Home

Miljömål 2022

Miljömål - november 2017 ALTEA A

 1. Miljömål - november 2017 30 november, 2017. Nedan finner Ni ett urval av de miljömål som avgjordes under november 2017. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik. M 1425-1
 2. st 25 st gröna hyresavtal, att vårt CO2-utsläpp inte skulle överstiga 1,5 kg/m 2 LOA, att fyra fastigheter skulle miljöcertifieras och sänka energianvändningen med 2 procent.. Totalt tecknade vi 37 gröna hyresavtal med våra.
 3. Miljömål - maj 2017 31 maj, 2017. Nedan finner Ni ett urval av de miljömål som avgjordes under maj 2017. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik. M 6128-16 Skadestånd enligt 32 kap. miljöbalken. En kommun har genomfört gatuarbeten som gett upphov till vibrationer
 4. Uppföljning av Göteborgs lokala miljömål 2017 3 (239) R 2018:09 Göteborgs Stad, miljöförvaltningen 2018-05-15 . 1 Förord . När vi i Sverige beslutade om att anta nationella miljömål så gjorde vi det med ambitionen att förutsättningarna för att lösa miljöproblemen ska nås inom en generation
 5. Miljömål 2017-2020 1(7) Enhet: Datum: Dnr: Fastighetsenheten 2017-12-13 LTU-4162-2017 Handläggare: Elin Bergström Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå 0920-49 10 00 www.ltu.se . Miljömål för Luleå tekniska universitet 2017-2020 . Luleå tekniska universitet har ett miljöledningssystem för sin verksamhet i enlighet med För
 6. Resultat miljömål 2017 Minska CO 2-utsläpp. Mål: Öka produktionen av förnybar el med 1 TWh från 2009 till 2020. Resultat: Tillförd elproduktionskapacitet 2009-2016 1 TWh. Mål: Fossilfri värme 2026. Fr o m 2020 ingen fossil olja vid förbränning Fr o m 2022.
 7. Miljömål 2017/2018. Miljömålen är upprättade med vår miljöpolicy och våra betydande miljöaspekter som grund. Miljömålen ska hjälpa oss att ständigt förbättra oss vad gäller vår miljöpåverkan och till att kunna följa vår förbättring. Vi arbetar för närvarande med två miljömål

Miljömål Platze

2017-2022 BAKGRUND Sveriges 16 miljömål beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. Dessa mål samt det regionala programmet Skånska åtgärder för miljömålen och kommunens miljömålsprogram 2010- 2015 har legat till grund för framtagandet av åtgärdsprogram för Svalövs miljömål 2017-2022 Sverigesmiljömål.se har som syfte att inspirera besökarna att jobba med ett strukturerat miljöarbete. Webbplatsen riktar sig främst till företag och kommuner och bakom innehållet står åtta av Sveriges miljömålsmyndigheter och länsstyrelserna Regeringen har inrättat Miljömålsrådet som en plattform för fler åtgärder och ett intensifierat arbete på alla nivåer i samhället för att nå Sveriges miljömål. Miljömålsrådet presenterar den 1 mars varje år åtgärder som myndigheterna åtar sig att genomföra för att öka takten i arbetet med att nå miljömålen

Miljömålen - Årlig uppföljning av Sveriges nationella miljömål 2017 3 Förord I årets uppföljning av miljömålen presenterar vi hur miljön mår och hur miljö­ arbetet går. En stor del av möjligheterna att nå miljömålen hänger på insatser från kommuner och näringsliv. Den här rapporten har dock fokus på statlig Luftkvaliteten förbättras, försurningen minskar och till år 2020 kommer miljökvalitetsmålen Säker strålmiljö och Skyddande ozonskikt att nås eller vara nära att nås. Men mycket återstår att göra för att nå alla miljömål, visar 2017 års årliga uppföljning av Sveriges miljömål.2 av 16 miljökvalitetsmål kommer att nås eller vara nära att nås till år 2020. 9 av 24. Fokus miljömål 2017 Sveriges miljömål är inriktade på att till nästa generation kunna lämna över ett samhälle där de flesta av de stora miljöproblemen är lösta. Det finns stora förväntningar på kommunerna i arbetet.Samtidigt har inte kommunerna fått särskilda resurser för ändamålet Miljöprogrammet som antogs i kommunfullmäktige den 13 februari 2017 är kommunens fjärde sedan 1998. Utifrån nationella miljömål har mål och mått tagits fram för Huddinge. Allmänheten kunde lämna synpunkter till och med den 13 maj 2016. Miljöprogram 2017-2021. Kortversion av miljöprogrammet för allmänhete

