Home

Bfnar 2022:1

Ideella föreningar och registrerade trossamfund Rättslig

 1. dre företag (K2). Årsredovisning enligt K
 2. dre företag (1<2). Tillgångar och skulder värderas till anskaffningsvärden om inget annat anges. Avskrivning på anläggningstillgångar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärdet och beräknad nyttjandeperiod Avskrivning materiella anläggningstillgångar Byggnade
 3. (bfnar 2016:1) Enkelt uttryckt betyder detta att om jag har jobbat 16 timmar som konsult mellan den 24e december och den 31e december så måste jag ta upp även dessa timmar som en intäkt år 2016 även om jag inte än har skickat en faktura
 4. dre ekonomiska föreningar. Fordringar, skulder och avsättningar Fordringar har varderats till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas bli reglerade
 5. BFNAR 2016:1, 2016:2. Nyheter. 2020-11-10 Skärpta allmänna råd i Kalmar län. 2020-11-10 Ytterligare krisåtgärder för företag. 2020-10-26 Så maxar du utdelningen enligt 3:12-reglerna. 2020-09-21 Omställningsstödet förlängs tre månader. 2020-09-10 Regeringen föreslår miljardstöd till egenföretagare

Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR) KRED 2016:1 Redovisningsregler inom Svenska kyrka Allmänna råd - BFNAR 1999:1. konsoliderad version. Bokföringsnämndens allmänna råd om fusion av helägt aktiebolag; Konsoliderad version —senast ändrad genom BFNAR 2016:7. Inledning. 1. Dessa allmänna råd är tillämpliga när ett aktiebolag eller en ekonomisk förening (moderföretag) absorberar ett helägt aktiebolag Bokföringsnämnden (BFN) har infört två nya, kompletta regelverk för upprättande av årsredovisning i aktiebolag, nämligen K2 (BFNAR 2016:10) och K3 (BFNAR 2012:1). K3 är huvudregelverk för alla företag som upprättar årsredovisning med eller utan koncernredovisning vid tillämpning av årsredovisningslagen (ÅRL)

råd (BFNAR 2016: 1 0) om årsredovisning i mindre företag. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter fòr reparation och underhåll redovisas som kostnader. Byggnader och inventarier skrivs av systematisk råd (BFNAR 2016: 1 0) om årsredovisning i mindre fòretag. Anläggningstillgångar Tillämpade avskrivningstider: Byggnader Not 2 Mark Ingående anskaffningsvärden Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Taxeringsvärde mark 2018-12-31 240 000 240 000 2 466 000 2017-12-31 240 000 240 000 2 466 00 Kraven infördes den 17 juni 2016 genom dåvarande Revisorsnämndens föreskrifter (RNFS 2016:1) om ändring i Revisorsnämndens föreskrifter (RNFS 2001:2) om villkor för revisorers och registrerade revisionsbolags verksamhet. [2] Jfr Revisorsnämndens beslut dnr 2016-1171 råd (BFNAR 2016: 1 0) om årsredovisning i mindre företag (IQ). Avskrivningsprinciper Avskrivning enligt plan baseras på anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. 2017 4 883 162 338 597 232 245 941 552 6 395 556 Tillämpade avskrivningstider: Byggnader Standardförbättringar Inventarier Mark är inte föremål för avskrivning Linjä

Unik Fastighetsförmedlin

Källa: Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:1 och 2016:2. LR Nyhetsbrev oktober 2016 | Produktion: LR Revision & Redovisning Sverige AB | Ansvarig utgivare: Martin Johansson Sid 3 Nyhetsbrev Nr 3-2016 Värdepappershandel i aktiebolag En del aktiebolag handlar med värdepapper Skatteverket beslutar följande allmänna råd om den genomsnittliga statslåneräntan under år 2016. [1] Av 3 d § första stycket lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel framgår bl.a. att den genomsnittliga statslåneräntan under kalenderåret närmast före ingången av beskattningsåret ska användas vid beräkningen av skatteunderlaget i vissa fall

