Home

Kandidatexamen företagsekonomi fristående kurser

De kurser som läses under terminen stödjer examensarbetet. Utbildningen leder till en Ekonomie kandidatexamen med företagsekonomi som huvudområde. Förutom ämnesfördjupning Revision som leder till Filosofie kandidatexamen med företagsekonomi som huvudområde. Kandidatexamen ger dig generell behörighet att söka till mastersprogram Våra fristående kurser, både på campus och distans, kan användas som del i en examen i företagsekonomi. En kandidatexamen på grundnivå omfattar 180 högskolepoäng (hp) varav minst 90 hp ska utgöras av ett huvudområde, inklusive ett examensarbete om 15 hp på kandidatnivå Kandidatexamen med Företagsekonomi som huvudområde. De 90 hp i företagsekonomi måste vara våra kurser i kurspaketen: Företagsekonomi I, II och III eller motsvara dessa så pass mycket att de kan tillgodoräknas mot våra kurser. Filosofie kandidatexamen med företagsekonomi som huvudområde, 180 h Företagsekonomi ingår som huvudområde i bland annat för kandidatexamen i Ekonomprogrammet och i utbildningar som leder till magisterexamen. Ämnet kan även läsas som fristående kurser. Företagsekonomi kombineras ofta med andra huvudområden som teknik, beteendevetenskap eller juridik och utgör då ett värdefullt kompletterande ämne Vilka kurser ska du välja för en examen med fristående kurser? Det finns ca 1500 fristående kurser på Stockholms universitet, men det är sannolikt bra mycket färre som du är intresserad av. Ett bra sätt att välja kurser är att tänka sig en bred studiebas, där kurserna har en relevans för dig trots att de skiljer sig åt

Kandidatprogram i företagsekonomi - Stockholms universite

 1. erna av Ekonomie kandidatprogrammet (företagsekonomi 30 hp, nationalekonomi 30 hp, statistik 15 hp, juridisk översiktskurs 15 hp) är du som läser på Ekonomie kandidatprogrammet garanterad en kursplats om du anmäler dig till kursen på utsatt tid. Vi gör en så kallad gruppanmälan, men det är ditt ansvar att
 2. st 90 hp inom företagsekonomi. Dessutom finns det vissa andra kurskrav beroende på typ av exa
 3. st 90 hp består av kurser i företagsekonomi
 4. Om du hellre sätter ihop din utbildning på egen hand så kan du läsa fristående kurser. Då väljer du själv vilka kurser och ämnen som du vill läsa. På så vis sätter du ihop en utbildning med en egen profil som kan leda fram till tre olika examen: Filosofie kandidatexamen, Ekonomie kandidatexamen eller Politices kandidatexamen
 5. Vicky läser till en kandidatexamen i Företagsekonomi med fristående kurser Hur tänkte du när du valde högskoleutbildning? Jag visste inte riktigt vad jag ville göra när jag började studera, och valde att läsa ekonomi då det är ett brett ämne, med flera olika intriktningsmöjligheter
 6. st 150 högskolepoäng varav
 7. Kurserna måste vara helt avslutade då du skall ansöka om examen (enbart en del av en större kurs kan ej ingå). Det går inte att inkludera kurser med överlappande kursinnehåll i en och samma examen. Max 30 hp från kurser på avancerad nivå får räknas in i en kandidatexamen