Miljömål - maj 2017 ALTEA A

Miljöarbetet inom Region Stockholm styrs främst genom det miljöprogram som gäller för åren 2017-2021. Miljöprogrammet ska bidra till att uppnå nationella och internationella mål samt en hållbar utveckling. Det innehåller 15 mål och 24 indikatorer, därtill finns riktlinjer och grundläggande krav för miljöarbetet Miljömål 2016-2017 Uppsala universitet ska i större utsträckning ta miljöhänsyn vid inköp och avrop jämfört med 2015 års inköp.5 5 Uppföljning av hur många produkter och tjänster som köpts med miljöhänsyn kan inte göras förrän sådan uppföljning är på plats, antingen via inköpssystemet eller på annat sätt Miljömål 2017-2021 Detta miljöprogram innehåller miljömål för åren 2017-2021. Energi & byggnader. Kemikalier & läkemedel Möten & transporter. Produktval & avfall Klimat-effektiva Hälso-främjande & giftfria. Resurs-effektiva. Fyra strategiska målområden med tillhörande miljömål, där

2017:966 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018. 2. Genom förordningen upphävs förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar. 3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande fö Miljöplan 2017-2020 Västra Götalandsregionens miljöpåverkan och resursanvändning är betydande. Målen i vår miljöplan 2017-2020 gäller för alla våra egna verksamheter. Miljöplanen är ett viktigt dokument för alla som arbetar inom Västra Götalandsregionen. Miljö, hälsa och ekonomi hänger ihop Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. Lär dig mer om målen och se hur du kan bidra Några av våra miljömål 2017. Under 2017 registrerades 77 % av våra ärenden utan föreläggande jämfört med 77 % 2016. Mål: 80 % av våra ärenden ska registreras utan föreläggande. Under 2017 uppgick andelen elektroniskt ingivna ärenden till 61 % i de fall där det var möjligt att lämna in elektroniskt

I februari 2017 fanns ett första utkast framme, som skickades för avstämning till förvaltningar och bolag och därefter färdigställdes förslaget. Bakgrund Landstingets sjunde miljöprogram gäller 2017-2021 oc innehålleh r miljömål för hälso- och sjukvården, kollektivtrafiken och andra transporte Miljömålen - med sikte på framtiden, Skr. 2017/18:265 (pdf 776 kB) Beslut har tagits om nya etappmål och ny precisering för miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan. Regeringen har utvecklat styrningen av myndigheter främst för att arbetet tydligare ska bidra till at Miljömål 2016-2018 Svenska kyrkans nationella nivå arbetar med kyrkans miljöledningssystem På 2017 års kyrkomöte visades klimatmenyer på borden för att informera om hur maten vi väljer kan göra stor skillnad. Fokus 2018 Fortsatt information till anställda och konferensarrangörer Här hittar du en del av Länsstyrelsens information på andra språk. Other languages Teckenspråk. Translate Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