Bokföra upplupna intäkter - Visma Spcs Foru

LitteraturMagazinet - Sveriges nya litterära magasin är en redaktionell nättidskrift som hade premiär i januari 2012. Vi bevakar litteratur med författarintervjuer, recensioner, krönikor och debatt. Välkomna till Sveriges största litterära magasin BFNAR 2016:1, 2016:2. Kommentar: Möjligheten att skattemässigt använda alternativregeln på löpande räkning är oförändrad. English (US) Español; Français (France) 中文(简体 Söker du efter BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2) av Far Akademi? Du kan sluta leta. Våra experter i antikvariat hjälper dig eftersöka boken - utan extra kostnad - och den levereras direkt hem i brevlådan Årsredovisningen upprättas för första gången i enlighet med BFNAR 2016: 1 Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar, vilket kan innebära en bristande jämförbarhet mellan räkenskapsåret och det närmast föregående räkenskapsåret. Jämförelsetalen har inte räknats om då skillnaderna mellan jämförelsetalen är små eller inga Årsredovisning 2016 1 ÅRSREDOVISNING 2016: Redovisningsprinciper REDOVI SNINGSPRINCIPER OCH TILLÄGGSUPPLYSNINGAR NOT 1 Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen för 2016 har upprättats med tillämpning av årsredovisningslagen och årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med.

Årsredovisning 2016 1 NOTER 1. Redovisnings- och värderingsprinciper Re dovisnings- och värderingsprinciper From räkenskapsåret 2014 upprättas årsredovisning med tillämpning av Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till. Arsredovisningen ar upprattad i enlighet med iirsredovisningslagen och Bokfdringsnamndens all manna riid (BFNAR 2016:1 0) om iirsredovisning i mindre fdretag. Redovisning av intakter Arsavgifter och hyror aviseras i fdrskott men redovisas sa att endast den del som beloper pii rakenskapsaret redovisas som intakter ringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 eller 2016:1). Val av K-re-gelverk även för de mindre organisationerna är en nyhet för 2017. För de allra minsta organisationerna räcker det med att upprätta ett årsbokslut i enlighet med bokföringslagen. Även här är verksamhetsberättelsen ett bra komplement allmänna råd (BFNAR 2016: 1 0) om årsredovisning i mindre företag. Avskrivning Tillämpade avskrivningstider: Inventarier, verktyg och installationer Nyckeltalsdefinitioner Nettoomsättning 10 år Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Resultat efter finansiella poste ÅRSREDOVISNING 2016 1 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER VINJETT RED OVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER Redovisningsprinciper LFVs redovisning för affärsverket och koncernen följer Förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag (FÅB) och ESVs föreskrifter och allmänna råd samt kravet på god redovisningssed enligt Förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring

Redovisning av tjänste- och entreprenaduppdrag i K2

KRED 2016:1 Redovisningsregler inom Svenska kyrkan FAR

råd (BFNAR 2016: 1 0) om årsredovisning i mindre företag. Värderingsprinciper Materiella anläggningstillgångar Tillämpade avskrivningstider: Inventarier, verktyg och installationer Noter till resultaträkningen Antal år 2015 7,00 Not 2 Not 3 Handelsvaro Bilaga 2 BOKFÖRINGSNÄMNDEN Brunnsgatan 3 Tel. 08-408 98 970 www.bfn.se Box 7849 Fax: 08-21 97 88 103 99 STOCKHOLM Dnr 15-32 Konsekvensutredning - Årsredovisning i mindre företag (K2) Inledning Enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning ska en myndighe råd (BFNAR 2016: 1 0) om årsredovisning i mindre företag. Anläggningstillgångar Tillämpade avskrivningstider: Byggnader Markanläggningar Inventarier Not 2 Medelantalet anställda Medelantalet anställda 50 år 20 år 5 år 2018-01-01 -2018-12-31 2017-01-01 -2017-12-3 Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016: 1 0, Årsredovisning i mindre företag. Årsredovisningen ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar

RedR 1 Årsredovisning i aktiebolag FAR Onlin

anledning av BFNAR 2012:1. Övriga ändringar avser främst att man tagit bort krav för alla företag till att enbart större företag skall tillämpa ett flertal bestämmelser under kapitel 37. Vi har med anledning av förslaget till ändringar inga övriga synpunkter på föreslagna ändringar Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:1 0 Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar. Materiella anläggningstillgångar Tillämpade avskrivningstider Markanläggningar Nyckeltalsdefinitioner Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringa

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016: 1 0 org. nr 769602-7882 2017-01-01 -2017-12-31 138.712 2,780.716 2017-01-01 -2017-12-31 67.314 457.331 83.995 89.152 63.896 47.794 156.404 44.713 76.623 68.545 118.462 19.000 78.616 9.073 1.380.918 2017-01-01 -2017-12-31 30.000 15.438 6.060 17.511 6.310 14.145 89.46 (BFNAR 2016:1). Principerna har tillämpats från 1 januari 2014 men har ej medfört några väsentliga effekter. Underhåll/underhållsfond Underhåll utfört enligt underhållsplanen benämns som planerat underhåll. Reparationer avser löpande underhåll som ej finns med i underhållsplanen nämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1) Årsredovisning och koncernredovisning (K3). (RNFS 2016:1) om ändring i Revisorsnämndens föreskrifter (RNFS 2001:2) om villkor för revisorers och registrerade revisionsbolags verksamhet. 5 4. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med BFNAR 2016:10, Årsredovisning i mindre företag (K2). Förenklingsregeln gällande periodiseringar har tillämpats. Samma värderingsprinciper har använts som föregående år. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen (1995: 1554) och BFNAR 2016: 1 0 Årsredovisning i mindre företag. BF NAR (2016: 10) tillämpas i år fòr första gången vilket kan innebära en bristande jämförbarhet mellan åren. - Jämförelsetalen har inte räknats 0m. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor BOKFÖRINGSNÄMNDEN Brunnsgatan 3 Tel. 08-787 80 28 www.bfn.se Box 7849 Fax: 08-21 97 88 103 99 STOCKHOLM Dnr 15-32 REMISS 2016-05-23 Enligt sändlista Förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om årsredovisnin

Noter och kommentarer MKR Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänna upplysningar. Årsredovisningen upprättas med tillämpning av årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmäna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016: 1 0 Årsredovisning i mindre företag. Definition av nyckeltal Soliditet Eget kapital i förhållande till balansomslutningen. Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar

råd (BFNAR 2016: 1 0) om årsredovisning i mindre fòretag (IQ). Föreningens fond fir planenligt underhåll Reservering och ianspråktagande av yttre reparationsfonden ingår i styrelsens förslag till resultatdisposition och överfòring sker efter beslut, mellan balanserat resultat och yttre reparationsfond Anläggningstillgånga råd (BFNAR 2016: 1 0) om årsredovisning i mindre företag. (K 2) Anläggningstillgångar Titlämpade avskrivningstider: byggnader stambyten maskiner inventarier helt avskriven 2% 5% Nyckeltalsdefinitioner Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Resultat efter finansiella poste

Brf Prima Lux org.nr 769608-9205 Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter, två i förening. Styrelsen har under året hållit åtta (nio) protokollförda sammanträden general advice BFNAR 2016: 1 Annual report and consolidated accounts. The same accounting principles and calculation bases have been applied as in the latest annual report. The cash flow statement has been prepared in accordance with the indirect method. Note 2. Statement of changes in equity (SEK thousand råd (BFNAR 2016: 1 0) /K2/ om årsredovisning i mindre företag. Anläggningstillgångar Tillämpade avskrivningstider: Byggnader Markanläggningar, lekplats Inventarier Tak förråd Soprum Ventilation Tak 2004 Fönster 2011 Not 2 Nettoomsättning Årsavgifter bostäder Hyror bostäder Hyror lokaler Hyror garage och parkeringsplatse