Utbildning på Ekonomihögskolan lnu

Nya examensregler från 2016 - Företagsekonomiska institutione

Du ska ha avklarat de kurser som krävs för den examen du ansöker om. Den examen du får är samma oavsett om du läst kurserna inom ett program eller som fristående student. Kurser som ingår i din kandidatexamen får ej också ingå i din magister- eller masterexamen Fristående kurser. Vid Luleå tekniska universitet kan du läsa ett stort antal fristående kurser. Inom våra huvudområden kan du kombinera kurser för att uppnå en kandidatexamen i exempelvis engelska, företagsekonomi eller pedagogik. Du kan läsa kurser på heltid,. Kurser på grundnivå som ges inom programmens första år går ytterst sällan att söka som fristående kurser. Kurser på avancerad nivå inom masterprogrammen ges i stor utsträckning också som fristående kurser. Dessa kurser kräver att du redan tagit examen från en utbildning på grundnivå inom ett specifikt ämne Ekonomi kandidatexamen genom fristående kurser. Visa alla frågor. 03 sep 2018. Fråga: Hej! Jag har googlat lite om ämnet men vill få en tydligare förklaring på hur man kan få en kandidatexamen på företagsekonomi. Jag har studerat en hel del fristående kurser däribland flera kurser inom ekonomi När du studerar en distansutbildning inom företagsekonomi har du möjlighet till flexibilitet i dina studier - du väljer själv när och var du studerar. Efter att du studerat en distansutbildning inom företagsekonomi. Ämnet företagsekonomi har stor betydelse för hela samhället då många delar av ekonomin grundar sig på företagande

Företagsekonomi - Miu

Fristående kurser ges inom ekonomisk geografi, ekonomisk historia, företagsekonomi, juridik*, kulturgeografi, innovation och entreprenörskap*, nationalekonomi och statistik. *Observera att det ej går att ta ut en examen i juridik eller innovation och entreprenörskap genom att läsa fristående kurs Kandidatexamen. För att kunna ta ut en kandidatexamen genom att läsa fristående kurser behöver du läsa totalt 180 högskolepoäng (hp), vilket motsvarar tre års heltidsstudier. Minst 90 hp av dessa ska vara inom ett ämne, ett så kallat huvudområde. Resterande kurser, 90 hp, kan du välja fritt ur hela fristående kursutbudet vid LiU Kurser för komplettering till kandidatexamen 2020-2021. Kompletterande kurs för kandidatexamen i fysioterapi. Kompletterande kurs för kandidatexamen i omvårdnad Kurser för komplettering till kandidatexamen 2019-2020. Kompletterande kurs för kandidatexamen i fysioterapi. Kompletterande kurs för kandidatexamen i omvårdna Kandidatexamen Kandidatexamen enligt 2007 års examensordning. För att uppfylla kraven för en kandidatexamen ska du ha slutförda kurser om 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom huvudområdet inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng

Julia Säw - MaydayMonday

Bygg din egen examen av fristående kurser - Institutionen

Programstruktur för Ekonomie kandidatprogrammet

 1. När du läser fristående kurser har du frihet att kombinera kurserna som du själv vill. På så sätt kan du skapa din egen utbildning och ta ut en examen. Är du osäker på hur du ska kombinera kurserna för att nå dit du vill, kan du ta hjälp av universitetets studievägledare
 2. - Kan man skapa sin beteendevetenskapliga kandidatexamen av fristående kurser? - Ja, det går att plocka ihop sin egen examen av fristående kurser. Man läser i så fall 90 hp (högskolepoäng) i ett av ämnena: psykologi, sociologi eller pedagogik
 3. st 90 högskolepoäng. I huvudområdet ska
 4. Uppsala universitet har över 100 program och 2000 fristående kurser. Välj vilket ämne du är intresserad av, och se vårt utbud
 5. Linköpings universitet har över 550 fristående kurser att välja mellan inom ett stort antal ämnesområden Polisutbildningen i Umeå ger fyra olika fristående kurser. De ges alla inom huvudområdet för polisiärt arbete och kan ingå i en kandidatexamen
 6. Du kan också komplettera utbildningar inom t.ex. teknik och juridik med kurser i företagsekonomi. Du kan studera företagsekonomi med inriktning mot marknadsföring, organisation, redovisning, strategi, entreprenörskap och finans. Företagsekonomi kan både läsas som fristående kurs och inom program
 7. En ekonomie kandidatexamen kan tas genom att följa ekonomie kandidatprogrammet eller genom att läsa motsvarande kurser som fristående eller inom annat program. För en ekon. kand.-examen krävs: - 90 hp i nationalekonomi enligt ovan, - 30 hp företagsekonomi, - 15 hp statistik, - 15 hp juridisk översiktskurs, - 30 hp i andra valfria ämnen