År 2017-2021 genomför landstinget åtgärder som minskar utsläppen av växthusgaser, bland annat genom att öka användningen av förnybar energi, effektivisera energianvändningen, minska utsläppen av lustgas och anestesigaser samt begränsa klimatpåverkan från bygg- och anläggningsprojekt Hälsans miljömål 2016-2021. Vattnets miljömål 2017-2021. Grön handlingsplan 2018-2022. Minskad klimatpåverkan. Nytt program är under framtagande, beräknas börja gälla i juli 2021. Anpassning till ett förändrat klimat. Nytt program är under framtagande, beräknas börja gälla i juli 2021 Övergripande miljömål 1. Fossilbränslefri, klimatneutral och klimatanpassad verksamhet 2. Hälsosam miljö 3. Hållbar resursanvändning 4. Stark miljöprofil Foto: Christiaan Dirksen 6 Miljöprogram för Region Skåne satsning på framtiden 2017-202 Miljömål MHE 2017 Bilaga 2 Miljömål för miljö- och hälsoskyddsnämnden 2017 Målområde Miljömål MHN Utfall 2016 Budget 2017 Prognos 2017 Kommentar Klimat och luft: Indikator (God luftkvalitet genom information och tillsyn) Gnomförs Genomfört Skadliga ämnen och rena kretslopp Indikator (Förorenade områden som har utretts och där, vi I 2017 års undersökning uppgår andelen småföretag som arbetar med att sätta upp miljömål för den egna verksamheten till 25 procent. Det är en uppgång på 7 procentenheter jämfört med föregående undersökning år 2014

Shutterstock. 30 maj 2017 Ny webbplats om Sveriges miljömål. Nu lanseras en ny nationell webbplats för svenskt miljöarbete. Den nya webbplatsen ska samla och beskriva det åtgärdsinriktade miljöarbetet och öka takten i arbetet med att nå de nationella miljömålen Nedan listas miljömål och etappmål med anknytning till energiområdet: God bebyggd miljö Miljökvalitetsmålets precisering Hushållning med energi och naturresurser fastställer att Användningen av energi, mark, vatten och andra naturresurser sker 2017... • • •. . --... 20 februari 2017 KL 15:40. Nacka Nackas miljömål följs upp varje år och presenteras i kommunens årsredovisning. Miljöbarometern kommer att uppdateras oftare. För de indikatorer där det ännu saknas uppgifter eller trender kommer informationen att kompletteras så snart det blir möjligt Bestämmelser om delegationen finns i förordningen (2017:872) om vattendelegationer. 16 § Inom länsstyrelserna i Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län ska det finnas en delegation för rennäringsfrågor, som är ett särskilt beslutsorgan. Bestämmelser om delegationen finns i förordningen (2017:871) om rennäringsdelegationer

Enheternas detaljerade miljömål och handlingsplaner inklusive inrapportering 2(13) Högskoleövergripande hållbarhetsmål 2017-2020 Högskolan i Gävle ska utveckla och sprida kunskapen samt öka medvetenheten om en hållbar livsmiljö för människan utifrån ett ekologiskt, ekonomiskt samt socialt perspektiv. Detta ska ske genom 1. Våra miljömål. Det är viktigt för oss att minska vår miljöpåverkan. Det vill vi göra genom att tydliggöra fokusområden och genomföra insatser inom kommunens verksamheter men också genom att stödja och inspirera invånare, företag och föreningar att driva ett aktivt miljöarbete Stadens miljömål och miljöarbete. Miljöprogram 2020-2023 Antagen av kommunfullmäktige i februari 2017. Åtgärdsprogram för buller 2019 - 2023. I åtgärdsprogrammet presenteras olika förslag och förhållningsätt för att begränsa trafikbullret i Stockholm

Alla miljömål måste nås 2017-04-10 2017-04-10 / jensholm Naturvårdsverkets årliga uppföljning av miljökvalitetsmålen visar att Sverige endast kommer att uppnå 2 av de uppsatta 16 miljökvalitetsmålen till 2020 med nuvarande beslut och styrmedel Klimat-och miljömål Nynäshamns kommun 2017-2020 - Med sikte mot 2045 är kommunens dokument för att uppnå ett ekologiskt hållbart Nynäshamn till 2020 och styra riktningen mot ett Nynäshamn med netto-noll-utsläpp1 av växthusgaser år 2045. Detta dokument är en revidering a