Årsredovisningen upprättas för första gången i enlighet med BFNAR 2016: 1 Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar. Inkomstskatt En bostadsrättsförening, som skattemässigt är att betrakta som privatbostadsföretag, belastas vanligtvis inte med inkomstskatt. Beskattning sker med 22 % för verksamheter som inte kan hänföra Brf Sedelpressen i Tumba 769624-3703 Årsavgifter Årsavgiften för 2017 kommer att lämnas oförändrad. Medlemsinformation Föreningen hade vid årets utgång 79 medlemmar varav 4 från den externa styrelsen Bostadsrättsfòreningen Visby .Utsikten org.nr 769632-3471 Resultaträkning Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m. Nettoomsättning Summa rörclseinüiktcr. Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016: 1 0, årsredovisning i mindre företag. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar 9(12) Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016: 1 0, Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar (K2) Fordringar, skulder och avsättningar 6(9) Fordringar har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas bli reglerade

2016 1 304 -120 33 285 Årets resultat 249 322 -249 322 -291 536 -291 536 För definitioner av nyckeltal, se Not I Redovisningsprinciper. Förändring eget kapital Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016: 1 0, Årsredovisnin Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016: 1 0 Årsredovisning i mindreföretag (K2). Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016: 1 0 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2). Redovisningsprinciperna är ofðrändrade i jämförelse med föregående år. Intäkter Hyresintäkter som intjänats intäktsredovisas i den period uthyrningen avser råd (BFNAR 2016: 1 0) om årsredovisning i mindre företag. Anläggningstillgångar Tillämpade avskrivningstider: Markanläggningar Not 2 Övriga externa kostnader Tjänster Telia Driftskostnader anläggning Kostnader nyanslutningar Datakommunikation, programvaror Försäkringar Lantmäterikostnader Administrationskostnade råd (BFNAR 2016:10) Årsredovisning i mindreföretag {K2). Anläggningstillgångar Tillämpade avskrivningstider: Byggnader Inventarier 120 är 2016 1 15 078 639 492 2t8 279 63 634 305 323 341 806 24rc t4 928 73 902 5 100 6 670 18 151 118 751 2416 tt3 075 18 499 2 300 133 874 24rc-12-31 229 436 00A 229 436 000-6 5r2 95

Enligt BFNAR 2002: 10, Redovisning av gåvor i ideella föreningar och registrerade trossamfund, ska ej förbrukade 2016 1 461 22 1 422 762 260 400 1 422 2016 618 50 158 587 191 1604 2016 600 110 24 734 . Osby pastorat 252004-7867 2016 18 10 28 2015 17 26 Not 9 Not 1 Bolaget tillämpar BFNAR 2008:1 (K2) och har som policy att använda så enkel redovisning som möjligt. Bolagets ekonomiska information ser ut enligt följande: Ekonomisk information (mkr) 2015 2014 2013 Omsättning 105 60 20 Resultat före skatt 5 2 0 Summa tillgångar 22 18 9 Soliditet 18 % 15 % 22 % Medelantal anställda 95 65 30 Deluppgift. 2016 1 838 -182 21 082 59,6 2015 1 792 21 326 59,8 2014 1 823 53 21 611 58,9 . Bostadsrättsföreningen Valhalla org. nr 702002-4605 Förändring av eget kapital Balanserat resultat Enligt BFNAR 2009:1 redovisas föreningens Fond för yttre underhåll som bundet ege (BFNAR 2015:1) - de gäller retroaktivt från 2011. Kronofogden kommer därför uppdatera PM om Räkenskapsinformation i konkurs. Ekobrottsmyndigheten ska lämna underlag för det arbetet. 2(5) Rapport Datum 2016-10-17 Dnr 831 18908-16/121. allmänna råd (BFNAR 2008:1) om årsredovisning i mindre aktiebolag eller Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1) om årsredovisning och koncernredovisning. Rapporten ska även i övrigt upprättas i enlighet med 5/18/2016 1:19:42 PM.