Kandidatexamen med företagsekonomi som huvudområde

Företagsekonomi - umu

Kurs eller program - två vägar till examen Lunds universite

Företagsekonomi, kandidatexamen med fristående kurser - Sac

Fristående kurser på avancerad nivå inklusive magisterexamen Sektionen ger varje termin cirka 10 fristående kurser på avancerad nivå (7.5-15 hp), och ansvarar för magisterkursen Vetenskapsteori och forskningsmetodik samt examensarbeteskurserna för magisterexamen inom fysioterapi, arbetsterapi och omvårdnad Från 1 juli 2007 anpassades den svenska kandidatexamen till den europeiska Bolognaprocessen, enligt Högskoleförordningen 2007. Majoriteten av kurserna i en sådan examen ska vara på grundnivå. I detta system omfattar en kandidatexamen exakt 180 högskolepoäng (tre års heltidsstudier)

Examensarbete för kandidatexamen i företagsekonomi

En del blandar in andra delar i sin beteendevetenskapliga utbildning, till exempel juridik, genusvetenskap, utredningsmetodik, IT, företagsekonomi, informatik, organisation eller andra samhällsvetenskapliga ämnen. En beteendevetenskaplig utbildning får du antingen genom att läsa ett program eller fristående kurser Efter avslutad utbildning har du en filosofie kandidatexamen med folkhälsovetenskap som huvudämne. Du kan därefter läsa vidare till en magisterexamen (60 hp) här på Högskolan i Skövde eller masterexamen (120 hp) på något av våra partneruniversitet eller på andra lärosäten, både i Sverige och utomlands På fristående kurs läser du minst 90 i psykologi (inklusive kursen Psykologi III där en examensuppsats ingår) och kompletterar med andra valfria ämnen upp till 180 högskolepoäng, vilket motsvarar tre års heltidsstudier. Detta gör dig behörig att ansöka om en filosofie kandidatexamen (fil. kand.) med psykologi som så kallat. Kursen riktar sig till dig som är sjuksköterska med en äldre utbildning och ger dig möjlighet att komplettera din utbildning till en kandidatexamen. Kursen innehåller både vetenskaplig teori och metod samt planering och genomförande av ett examensarbete under handledning KANDIDATEXAMEN . DEGREE OF BACHELOR . successiv fördjupning inom företagsekonomi varav minst 30 hp på nivå G2 vari ingår ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp. I kursfordringarna om 180 hp får ingå kurser på avancerad nivå motsvarande högst 15 hp

CV Mikael Hallbäck

Kursen ger dig grundläggande begrepp inom ekonomistyrning. Under kursens gång får du lära dig att upprätta olika kalkyler och budgetar. Du får göra kalkyler baserade på olika kostnadsindelningar och ta fram budgetar och förstå det inbördes förhållandet mellan dem. Du kommer även att lära dig vilka begrepp som används vid olika typer av beräkningar Julia SYV: Hej Eddie!För att ha jämförelsetal på 17.0 måste du ha B betygen i de flesta kurserna. Om man har alla B-betyg blir jämförelsetal 17.5 - så man har råd att ha 5 st. C-betyg och... Läs hela svaret. icke-statlig högskola; hh

Programföreningar

Kandidatexamen med fristående kurser - DSV, Institutionen

Kursen erbjuds även som fristående kurs och utgör då 76-90 hp inom huvudområdet informatik. Under första halvan av vårterminen läses annan kurs på kandidatnivå. Vid Institutionen för informatik erbjuds kurserna INFC25 Människa-dator interaktion - analys, 7,5 hp samt INFC65 Information Architecture, 7,5 hp Allt du behöver veta om att studera företagsekonomi vid Högskolan på Åland. Antagning sker på våren. Utbildningen, som är 210 studie/högskolepoäng, är på svenska och leder till en kandidatexamen i företagsekonomi. I utbildningen ingår kurser inom ekonomi, marknadsföring, redovisning, ledarskap, logistik, juridik.