Resultat miljömål 2017 - Jämtkraft energibola

Ny webbplats om Sveriges miljömål. Nu lanseras en ny nationell webbplats för svenskt miljöarbete. Den nya webbplatsen ska samla och beskriva det åtgärdsinriktade miljöarbetet och öka takten i arbetet med att nå de nationella miljömålen. 30 maj 2017 Grundvattennivåer i ma Miljömål för miljö- och hälsoskyddsnämnden 2017 Målområde Miljömål MHN Utfall 2016 Budget 2017 Utfall 2017 Klimat och luft: Indikator (God luftkvalitet genom information och tillsyn) Genomförs Genomfört Skadliga ämnen och rena kretslopp Indikator (Förorenade områden som har utretts och där, vid behov, p Miljömål och handlingsplan 2017 Miljömål och handlingsplan 2017, Akademiska sjukhuset, Handläggare: Therese Olsen, Godkänd av: Per Elowsson, Dokumentnr.: AS 5.2, Version 2, Gäller fr.o.m 2017-02-14 Mål nr Mål Aktivitet Ansvarig Rapport till Rapport Mätetal Utgångsv ärde 2016 Finansiering Miljönytta och hälsoeffek

Sedan 2017 kopplas uppföljningen till berörda mål och . 6 delmål i Agenda 2030. År 2010 tillsatte regeringen Miljömålsberedningen, vars arbete ska pågå till 2020 och som har i uppdrag att lämna förslag till hur Sve-riges miljömål ska uppnås. På regeringens uppdrag har Statistiska centralbyrån (SCB), i samarbete med et Åtgärdsprogram Vattnets miljömål 2017-2021 Miljö, energi och klimat Åtgärdsprogrammet Vattnets miljömål har tagits fram av Länsstyrelsen i Jönköpings län och ska ses som ett komplement till Vattenförvaltningens åtgärdsprogram Miljömål i transportplaneringen 3 Förord Rapporten presenterar resultaten av forskningsprojektet Stafetten - från nationella klimat- och miljömål till lokal infrastrukturplanering. Det är ett av sex projekt inom utlysningen från år 2017 med rubriken Hållbar och effek-tiv transport i samhället Vem får överklaga i miljömål? Förra veckan meddelade Högsta domstolen två beslut som får stor betydelse i miljömål. Besluten (se JPMiljonet 2004-10-22) rörde det s.k. sakägarbegreppet, eller mera precist; vem kan överklaga beslut och domar som meddelas enligt miljöbalken? Jan Darpö, docent Miljömål har satts upp för de områden som har en stor miljöpåverkan. Flera av målen, som avfall, energi och resor ska all personal på Triolab arbeta efter för att uppnå. Vissa mål riktar sig främst till en grupp. 2/22/2017 12:51:59 PM.

miljömål 2013-2017. Miljöförvaltningen ansvarar enligt Kommunfullmäktiges beslut för att sammanställa kommunkoncernens miljöarbete. Rapport sammanfattad av Miljöförvaltningen, februari 2018. För barnens bästa Borås Stad arbetar kontinuerligt med att förbättra livsmiljön för barn oc 2018:9 Uppföljning av Göteborgs lokala miljömål 2017. 2018:10 Luftkvaliteten i Göteborgsområdet Årsrapport 2017. 2018:11 Styrning och ledning inom den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling - nulägesbeskrivning, omvärldsanalys och utvecklingsförslag Miljöhandlingsplan 2017-2019 6 (18) Miljömål 1. Hållbar energianvändning Utvinning av energi och energianvändning är en av orsakerna till flera stora miljöproblem. All energiutvinning kräver resurser varför vi alltid måste prioritera arbetet för ett energieffektivt oc Vattnets miljömål 2017-2021 Detta åtgärdsprogram löper över åren 2017-2021 och omfattar miljömålen Bara naturlig försurning, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag samt Grundvatten av god kvalitet. Programmet syftar till att miljömålen ska nås i Jönköpings län Karolina Kjellberg Karolina Kjellberg 2017-06-28 2017-06-28 1(31) Utskrift via lagbevakningstjänsten Notisum Rättsnätet, www.notisum.se. Allmän miljölagstiftning Dokumentnamn och Uppsala läns regionala miljömål utgår från de 16 nationella miljökvalitetsmålen. Länets miljömål berör alla som bor och/eller bedriver verksamhet i.