api.husmanhagberg.s

Detta är en digital publikation som presenteras genom E-MAGIN kronor ut till resor och utbildningar under 2016. 1.2.2 Anslag till medel för omvårdnadsprojekt Medel för omvårdnad delades ut för första gången 2014 av Blodcancerfonden. Utdelningen till omvårdnadsprojekt är tänkt att utföras vartannat år, och gjordes så även under 2016 och BFNAR 2016: 1 0, Årsredovisning i mindre företag (IQ), och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 3 1 december 2017 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar

RIs disciplinbeslut dnr 2018-1284 FAR Onlin

 1. Arsredovisningen är upprättad i enlighet med rsredovisnings1agen och Bokforingsnämndens allmänna ràd (BFNAR 2016:10) om ârsredovisning I miridre fOretag. (K2) Materielta anlaggningstittgdngar Tillämpade avskrivningstider: Antal àr Byggnader och mark 120 Forbattringsutgifter pa annans fastighet 10 Noter till resultaträkninge
 2. BFNAR - Bokföringsnämndens allmänna råd GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - engelska för god redovisningssed IFRS - International Financial Reporting Standards IFRS for SMEs - IFRS for Small and Medium-Sized Entities 2016) 1.2. PROBLEMDISKUSSIO
 3. Bokforingsnamndens allmanna rad BFNAR 2016:10. Varderingsprinciperna som har anvants ar samma som foregaende ar. Tillgangar och skulder har varderats till anskaffningsvardet om inte annat anges. Aniaggningstillgangar Avskrivning pa forenings fastighet har skett med 1,5% av byggnaden

ämnet Re: Bokföra upplupna intäkter på tavlan Frågor om

Årsredovisning 2016 1 (12) Bostadsrättsföreningen Trasten 21 Styrelsen för Brf Trasten 21 (716422-0761), Stockholm, redovisar härmed verksamheten för januari till och med december 2016. Om förvaltningsberättelsen (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag Kvartalsrapport 1 2016 fre, maj 20, 2016 07:59 CET (För fullständig rapport, inklusive tabeller, se bifogad fil) Nettoomsättning uppgick till KSEK 2 86 general advice BFNAR 2016: 1 Annual report and consolidated accounts. The same accounting principles and calculation bases have been applied as in the latest annual report. The cash flow statement has been prepared in accordance with the indirect method. Note 2. Statement of changes in equity (SEK thousand Arsredovisningen ar upprättad enligt arsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Arsredovisning i mindre ekonomiska foreningar. Fastigheter Avskrivning pa foreningens byggnad har skett med 1,5% av fastghetens anskaffningsvarde a kr 57 083 089. Markvardet ar inte forernal for ayskrivningar. Not 1 Byggnader 2016-12-31 2015-12-3

} À ] v ] v P î ì í

 1. Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 (K 3) Föreningsstämma Ordinarie föreningsstämma för räkenskapsåret 2015 hölls den 13 april 2016. Ägarförhållanden, medlemmar Föreningen har vid årets slut 155 (160) medlemmar, varav 39 (44) samäger lägenhet. Härutöver är enligt stadgarn
 2. dre ekonomiska föreningar (K2). Fordringar, skulder och avsättningar 6(10) Fordringar har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas bli reglerade
 3. 2016 1 722 1 240 Insats/ upplåtelseavg. 25 425000 25425 000 2015 1 569 Yttre- 459 642 31 100 490 742 B alanserat -707 514 64 969 -642 545 Årets 96 069 -96 069 Årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR
 4. BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Redovis-ningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. Moderbolaget Nordstjernan Aktiebolag (Nordstjernan eller moder- 20161 2015 Maskiner och reservdelar 2 038 460.
 5. dre företag (K2) vid upprättandet av årsredovisningen. (RNFS 2016:1) om ändring i Revisorsnämndens föreskrifter (RNFS 2001:2) om villkor för revisorers och registrerad