Som den lokala examensordningen uppger, måste man inte ha varit antagen till programmet, men det är de kurser som ingår i programmet som måste ha lästs. Programmets kurser ges vid Linneuniversitetet, och dessa kurser har AA alltså inte läst. AA informerades om detta och erbjöds en ekonomie kandidatexamen, huvudområde: företagsekonomi Antagning.se är webbplatsen där du kan anmäla dig till kurser och program vid Sveriges universitet och högskolor. Här kan du också läsa allt du behöver veta om anmälan och antagning till högskolestudier Om vill sätta ihop din utbildning på egen hand så kan du läsa fristående kurser. Då väljer du själv ut vilka kurser och ämnen som du vill läsa och sätter på så vis bit för bit ihop en utbildning med en egen profil Ekonomie kandidatexamen (ek.kand.) Företagsekonomi. Distansstudier i form av fristående kurser som ska avslutas på Lunds universitet. Linnéuniversitetet. Linnéuniversitetet Ekonomie kandidatexamen (ek.kand.) Företagsekonomi. Uppsala universitet. Uppsala universitet. Filbornaskola Kandidatexamen i Programvaruteknik, kurs som fristående. fre okt 26, 2018 10:10 am. Till er som vill läsa kandidatexamen och inte går ett treårigt kandidatprogram. Lite förvånad får jag veta att BTH nu annonserat ut exjobbskurser i Programvaruteknik som fristående

Fristående kurser; Kurser VT 2010; Självständigt arbete för kandidatexamen inom företagsekonomi; Självständigt arbete för kandidatexamen inom företagsekonomi. Kursinformation. Kurskod: SSE012 Studieperiod: 2010-03-29 - 2010-06-06 . Kontakt. Postadress Högskolan i Borås 501 90 Borås Ta en titt på filosofie kandidatexamen företagsekonomi bildermen se också filosofie kandidatexamen företagsekonomi jobb tillsammans med filosofie kandidatexamen företagsekonomi gu [2020]. Mer information. Fristående kurser vid Ekonomihögskolan i Lund bild. Utbildningskatalogen HT2015-VT2016 by Linnéuniversitetet - issuu. bild Med en kandidatexamen i ett annat ämne du emellertid behörig att söka institutionens kurser på avancerad nivå, det vill säga masterkurserna, som fristående kurser. Skulle den som har en kandidatexamen i ett annat huvudämne läsa 90hp i ämnet 'Socialt arbete' på grund- och/eller avancerad nivå, kan hen bli behörig till Masterprogrammet

Plocka ihop sin egen kandidatexamen av fristående kurser Ons 18 jun 2014 Med det sagt, det ger ofta en del fördelar att vara programstudent i jämförelse med att läsa fristående kurser, i form av nätvärk, arbetsgivarträffar och så vidare Kurser på avancerad nivå och fristående kurser i socialt arbete. Flera av kurserna är kopplade till något forskningsområde på institutionen och hålls av forskare som är verksamma inom området. Här finns även blankett för att söka kurser på termin 7 Endast kurser som är godkända i sin helhet kan ingå i en examen. Antagna före ht -15 har även möjlighet att ta ut en programkopplad kandidatexamen i biologi (BI) eller företagsekonomi (FK) under förutsättning att man uppfyller examenskraven Sök kurser på SLU! SLU Miljöanalys. Våra experter möter samhällets behov av aktuell kunskap om hållbar användning av ekosystemen med beslutsunderlag som belyser både användningen av naturresurser och miljökonsekvenserna av den

Examen omfattar exakt antal högskolepoäng. Du kan alltså inte ha flera högskolepoäng i din examen än vad som anges i högskoleförordningen. För examen på avancerad nivå krävs en tidigare kandidatexamen eller yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. All utbildning och examina delas in i tre nivåer Distansstudier blir ett allt vanligare studieupplägg. Du kan plocka ihop kurser själv eller gå ett färdigt utformat program. Kandidatexamen på distans. Om du väljer egna kurser är det viktigt att du rådgör med en studievägledare så att dina kurser kan sättas ihop till en kandidatexamen. Studera på ditt sät dubbel kandidatexamen i fÖretagsekonomi För dig som läser ekonomprogrammet finns möjlighet till dubbel kandidatexamen genom samarbete med ett partneruniversitet i Frankrike (Valenciennes). Om du väljer att läsa ditt sista år i Valenciennes kan du få både en svensk och fransk kandidatexamen utan att studierna förlängs