Miljömål 2017/2018 - Skogssällskapet

Sveriges miljömål

 1. ska med 20 procent och helårsanställd till och med år 2020
 2. VHC:s miljömål: Status: Minska koldioxidutsläpp från inrikes flygresor med 10% per helårsanställd senast 2020 med 2017 som basår 2017. Uppföljning: Minskning med XX sedan 2017. Minska andelen osorterat och brännbart avfall och öka andelen sorterat avfall i relation till den totala mängden avfall inom VHC
 3. Uppföljning av IKEs handlingsplan för miljömål 2016-2018 . Under 2017 har IKE huvudsakligen fortsatt att arbeta med laboratoriesäkerhet i form av kemikaliehantering, d.v.s. riskbedömning, förvaring och avfallshantering, något som även är upptaget i Arbetsmiljöplanen. Destruktion av miljö- och hälsofarliga kemikalier som ej längr
 4. Åtgärdsprogrammet är ett deldokument till Miljömål för Kristianstads kommun 2016‐2020. Åtgärderna i detta dokument är förslag på åtgärder som bidrar till att Kristianstads kommuns lokala miljömål uppnås. Tidplan: Inventering 2015‐2016, reservatbildning 2017‐2018.
 5. | Sammanställning av halländska kommuners miljömål 4 Hur kommunerna jobbat med miljömål och vilken grad av styrning de har av detta har varierat. Därför blir det ganska olika typer av svar i de olika kommunerna. Ett par av kommunerna befinner sig i en mellanperiod där man antingen ska ta fram nya planer, för att gamla upphör
 6. Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag och Hav i balans samt levande kust och skärgård är de tre miljömål där vi ansvarar för uppföljning och utvärdering av miljötillstånd, trender, styrmedel och åtgärdsarbete. 2017-12-04 Dammar och flottleder i Västerbotten
 7. För att skapa våra miljömål har vi tagit reda på vilka miljöfrågor och miljökrav som vi berörs av. Vi har identifierat våra miljöaspekter och verksamhetens direkta och indirekta miljöpåverkan. Under första delen av 2017 har en ny miljöutredning genomförts som har kartlagt Riksantikvarieämbetets nuvarande miljöpåverkan och.

Miljömålsrådet - Sveriges miljömål

Årlig uppföljning av Sveriges miljömål 2017 - Lagpunkte

Förhållandet mellan cirkulär ekonomi och delningsekonomi

Fokus miljömål 2017 - Naturskyddsföreninge

 1. Under 2017 fokuserar Naturskyddsföreningen Uppsala län på att vara support till kretsarna i verksamhet som bidrar till att Uppsala län, och dess kommuner når miljömålen 2020 Naturskyddsföreningen Uppsala län 2017 Fokus miljömål Miljömålen är den gemensamma plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet. De 16 målen som.
 2. Sahlgrenska Universitetssjukhusets miljömål 2017-2020 siktar både mot Västra Götalandsregionens mål men även mot de nationella miljömålen som begränsad klimatpåverkan, frisk luft, levande sjöar och vattendrag och en giftfri miljö samt de globala hållbarhetsmålen. Transporte
 3. Miljömål och handlingsplan Verksamhet: Bygg och miljöförvaltningen Diplomnivå: Svensk miljöbas Ska vara färdigt: 2016-11-21 Förvaltningens betydande miljöaspekter: Energi, transporter, resor Uppdaterad senast: 2016-11-17 Bilaga 2 Dnr: Ten 2017/21
 4. Miljömål Arbetet med miljömålen utgår från Västra Götalands regionens miljömål som finns beskrivna i miljöplanen för 2017-2020. Syftet med arbetet är att det ska leda till bättre hälsa och en hållbar utveckling lokalt och i vår omvärld. Egna lokala miljömål finns också där vi ser att de stöder de regionala målen
 5. samlade arbete leda till att samtliga miljömål uppnås. Detta ansvar för miljömålen delar vi med 24 myndigheter och 21 länsstyrelser. 2. Uppföljningsansvar. vi ska i likhet med de andra myndigheterna med genomförandeansvar även följa upp och rapportera våra egna insatser till de åtta myndigheter som har ett utpekat ansvar att utvärder
 6. g our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, [2] [3] ofta refererad till.
 7. Sveriges riksdag har beslutat att kemikalier inte ska skada människor eller miljö. Därför har riksdagen beslutat om ett så kallat miljökvalitetsmål - Giftfri miljö - vilket är ett verktyg som visar vägen för de åtgärder som krävs för att kunna skydda hälsan, den biologiska mångfalden och våra livsmedelsresurser