råd (BFNAR 2016: 1 0) om årsredovisning i mindre företag. Anläggningstillgångar Tillämpade avskrivningstider: Byggnader Fastighetsförbättringar Bredband Not 2 Nettoomsättning Årsavgifter Hyror Iokaler P-plats och garage Övriga objekt Not 3 Driftskostnader Fastighetsskötsel Trädgårdsskötsel Städdag/Aktivitet Städkostnade 2016 1 786 -186 -417 17 614 1 635 27% 2015 1 784 400 18 428 2 243 2014 1 765 559 242 941 2 229 2013 1 757 559 204 18 548 2 223 Föreningen tillämpar årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 0<3). Belopp anges i kronor om inget annat anges allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3) vid upprättandet av sina finansiella rapporter. Delårsrapporterna upprättas enligt BFNAR 2007:1 Frivillig delårsrapportering. Utgifter för utveckling kostnadsförs löpande, såvida de inte uppfyller kriterierna för aktivering. Kriterierna är att det sk YTTRANDE AD 1057/2016 0771- 670 670 2016-07-13 1 (5) AD 1057/2016 1- 851 81 Sundsvall www.bolagsverke t.se Bokföringsnämnden Box 7849 103 99 Stockholm Remissvar över Förslag till nytt allmänt råd med tillhörand 2016 1 083 698 5 775 2 rum 3 rum 4 rum 5 rum Lägenheter bostadsrätt Garage Parkeringsplatser antal 29 26 73 34 . MEDLEM I HSB Föreningen tillämpar årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012: 1 (K3). Belopp anges i kronor om inget annat anges

Bokslutskommuniké 2016 1 januari - 31 december. 2 Intervacc Bokslutskommuniké 2016 Bokslutskommuniké Intervacc AB Org nr. 556238-1748 2016 i Rapporten är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Finansiell kalender Delårsrapport Q1 1 januari - 31. 2016 1 630 486 325 398 1 655 302 63 2015 1 577 283 74 530 1 345 647 60 . Värme och Kraftföreningen org. nr 802402-2264 Resultaträkning Belopp i kr Rörelseintäkter Nettoomsättning Medlemsintäkter Summa rörelseintäkter (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag

www.friskissvettis.s

Not 2 Nettoomsättning (ÅRL 5:6 samt BFNAR 2002:8) 2015 2014 Ny redovisningsprincip från 2010 9 Nettoomsättningen fördelar sig enligt följande: Idrottsverksamhetens intäkter 9 1,279,933 kr 1,487,309 kr Sponsring (konto 3105) 269,063 kr 140,578 kr Lotterier, bingo och försäljningsintäkter(kontogrupp 3103) 236,790 kr 181,377 k Fastställd av Styrelsen för MultiDocker Cargo Handling AB (publ) 2016 1 Inledning MultiDocker Cargo Handling AB (publ), (MultiDocker eller Bolaget), är ett publikt aktiebolag som allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) 2.4.1 BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag, K2 redovisningsregelverken K2 och K3 samt vilka nya regler som tillkommit i slutet av år 2016. 1.3 Frågeställningar 1.Vad är det som påverkar valet mellan redovisningsregelverken K2 och K3 för mindre. 2016 1 470 5 04 261 14 878 2015 1 450 618 367 2014 1 469 790 507 14 887 Väsentliga händclser under året Årets underhåll Årets underhåll avser renovering av balkongräcken och byte av varmvattenberedare. Årsavgifter Årsavgifterna sänktes med 5 % den 1 oktober 2015, som en följd av införandet av enhetsmätning av vatten 2016 1,00 2016-12-31 150 000 150 000 -40 000 -30 000 -70 000 80 000 2016-12-31 27 159 10 931 38 090 -13 320 -7 600 -20 920 17 170 Antal år Antal år 2015 1,00 2015-12-31 150 000 150 000 -10 000 -30 000 -40 000 110 000 2015-12-31 27 159 27 159 -7 888 -5 432 -13 320 13 839 Not 3 Not 4 Koncessioner, patent, licenser, varumärke