Kandidatexamen med huvudområde Företagsekonomi - Inriktning mot Transport Management (Bachelor of Science with a Major in Business Administration - Specialization in Transport Management). Examen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng, varav 90 högskolepoäng med succesiv fördjupning inom huvudområdet och 90 högskolepoäng i för inriktningen. De kurser på fördjupningsnivå som i praktiken är obligatoriska för en kandidatexamen är Mikroekonomisk analys (NEKG21) och Ekonometri (NEKG31), då dessa är förkunskarav för kandidatuppsatsen. Inför termin 2 söker man antingen enskilda kurser om 7,5 hp vardera alternativt söker man 30 hp-blocket NEKG11 Kursen utgörs av ett projektarbete (kandidatuppsats) på grundnivå i ämnet företagsekonomi fördjupning finansiering, 75-90 högskolepoäng (HP). Kursen kan läsas inom civilekonomprogrammet, Ekonomie kandidatprogrammet samt som fristående kurs. Kursen ges på svenska/engelska. Undervisningsspråk: Engelska och Svenska Kursens må Kursen är behörighetsgivande för vidare högskolestudier. Den här nyttan har jag Kursen ger dig grundläggande kunskaper inom företagsekonomi i allmänhet och praktiska färdigheter inom affärsredovisning i synnerhet. Kunskaperna som du förvärvar i denna kurs har du nytta av i dina fortsatta studier inom ekonomistyrning

Fristående kurser erbjuds på både grund- och avancerad nivå och kan leda till kandidatexamen. En kandidatexamen i psykologi ger behörighet att läsa psykologi på avancerad nivå till en master- eller magisterexamen Masterprogram är tvååriga och passar dig som redan har eller snart kommer att få en kandidatexamen i ett matematiskt ämne. Våra masterprogram; Kursutbud. Här hittar du vilka kurser som ges under de närmaste terminerna: Kurser på grund- och avancerad nivå; Fristående kurser RÄSK02, Rättssociologi: Examensarbete för kandidatexamen, 30 högskolepoäng. Delkurs 1 - Samhällsvetenskapliga teorier och metoder, 15 hp.. Delkursen syftar till att ge en god inblick i aktuella nationella och internationella rätts- och samhällsvetenskapliga teorier och metoder Man kan också skapa en egen kandidatexamen genom att läsa så kallade fristående kurser som sammanlagt blir 180 hp. För att få ut en kandidatexamen via fristående kurser i till exempel historia så behöver man läsa hälften av poängen i endast historia, det vill säga 90 hp historia

Kandidatexamen. En kandidatexamen i Medie- och kommunikationsvetenskap innehåller 90 hp i huvudämnet. Du läser då på varandra byggande kurser (grund-, fortsättning- och fördjupningskurs). Den måste alltid innehålla ett examenarbete om 15 hp. Du kombinerar sedan med ytterligare 90 hp i andra valfria kurser till totalt 180 hp Fråga högskolan om tex kursplan för ekonomikurserna i denna utbildning och de fristående kurserna i företagsekonomi och jämför dem. Då kan man se ev saker som skiljer dem åt... Filosofie kandidatexamen är en akademisk titel på examen, som ges inom områden som tidigare var inom den filosofiska fakulteten, dvs tex samhällsvetenskapliga ämnen (som ekonomi är) Juris kandidatexamen (Stockholms universitet) Enstaka fristående kurser (Stockholms universitet, Växjö universitet): arbetsrätt och personaladministration (10 p) bildens betydelse, digital bild (20 p) ekonomisk brottslighet (5 p) företagsekonomi (20p) international and human rights law (10 p) marknadsrätt (10 p