Miljökvalitetsnorm skall inte förväxlas med Sveriges 16 nationella miljömål [2] vilka beskriver de samlade tillståndet normerna skall leda till. Miljökvalitetsmålen är mer långtgående än miljökvalitetsnormen GreenMatch ger ut pris till 40 inspiratörer för hållbar livsstil 2017 GreenMatch kan stolt presentera vinnarna i årets tävling 40 inspiratörer för hållbar livsstil 2017. Utmärkelsen ges ut för tredje året i rad och syftar till att uppmärksamma hemsidor och bloggar, både privatpersoner och företag, som aktivt jobbar för en mer hållbar tillvaro Miljömål och handlingsplan Verksamhet: Bygg och miljöförvaltningen Diplomnivå: Svensk miljöbas Ska vara färdigt: 2020-01-30, delar av uppdragen. Vissa av målen sträcker sig till 2021. I sin helhet 2024 Förvaltningens betydande miljöaspekter: Energi, transporter, resor Uppdaterad senast: 2019-12-04 Klimat Kommunens mål: 1 Inom ramen för projektet SAMS - Samhällsplanering med miljömål i Sverige - samverkade Boverket och Naturvårdsverket under åren 1998 - 2000 med sju svenska kommuner, fem länsstyrelser, Regionplane- och trafikkontoret i Stockholm, olika forskare samt ett par städer i Sydafrika

IMG_5843 - Göteborgs Anläggning & Trädgård

Miljöprogram 2017-2021 - Huddinge kommu

Helsingfors den 10 februari 2017. Lag om ändring av lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen. I enlighet med riksdagens beslut . ändras i lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen (1299/2004) 2 § 11 punkten samt 26 c, 26 d och 26 i §, sådana de lyder i lag 272/2011, samt. fogas till 2 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1833/2009 och 272/2011, nya 12 och 13. Malmö 29 mars 2017 21:00. Spara . Malmö klarar inget av sina miljömål fullt ut. Av nitton delmål för en miljömässigt hållbar utveckling klarar Malmö endast två inom utsatt tid Norra Skåne är lokaltidning med huvudkontor i Hässleholm. Det är en komplett nyhetstjänst som levererar lokala nyheter, sport samt kultur och nöje från Hässleholm, Osby, Östra Göinge, Kristianstad och övriga Skåne. NSK erbjuder senaste nytt, inrikes, utrikes och ekonomi och lokala annonser Nationella miljömål Forshaga och Munkfors kommuner strävar och jobbar efter de nationella miljökvalitetsmål som antagits av Sveriges riksdag. Miljömålen anger vilka kvaliteter miljön ska ha ett angivet målår, vilket för de allra flesta målen är år 2020

