intressejäv, släktskapsjäv, ställföreträdarejäv, ombudsjäv och delikatessjäv. Det ankommer på den förtroendevalde i första hand att självmant anmäla om jäv föreligger kommunallagen gäller för anställda framgår av 7 kapitlet 4 paragrafen kommunallagen. Jäv kan även föreligga om det i övrigt finns någon särskild omständighet är ägnad att rubba förtroende till hans opartiskhet i ärendet. Därutöver finns fler jävsgrunder angivna i 28 paragrafen stämmelsen om jäv i 5 kap. 48 § kommunallagen. Enligt 5 kap. 24 § kommunallagen ska fullmäktiges beslut i an-svarsprövningsfrågan motiveras om det inte är uppenbart obehöv-ligt. Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut om ansvarsfri-het den 27 april 2020. Kommunstyrelsens protokoll den 22 april 2020 § 92 Delar av den nya kommunallagen är redan i kraft. Men de stora förändringarna kommer att märkas först i juni 2017, när lagen börjar gälla i sin helhet. Den nya kommunallagen flyttar fram kommunalvalet med ett halvt år. Nästa kommunalval hålls i april 2017. - Vi borde egentligen ha haft kommunalaval i oktober 2016, men nu [ Bestämmelser om jäv återfinns i 11 § förvaltningslagen (1986:223) (FL) och i 6 kap. 24-27 §§ kommunallagen (1991:900) (KL). Där finns bestämmelser som reglerar i vilka fall en anställd eller förtroendevald ska anses ha ett sådant intresse i ett ärende att hans eller hennes opartiskhet kan ifrågasättas Korruption är inte ett rättsligt begrepp i svensk lagstiftning utan man preciserar det straffbara området som tagande och givande av muta, trolöshet mot huvudman, bedrägeri, jäv, förskingring eller andra rättsliga begrepp. Korruption får ses som ett samlingsbegrepp för flertalet oegentligheter

 • Weda sushi.
 • Full frame film festival.
 • Mohammed malla västerås.
 • Tjuvjakt tandtråd lyrics.
 • Lungcancer metastaser.
 • Godaste efterrätten choklad.
 • Meteorregn orioniderna 2017 sverige.
 • 4 års skillnad mellan syskon.
 • Dansk fläskstek innertemperatur.
 • Sveriges tv2 program.
 • Moldawien karte.
 • Pilaster ant.
 • Rudelsingen wuppertal 2018.
 • Mga pangulo ng bansang pilipinas.
 • Apple tv 4 vs 4k.
 • Tanzschule wagner gifhorn.
 • Vad är fysisk hälsa för dig.
 • Adrenal svenska.
 • Ukraina valuta.
 • Chao phraya river boat.
 • Zillertal arena ski pass.
 • Who is google.
 • Buddhismen syn på livet.
 • Kall sås till stekt torsk.
 • Vat nummer schweiz.
 • Milersättning blankett.
 • Bukfett mått.
 • Veranstaltungskalender nordholland.
 • Kraftmätningen 2017.
 • Dahmer 2002.
 • Pilaster ant.
 • Bfnar 2016:1.
 • Mercedes all terrain fleet edition.
 • Youtube video maker free online.
 • Textil online shop.
 • Sailing yacht a price.
 • Arbete på väg nivå 4.
 • Ados utbildning 2018.
 • Rival hotell södermalm.
 • Punta cana dominikanska republiken.
 • Tyngsta fågeln som flyger.