Kandidatexamen uppnås efter avslutade kurser om sammanlagt 180 högskolepoäng Examensbeskrivningens krav gäller oavsett om studierna bedrivs inom ett program eller genom fristående kurser. Begränsningar. För många kurser gäller särskilda begränsningar i rätten att ta med kursen i examen Kursen kan ingå i ett flertal utbildningsprogram eller läsas som fristående kurs. Kursen vänder sig till studerande, Kursen ingår i kandidatexamen med inriktning på handelsrätt. Kursen gavs första gången HT 2019. Den ersätter delvis kursen HARH01 Affärsjuridisk kandidatkurs med examensarbete Institutionen erbjuder fristående kurser inom huvudområdet vårdvetenskap, inklusive examensarbete på kandidat- och magisternivå. Kandidatexamen. För dig som har en äldre sjuksköterskeexamen där kandidatuppsats inte ingick, så kan du söka följande kurser om du önskar en kandidatexamen i vårdvetenskap

Program och kurser Lunds universite

Fristående kurser i specialpedagogik - som del i en kandidatexamen. Det finns två vägar att ta en kandidatexamen. Antingen söker du till ett kandidatprogram (Obs! Det finns inget program på grundnivå i specialpedagogik) eller så väljer du att läsa fristående kurser Grundutbildningen i ekonomisk historia erbjuder kurser både för den som vill bredda sig och för den som vill fördjupa sig. Första terminens studier i ämnet (kurser på nivån 1-30 högskolepoäng) ger breda kunskaper som underlättar förståelsen av många andra ämnen, t ex nationalekonomi, sociologi, statsvetenskap

Företagsekonomi - Stockholms universite

Syftet med att läsa fristående kurser i sociologi kan vara allt från att få en inblick i vad sociologiämnet har att tillföra, till att läsa för att sätta samman en examen med sociologi som huvudområde. Sociologi I ger en god samhällsvetenskaplig allmänbildning och kursen är lämplig för breddningsstudier inom de flesta områden Företagsekonomi. Geografi. Handikappvetenskap. Historia. Idrott och hälsa. Konst, kultur och media - Birgitta Lönning - Jonas Johansson. Ledarskap. Ledning och strategiskt personalarbete. Information om kandidatexamen för fristående kurser inom ekonomi och statsvetenskap. Det finns två vägar för att få en kandidatexamen. Antingen söker du till ett av våra kandidatprogram eller så väljer du att läsa fristående kurser. Bestämmelserna för examen är samma för studenter som läser fristående kurser och för studenter som väljer att gå ett utbildningsprogram Du kan också läsa statistik som fristående kurs. Statistik kan utgöra huvudämne i såväl Filosofie kandidatexamen som Ekonomie kandidatexamen (samt t.o.m. 2015 dito magisterexamina). Institutionen ger kurser på alla nivåer från grundkurser till masternivå - se vänsterkolumnen Jag ska läsa företagsekonomi A bla. nu på universitetet. Det kan däremot ställa till lite problem med CSN. Du bör läsa en annan kurs då övriga klassen läser FEK A, en kurs som du alltså inte har med i din examen. Prata för säkerhets skull med din studievägledare. 2011-08-27 10:54

Fristående kurser vid Ekonomihögskolan i Lund

Kursen utgörs av ett projektarbete (kandidatuppsats) på grundnivå i ämnet företagsekonomi fördjupning redovisning, 75-90 högskolepoäng (HP). Kursen kan läsas inom Ekonomie kandidat­programmet, Civilekonom­programmet samt som fristående kurs. Undervisningsspråk: Svenska Kursens mål Kunskap och förståels Genom fristående kurser: Om du väljer fristående kurser kan du bygga din egen unika utbildning. Men det kräver planering och eftertanke, och du måste ansöka och bli antagen varje ny termin. Så här kan du bygga upp Filosofie kandidatexamen i historia (180 hp, 3 år)