MILJÖSTRATEGI 2017-2025 7 Genomförande och uppföljning Skara kommuns miljöstrategi 2017-2025 I miljöstrategin presenteras Skara kommuns lokala miljömål samt kopplingen till natio-nella och regionala miljömål. Miljöstrategin består även av en bakgrund, beskrivning a Under 2017 inkom 10 klagomål riktade mot verksamheten, Sex rörde lukt, två rörde buller och två rörde spill på väg från lastbilstransporter. Antalet klagomål minskade från 2016 till 2017, från 14 till 10. Mål och framtidsvision Skoghalls Bruk arbetar med fleråriga miljömål Specifik elförbrukning skall minska med 1,5% per år Nacka kommun arbetar för att uppnå sex lokala miljömål. Kommunens egen organisation, företag och enskilda behöver samverka för att det ska lyckas. I mars 2016 antog kommunfullmäktige ett miljöprogram med indikatorer för målen. Här kan du följa miljömålsarbetet och se hur indikatorerna utvecklas Våra miljömål 2020 Dela. Bra råvaror Aktivitet: Välja bra råvaror som tar hänsyn till människors hälsa och till vår miljö Hållbarhetsmål 2020: Alla råvaror som används i våra produktioner ska kontinuerligt bedömas av tredje part Resultat 2017: 96% Aktivitet: Öka.

Miljö - Region Stockhol

 1. Anledningen är att regionens- eller kommunens miljömål främst är riktade mot den egna verksamheten och därmed inte inkluderat leverantörer av tjänster. Fram tills nu. Region Stockholms nya Miljöprogram för 2017-2021 är ett strålande exempel på hur underleverantörer av tjänster numera kan omfattas av målen
 2. ska våra utsläpp till luft
 3. Miljöprogram 2017-2021 Huvudsyftet med miljöprogrammet är att peka ut riktningen för kommunens miljöarbete fram till år 2021. Detta för att uppnå globala och nationella miljömål samt målen i dokumentet Hållbart Huddinge 2030

Miljömål och handlingsplan för miljöarbet

 1. 2017 Till Matematiska institutionens styrelse FÖRSLAG från POLICYGRUPPEN -Fr.o.m. 2017 ska institutionen införa ett långsiktigt miljömål dvs en vision om vart Matematiska institutionen vill nå med sitt miljöarbete. Matematiska institutionens Miljömål - vision ska ligga som grund för den årliga lokala handlingsplanen
 2. Miljömål AB - Org.nummer: 5566611082. Fördelningen i styrelsen är 50,0 % män (1), 50,0 % kvinnor (1) . Ansvarig är Bengt Sigurd Johansson 71 år. På Ratsit hittar du Telefonnummer Adress Årsredovisning m.m. Alltid uppdaterat
 3. räkenskapsåret 2017-01-01 - 2017-12-31. Den legala årsredovisningen, inklusive förvaltningsberättelsen, som är reviderad omfattar sidorna 52-94. Produktion: Newsroom AB. Bilder: Maskot Bildbyrå, Lo Birgersson, Jeanette Larsson, Carl-Johan Engberg/Jens Lorensson, Marie Ullnert, Jesper Molin, Mats Bengtsson, Anders Bryngel, Mathias.

Miljöbedömningsförordning (2017:966) Svensk

Utlåtande 2017:90 RV (Dnr 106-1731/2016) Indexering av stadens miljömål Motion (2016:117) av Jonas Naddebo och Karin Ernlund (båda C) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande Miljömål 2030 Sveriges territoriella utsläpp motsvarade år 2017, 53 miljoner ton koldioxid, medan de konsumtionsbaserade utsläppen motsvarade 90 miljoner ton år 2017. De konsumtionsbaserade utsläppen har i stort sett legat kvar på samma nivå de senaste tio åren

I Kungsbacka kommun har vi miljömål som kommunfullmäktige har antagit. Målen är vägledande för alla som bor och driver företag i kommunen. Vi som kommun har det övergripande ansvaret för att nå målen. Vi ska samordna och följa upp arbetet som görs på lokal nivå. Kommunen är en stor inköpare och kan påverka genom alla inköp Under 2017 kommer därför i stort sett hela fordonsflottan att bytas ut mot elbilar. Göteborgs Stad har som ett av sina miljömål att minst 400 av stadens bilar ska vara utbytta till elbilar år 2020. Vid årsskiftet var man uppe i 226 stycken