RIs disciplinbeslut dnr 2018-1285 FAR Onlin

 1. årsredovisning för 2016. 1(10) Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Alla belopp redovisas om inte annat anges, i Kkr. Information om Verksamheten A+ Science AB bedriver konsultverksamhet inom kliniska prövningar. Styrelsens säte är i Stockholm
 2. Belopp i tkr Noter 2017 2016 2017 2016 1 Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster 35 745 27 273 21 814 14 854 Avskrivningar 18 965 20 895 4 693 4 311 Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3)
 3. 2016 1 786 -186 -417 17 614 1 635 27% 2015 1 784 400 141 18428 2 243 28% 2014 1 765 559 242 18 941 2 229 27% 2013 1 757 559 204 18 548 2 223 26% Soliditet (Eget kapital/balansomslutningen) allmänna råd BFNAR 2012: I . Årsredovisning och koncernredovisning (K3)
 4. BrfRosengatan Org nr769607-7960 Årsredovisning förräkenskapsåret2017 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll förvaltnings berättels
 5. Ägarförteckning per den 27 april 2016 1 Ägs till 100 procent av styrelseledamot och CSO Thomas Jonassen. 2 Ägs till 50 procent av VD Jeppe Øvlesen. 3 Ägs till 100 procent av styrelseordförande Torbjørn Bjerke. 4 Ägs till 100 procent av CFO Henrik Stage. Namn Antal aktier Andel av röster och kapital TJ Biotech Holding AB1 2 146 285 29,7

SKV A 2017:1 Den genomsnittliga statslåneräntan under år

• Balanslikviditet 1,8 (2016: 1,9) • Personalkostnadernas andel av kostnader 51 % (2016: 50 %) Nio klubbar redovisade överskott och sju klubbar redovisade underskott år 2017. AIK redovisade det största överskottet år 2017 med + 45,6 mkr allmänna råd BFNAR 2009:1 Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar framgår att en årsredovisning ska skrivas under av dem som är styrelseledamöter när årsredovisningen avges. Hon drog därför slutsatsen att en ofullständig styrelse inte hindrar att en årsredovisning avges. I det aktuella fallet hade årsredovisninge

BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning K3 - ny

BFNAR 20034 som egen post under bundet eget kapital. Reservering resp. ianspråk- 2016 -1 824 000 -20 355 -1 844 355 . Bostadsrättsföreningen Porten org nr 712800-0226 Not 7 Byggnader och mark Bvqqnader Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets bÖrjan Avyttringar och utrangeringa ningar upprättades med tillämpning av Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredo-visning i mindre företag (K2). Beslut: Revisorsinspektionen ger auktoriserade revisorn A-son en varning förenad med en sanktionsavgift på 40 000 kr

 • Mercedes benz made in.
 • Hannasbageri pecannötpaj.
 • Slottsträdgården malmö.
 • Time warner ir.
 • Asperger träffar.
 • My heritage kit.
 • Fritidsaktiviteter barn göteborg.
 • Efterrätt som passar till limoncello.
 • Rhodesian ridgeback wachstumstabelle.
 • Tv2 app til smart tv.
 • Världens högsta mast.
 • Giltiga euromynt.
 • Kickboxning jönköping.
 • Är borax giftigt.
 • Kindergarten ausbildung basel.
 • Kind.
 • Json format date.
 • Vandrarhem västervik.
 • Öppna förskolan kungsladugård.
 • Rinkeby lägenheter till salu.
 • Byta kamkedja.
 • Kung fu panda 3 netflix.
 • Bauer unser download.
 • Epiphone b serial number.
 • Kan man öka sin lungvolym.
 • Coronella austriaca.
 • Montessori förskola göteborg.
 • Att bli gammal.
 • Dreamscape game.
 • Referencing tables apa.
 • Borderlands 2 jack's grandmother.
 • Göra mumma.
 • Brottsofferjouren jobb.
 • Byt in din gamla mobil halebop.
 • Flybussen oslo pris.
 • Ls17 geld ohne cheat.
 • I get these goosebumps every time.
 • Muskelryckningar i armen.
 • Contura 150.
 • Tikkurila kontakt.
 • Bosch ugn.