Skola&Jobb Kandidatexamen via fristående kurser. Posta ny tråd Trådstartare Saraoliv; Startdatum 9 Jul 201 Fristående kurser för eftergymnasiala studier. Här hittar du fristående kurser vid högskolor och universitet. En fristående kurs är en kurs som läses utanför program. Det är även möjligt att läsa fristående kurser och på så sätt bygga ihop sin egen examen Det är iaf vad jag har läst, att det måste vara fristående kurser som ingår i ens kandidatexamen och inte kurser tillhörandes ett program. Hmm. Ska se om jag kan hitta det igen! Åh, det låter kul Du som vill ta en kandidatexamen i matematik eller matematisk statistik måste göra ett examensarbete enligt någon av kursplanerna nedan. Kursupplägget är detsamma för alla kategorier men förkunskaper, ämnesinnehåll och målsättning varierar. Läs aktuell kursplan - i god tid - så du vet vilka förkuns

Hur du tar en kandidatexamen med fristående kurser - Piraj

Fristående kurser inom fysik. Förutom våra utbildningsprogram har vi också ett stort utbud av kurser. De flesta av kurserna i kandidat- och masterprogrammen går att läsa fristående, men notera att dessa oftast kräver tidigare studier i fysik och matematik Vad din kandidatexamen heter, huruvida du har pluggat inom ett program eller har fått ihop din examen genom fristående kurser har alltså ingen betydelse för din framtida arbetskarriär. Det enda som skiljer examensbenämningarna nedan är att Politices kandidatprogram är examenskategori för Statsvetenskap i kombination med Nationalekonomi Tillgodoräknande av kurser. Generell policy. Vi tillgodoräknar inte hela avslutade kurser till Ekonomie kandidatprogrammet. När du ansöker om din examen så anger du att du vill ha med de kurserna i din ansökan. Har du frågor kring detta är du välkommen att kontakta programkoordinator för Ekonomie kandidatprogrammet Allt du behöver veta om att studera maskinteknik vid Högskolan på Åland. Antagning sker på våren. Utbildningen, som är 240 studie/högskolepoäng, är på svenska och leder till en kandidatexamen som ingenjör i maskinteknik. I utbildningen ingår kurser inom teknisk ritning, hydraulik, förbränningsmotorer, säkerhetsteknik . Detta är aktiviteter som inte förekommer om du väljer att läsa fristående kurser. Programmet skiljer sig även från fristående kurser i den meningen att studenterna får en tydligare identitet och gruppsamvaro som i sin tur underlättar studierna. Man kan vidare enbart erhålla en kandidatexamen i Kriminologi om man går programmet

Om du väljer att läsa företags­ ekonomi som fristående kurs behandlas alla delämnen inom kurserna ­Företagsekonomi 1 och 2. Därefter kan du välja att inrikta dig på ett av ämnets områden

 • Svart dunväst dam mango.
 • Få pengar gratis.
 • Namn på kik.
 • Vad är spökboll.
 • Best burns.
 • Fänkålssoppa med vitt vin.
 • Kattutställning 2017 stockholm.
 • Gratis spil download.
 • Åldersgräns alkohol torrevieja.
 • Billigaste mc försäkringen.
 • Friseur teilzeit gehalt nrw.
 • 50 cent familie.
 • Hur många procent går gymnasiet.
 • Solitaire brädspel spelregler.
 • Https www watchcartoononline io rick and morty.
 • Payback login.
 • Sotschi wetter jahr.
 • Freunde mit gewissen vorzügen film.
 • Top gear mercedes g 6x6.
 • U uninstall.
 • Bränsleförbrukning xc60 d4.
 • Partnersuche zürich.
 • Konstapel.
 • Avsluta konto swedbank.
 • Sjuk av råttspillning.
 • Hyra balklänning falun.
 • Städer vid oka.
 • It 1990 trailer.
 • Hypomani test.
 • Hay day alle feldfrüchte.
 • Ab inbev career.
 • Mindfulness meditation.
 • Går isbjørn i dvale.
 • Nationalist english.
 • Retro datorer säljes.
 • Föräldrapenning i norge som svensk.
 • Km hookah.
 • Www bvg de ausbildung.
 • Ss marieholm.
 • Mtv sää.
 • Hur många procent går gymnasiet.