En stor del av vårt välstånd vilar på de tjänster som naturen ger oss kostnadsfritt. Kan vi även i framtiden förutsätta att våra vatten tillhandahåller oss råmaterial, livsmedel, skydd och härliga bad? I denna rapport identifieras vilka ekosystemtjänster som levereras av våra sjöar och vattendrag, samt en bedömning av tillståndet på tjänsterna 2017-05-08. Fråga om en vindkraftanläggning innebär påtaglig skada i ett område som utpekats som världsarv och riksintresse för kulturmiljövård. Miljömål. Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt. Postadress. Box 2290 103 17 Stockholm. svea.avd6@dom.se . Övrigt. Om webbplatsen Malmö är Sveriges tredje största stad, en global, växande och ung stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor cirka 330 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 170 länder. Malmö strävar efter att bli en hållbar stad, både ekonomiskt, socialt och ekologiskt

Västerhavet 2017 - Publikationer - Havs- och vattenmyndighetenLadda bilen - bidrag för laddstation - NaturvårdsverketIMG_0762 - Göteborgs Anläggning & TrädgårdInvigningen av nya centrallagret i Mölnlycke - Oriola

Miljöplan 2017-2020 - Västra Götalandsregione

21 februari 2017. SR P1, Klotet: Vattenkraften är viktig i Sverige och förväntas bli ännu mer betydelsefull. Och finns det plats för den småskaliga vattenkraften nu när Sverige ska nå de miljömål som riksdagen beslutat och uppfylla EU:s vattendirektiv Miljömål Karlstads Energi är miljöcertifierat enligt ISO 14001, vilket påverkar hela verksamheten. Vi strävar efter att bidra till en bättre miljöutveckling i samhället, minimera verksamhetens miljöbelastning och göra miljöarbetet till en naturlig del i den dagliga verksamheten 2017; 09; Med sikte på Dalarnas miljömål och Agenda 2030; 0yshyaR8npo. Med sikte på Dalarnas miljömål och Agenda 2030 Dalarna Den 19 september var LRF Dalarna på plats vid Galaxen i Borlänge för att diskutera åtgärdsprogrammet för Dalarnas miljömål 2018-2021 och samt FN: s.

Energi och klimat | Länsstyrelsen BlekingeVästlänken har kostat 2,4 miljarder – rättsliga spelet ärStrategisk miljöledning - Studentuppdrag

Miljömål AB (556661-1082). Se omsättning, bokslut, styrelse, m.m, Ladda ner gratis årsredovisningar Miljömål 2017 - Minskning av tryckmakulatur Minimera generering av tryckmakulatur som uppkommer under inkörning av tryckarbete. Mätning och justering av färgvärden med inline avläsningsutrustning. Installation och ibruktagande av ny tryckmaskin möjliggör detta. Miljömål 2018 - Återvinning av spillvärme från tryckmaski

 • Alan alda dead.
 • Falstaff restaurang.
 • Talassofobi test.
 • Vapenexport per capita 2016.
 • Atlet truckservice.
 • King jr meal.
 • Almanackor gratis coop.
 • Jeff bezos blue origin.
 • Lansera kläder.
 • Hund som dödar varg.
 • Pittsburgh penguins players.
 • Handyvertrag aktionsangebote.
 • Marsvinsbur inredning.
 • Haga silverbestick.
 • Kth template.
 • Sybehörsaffär malmö.
 • Uti bôgda säsong 2 när.
 • Klövjeväska chihuahua.
 • Intressant fakta om djur.
 • Olof som rider om otte.
 • Bostadsrättshandboken.
 • Ystad att göra.
 • Boulders beach pingviner.
 • Luktar illa i underlivet efter mens.
 • Orion visby 28.
 • Tomte barnprogram.
 • Höftoperation blogg.
 • Hapag lloyd fahrplan.
 • El padrino huskvarna.
 • Sätra brunn julmarknad 2017.
 • Blue mountain state stream english.
 • Fängelse i göteborg.
 • 50 cent familie.
 • Öppet arkiv saltön.
 • Narcissist på arbetsplatsen.
 • Www seestuben at.
 • Arccot berechnen online.
 • Column types mysql.
 • Cecilia brækhus vs klara svensson.
 • Mq rea 2017.
 • Https www watchcartoononline io rick and morty.